Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare

13 av 22 paragrafer (59 %) har ändrats i instruktion (1970:363) för civilbefälhavare sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:979). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1121


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Civilbefälhavaren får i krig den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom ett civilområde.

Om rikets indelning i civilområden finns föreskrifter i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.
Förordning (1981:979)

2 §

  Regeringen utser för varje civilområde en civilbefälhavare.

Civilbefälhavaren biträdes av ett kansli.

Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 § 2 och 3 samt 15 §, tillämpas på civilbefälhavaren och dennes kansli.
Förordning (1975:1328)

3 §

  Kommer Sverige i krig skall 4 -- 14 §§ träda i tillämpning. I annat fall tillämpas dessa bestämmelser i den mån regeringen förordnar därom. Förordning (1975:1328)

4 §

  Civilbefälhavaren skall inom civilområdet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Han skall därvid

verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ, som har betydelse för försvarsansträngningarna, bedrives med en enhetlig inriktning,
samordna de civila försvarsåtgärderna,
i samråd med militärbefälhavaren verka för att det civila och det militära försvaret samordnas,
verka för att civilområdets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.

Civilbefälhavaren skall iakttaga föreskrifter som meddelats av centrala myndigheter. Förordning (1981:979)

7 §

  Civilbefälhavaren skall hålla sig underrättad om läget inom civilområdet. Han skall på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och civilbefälhavarna i angränsande civilområden.

Om civilbefälhavarens rapporteringsskyldighet gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1975:1328)

11 §

  Civilbefälhavaren skall underrätta regeringen om förordnanden som chef för kansliet och ställföreträdare för denne, om förordnandena ej är tillfälliga. Förordning (1975:1328)

13 §

  När civilbefälhavaren är hindrad att utöva sin tjänst, förordnar regeringen ersättare efter anmälan. I avvaktan på regeringens beslut fullgöres civilbefälhavarens åligganden av chefen för kansliet.
Förordning (1975:1328)

14 §

  Blir civilbefälhavaren nödsakad att vidtaga eller ge föreskrift om åtgärd, som föranleder kostnader för vilka medel ej ställts till förfogande, och kan regeringens beslut ej avvaktas, får han föreskriva att länsstyrelse inom civilområdet skall utanordna vad som erfordras.
Om sådan föreskrift skall anmälan göras till regeringen snarast möjligt. Förordning (1975:1328)

18 §

  Tjänst som chef för civilbefälhavarens kansli tillsättes av regeringen efter förslag av civilbefälhavaren. Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av civilbefälhavaren.
Förordning (1975:1328)

19 §

  Civilbefälhavaren får genom särskilt beslut eller i arbetsordning uppdraga åt tjänsteman på sitt kansli att avgöra visst ärende eller vissa grupper av ärenden. I fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning samt annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande får dock beslut meddelas endast av civilbefälhavaren. Förordning (1975:1328)

20 §

  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller chefen för civilbefälhavarens kansli samt, när 4 -- 14 §§ denna instruktion är tillämpliga, den som innehar eller uppehåller tjänst som sektionschef eller därmed jämställd eller högre tjänst på kansliet. Förordning (1976:946)

21 §

  har upphävts genom förordning (1976:946)

22 §

  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av civilbefälhavaren i fråga om tjänst på dennes kansli som tillsättes av regeringen. Förordning (1976:946)

Whoops, looks like something went wrong.