Kungl. Maj:ts Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd sedan utfärdandet (t.om. SFS 1977:629). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 a §

  Myndighet skall bedriva sin verksamhet på sådant sätt att kostnadshöjande effekter begränsas även när myndigheten
   1. utövar sådan tillsyns- eller inspektionsverksamhet som ankommer på myndigheten eller
   2. utarbetar information som ges i form av riktlinjer, rekommendationer eller liknande i de fall där sådan information ej omfattas av föreskrifterna i 1 §. Förordning (1977:629)