Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift;

6 av 7 paragrafer (86 %) har ändrats i förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:1677). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1970:44) om kontroll över betalning av tilläggspensionsavgift; upphävdes 1997-11-01 genom SFS 1997:750


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


2 §

  Skattemyndigheten upprättar bevakningslista i två exemplar över försäkrade för vilka tilläggspensionsavgiften vid debiteringen av slutlig skatt överstiger till skattemyndigheten erlagd preliminär och kvarstående skatt. Båda exemplaren skall sändas till kronofogdemyndigheten senast den 31 juli året näst efter taxeringsåret.
Förordning (1990:1258)

3 §

  Ingår tilläggspensionsavgift i tillkommande skatt och överstiger den totala tilläggspensionsavgiften för inkomståret summan av preliminär, kvarstående och tillkommande skatt som har betalats inom åtta månader efter utgången av den månad, då underrättelse om debitering av avgiften meddelades den försäkrade, skall skattemyndigheten omedelbart lämna uppgift om detta till kronofogdemyndigheten.

Uppgift enligt första stycket skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksförsäkringsverket. Förordning (1990:1258)

4 §

  Innan bevakningslista enligt 2 § eller uppgift enligt 3 § sändes till kronofogdemyndighet antecknar skattemyndigheten på handlingen sådan preliminär A-skatt som tillgodoräknats den skattskyldige efter debitering av slutlig skatt. Förordning (1990:1258)

5 §

  Kronofogdemyndigheten antecknar på bevakningslista enligt 2 § sådan preliminär F-skatt, särskild A-skatt och kvarstående skatt som efter restföring erlagts före utgången av september månad året näst efter taxeringsåret. Ett exemplar av bevakningslistan skall därefter sändas till skattemyndigheten senast den 20 oktober året näst efter taxeringsåret.

På uppgift enligt 3 § antecknar kronofogdemyndigheten sådan tillkommande skatt som efter restföring erlagts inom åtta månader efter den månad då underrättelse om debitering av avgiften meddelades den försäkrade.
Uppgiften skall återställas till skattemyndigheten inom tre veckor efter utgången av tid som nyss sagts.

Bestämmelserna i första och andra styckena om anteckning på bevakningslista eller uppgift skall också tillämpas på preliminär A-skatt, som g ottskrivits den skattskyldige enligt 27 § 2 mom.
uppbördslagen (1953:272). Förordning (1992:1677)

6 §

  har upphävts genom förordning (1990:1258)

7 §

  Sker på grund av att tilläggspensionsavgift icke till fullo erlagts inom föreskriven tid omdebitering av den försäkrades slutliga eller tillkommande skatt med uteslutande av tilläggspensionsavgiften, skall skattemyndigheten underrätta den allmänna försäkringskassan om omdebiteringen. Sådan underrättelse lämnas på blankett enligt formulär som fastställes av riksförsäkringsverket.
Förordning (1990:1258)

Whoops, looks like something went wrong.