Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

35 av 35 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1748). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  För att samla in, lagra, bearbeta och lämna uppgifter som har samband med verksamhet inom polisen och domstolsväsendet ska personuppgifter behandlas automatiserat i rättsväsendets informationssystem. Informationssystemet ska bestå av delsystem.

Frågor om väsentlig förändring av informationssystemet och om standarder i systemet bereds av den personuppgiftsansvarige i samråd med berörda centrala myndigheter.

I förordningen (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område finns det bestämmelser om skyldighet för rättsväsendets myndigheter att lämna uppgifter. Förordning (2018:1748)

2 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om automatiserad behandling av personuppgifter i delsystem för
   1. dom och slutligt beslut i brottmål, och
   2. brottsanmälan.
Förordning (2001:683)

3 §

  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i de delsystem som anges i 2 §.

Ett delsystem med tillhörande handlingar ska hållas under sådan vård att obehöriga inte får tillgång till dem.
Förordning (2014:1119)

4 §

  Har upphävts genom förordning (1999:1137)

5 §

  Uppgift om dom eller beslut av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen ska lämnas till Polismyndigheten i följande fall.

Uppgift lämnas av        Uppgift lämnas om
1. Tingsrätt, hovrätt, Högsta
domstolen            Dom i brottmål
                Avvisning eller avskrivning av
                åtal
                Dom eller slutligt beslut i mål
                som avses i 19 § andra stycket
                lagen (1946:804) om införande
                av nya rättegångsbalken, 8 §
                lagen (1985:206) om viten eller
                lagen (1986:1009) om
                förfarande i vissa fall av
                förverkande m.m.
                Slutligt beslut i mål om
                förvandling av böter eller vite
2. Hovrätt, Högsta domstolen  Undanröjande av lägre rätts
                beslut att avvisa talan mot
                dom eller slutligt beslut som
                anges i 1
                Avvisning eller avskrivning av
                talan mot dom eller slutligt
                beslut som anges i 1
                Undanröjande av dom eller
                slutligt beslut i mål som anges
                i 1 på grund av domvilla eller
                annat rättegångsfel
                Beslut under rättegång att
                vidare verkställighet inte får
                äga rum beträffande den som har
                dömts till skyddstillsyn
                Beviljande av resning eller
                återställande av försutten tid
                beträffande dom eller slutligt
                beslut som anges i 1
                Beslut att inte meddela
                prövningstillstånd beträffande
                dom eller beslut som anges i 1
Förordning (2014:1119)

5 a §

  När en ansökan om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid beviljas, ska en kopia av det slutliga beslutet lämnas till Polismyndigheten när beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2014:1119)

6 §

  Uppgift enligt 5 § ska lämnas inom tio dagar från dagen för domen eller beslutet.

Polismyndigheten ska genast underrättas om beslut om rättelse av dom eller beslut som avses i 5 § meddelas.
Förordning (2014:1119)

7 §

  När tiden för överklagande av domen eller beslutet har gått ut, ska Polismyndigheten underrättas om huruvida avgörandet vunnit laga kraft eller överklagats. I fall som avses i 51 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken ska dock uppgift om överklagande lämnas trots att överklagandetiden inte har gått ut. Förordning (2014:1119)

8 §

  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5, 5 a och 7 §§ och sättet för att fullgöra den.

Uppgifter som lämnas på annat sätt än elektroniskt via domstolens verksamhetsstöd skall undertecknas av en lagfaren tjänsteman eller av en annan tjänsteman som förordnats till detta. Förordning (2006:1274)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1119)

10 §

  Har upphävts genom förordning (1999:1137)

11 §

  Har upphävts genom förordning (1999:1137)

11 a §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

11 b §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

12 §

  En uppgift som behandlas i ett system som avses i 2 § och avser brott eller den som misstänkts, åtalats eller dömts för brott får endast lämnas ut enligt föreskrifter i bötesverkställighetsförordningen (1979:197) eller denna förordning. Förordning (1999:1137)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2014:1119)

14 §

  Om en uppgift som avses i 5 § visar sig vara felaktig eller ofullständig ska Polismyndigheten, om felaktigheten eller ofullständigheten inte är av ringa betydelse, underrätta den domstol som har meddelat domen eller beslutet. Förordning (2014:1119)

15 §

  Om en domstol i särskilt anvisad ordning har angett att en underrättelse ska lämnas till en viss myndighet eller ett visst register, ska Polismyndigheten lämna de föreskrivna uppgifterna till myndigheten eller registret. Om böter har betalats i förskott till Tullverket ska Polismyndigheten underrätta verket om utgången i det mål som ärendet eller betalningen avser.

Polismyndigheten lämnar underlag till rättsstatistiken enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar i samråd med berörda myndigheter. Förordning (2014:1119)

16 §

  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201)

17 §

  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201)

18 §

  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201)

19 §

  Har upphört att gälla genom förordning (1979:201)

20 §

  Polismyndigheten ska på begäran av en myndighet lämna uppgift om sådana avgöranden av en domstol som enligt 3 § bötesverkställighetsförordningen (1979:197) kan bli föremål för uppbörd. Polismyndigheten får lämna ut uppgift om ett anmält brott i den omfattning det behövs för polisverksamheten. Förordning (2014:1119)

21 §

  Har upphävts genom förordning (1999:1137)

22 §

  Har upphävts genom förordning (1977:380)

23 §

  Har upphävts genom förordning (1999:1137)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

25 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

27 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

28 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

29 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

30 §

  Har upphävts genom förordning (2001:683)

31 §

  Har upphävts genom förordning (1981:487)

32 §

  Den som i tjänsten tar del av en uppgift, som enligt denna förordning har lämnats av Polismyndigheten, och som misstänker att uppgiften är oriktig ska genast anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1119)