Sjöarbetstidskungörelse (1970:550);

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i sjöarbetstidskungörelse (1970:550); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1996:1616). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Sjöarbetstidskungörelse (1970:550); upphävdes 1998-10-01 genom SFS 1998:962


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Sjöarbetstidslagen (1970:105) gäller ej i fråga om skeppstjänst på fartyg, som hör till polisväsendet, försvarsmakten, kustbevakningen, statens järnvägar, vägverket, sjöfartsverket eller tullverket.

I fråga om skeppstjänst som enligt första stycket har undantagits från sjöarbetstidslagen gäller i stället arbetstidslagen (1982:673).
Förordning (1988:453)

3 §

  Tillsyn över efterlevnaden av sjöarbetstidslagen (1970:105) och av föreskrifter för tillämpningen av lagen utövas av sjöfartsverket och, utom riket, även av svensk konsul som Regeringskansliet förordnat att utöva sådan tillsyn. Förordning (1996:1616)