Förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

3 av 7 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (1970:601) om tillsyn över Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:978). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Bankinspektionen skall övervaka att Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) i sin verksamhet följer lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering, aktiebolagslagen (1975:1385) och för centralen gällande bolagsordning samt andra föreskrifter som gäller för centralens verksamhet.

Inspektionen skall också i övrigt med uppmärksamhet följa värdepapperscentralens verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på centralens säkerhet eller eljest är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten. Förordning (1987:649)

5 §

  Har värdepapperscentralen fattat beslut som står i strid med lag eller bolagsordningen, får bankinspektionen förbjuda att beslutet verkställes. Har sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det kan ske.

Sker svårare avvikelse från lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering eller aktiebolagslagen (1975:1385), skall inspektionen anmäla förhållandet till regeringen. Förordning (1987:649)

7 §

  har upphävts genom förordning (1988:978)

Whoops, looks like something went wrong.