Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:654). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering upphävdes 1989-12-08 genom SFS 1989:845


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Med aktiebolag avses i denna förordning avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 3 kap. 8 § bankaktiebolagslagen (1987:618).

Med värdepapperscentralen förstås Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Förordning (1987:654)

2 §

  har upphävts genom förordning (1987:654)

3 §

  Har aktiebolag, vars aktier noteras vid Stockholms fondbörs, beslutat att införa avstämningsförbehåll i bolagsordningen skall bolaget omedelbart underrätta börsstyrelsen om beslutet och om den dag när beslutet skall börja tillämpas. Förordning (1987:654)

5 §

  har upphävts genom förordning (1987:654)

6 §

  Uppgift enligt 7 § första stycket lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering skall lämnas till värdepapperscentralen vid tidpunkt som centralen bestämmer. För varje aktieägare skall anges personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress och antalet förvaltarregistrerade aktier.

I centralens sammanställning över lämnade uppgifter upptas aktieägarna i alfabetisk ordning. Förordning (1987:654)

8 §

  Värdepapperscentralen är skyldig att på begäran av aktieägare mot ersättning för kostnaderna vidarebefordra meddelanden till samtliga i aktieboken inregistrerade aktieägare och förvaltare, om meddelandet rör aktiebolagets angelägenheter. Förordning (1975:1035)

11 §

  Utskrift av aktiebok och uppgift som avses i 3 kap. 11 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 3 kap. 11 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) respektive 3 kap. 12 § tredje stycket bankaktiebolagslagen (1987:618) får förvaras i fotografisk eller därmed jämförlig återgivning. Förordning (1987:654)

12 §

  Bankinspektionen prövar frågor om auktorisation och tillstånd enligt 6 § lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering.

Ansökan om auktorisation eller tillstånd som avses i första stycket görs skriftligen och skall innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av ärendet. Förordning (1987:654)

Whoops, looks like something went wrong.