Kungörelse (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning

10 av 12 paragrafer (83 %) har ändrats i kungörelse (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:168). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:645) om undanförsel och förstöring av elkraftanläggning upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-06


1 §

  Med elkraftanläggning förstås i denna kungörelse
      a) damm (inbegripet regleringsdamm) och dammbro samt byggnadsplats för utförande av sådan anläggning,
      b) kraft-, transformator- och kopplingsstation med undantag av mindre station som ägs eller innehas av elkraftabonnent och används endast för visst förbrukningsställe, oljelagringsanläggning (avsedd för kraft-, transformator- eller kopplingsstation) med ledningar och oljelager, starkströmsledning med tillhörande utrustning samt byggnadsplats för utförande av kraft-, transformator- eller kopplingsstation,
      c) teleanläggning för drift av anläggning som anges i a eller b.
Förordning (1992:168)

2 §

  Närings- och teknikutvecklingsverket fastställer i samråd med Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap vilka elkraftanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar Närings- och teknikutvecklingsverket. Förordning (1992:168)

3 §

  Överbefälhavaren fastställer i samråd med Närings- och teknikutvecklingsverket vilka i 1 § a angivna anläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtas.

Närings- och teknikutvecklingsverket fastställer i samråd med Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap samt i erforderlig utsträckning efter hörande av övriga berörda myndigheter vilka i 1 § b och c angivna anläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtas.

Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar Överbefälhavaren beträffande anläggning som anges i 1 § a och Närings- och teknikutvecklingsverket beträffande anläggning som anges i 1 § b och c.
Förordning (1992:168)

4 §

  Om planläggning av undanförsel och förstöring av elkraftanläggning skall Överstyrelsen för civil beredskap samt berörd civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1992:168)

5 §

  Beslut om undanförsel av elkraftanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av Närings- och teknikutvecklingsverket i samråd med Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för försvarsmakten, får Överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av Överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall berörd civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1992:168)

6 §

  Närings- och teknikutvecklingsverket skall, i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att elkraftanläggning som inte tillhör staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen. Förordning (1992:168)

7 §

  Har enligt överenskommelse med Närings- och teknikutvecklingsverket elkraftanläggning som inte tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut. Förordning (1992:168)

8 §

  Beslut om förstöring av elkraftanläggning meddelas efter särskilt förordnande av regeringen, av Överbefälhavaren i samråd med Närings- och teknikutvecklingsverket och Överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får Överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med berörda civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen inte erhållas, får Överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av anläggning som anges i 1 § a. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med Närings- och teknikutvecklingsverket och Överstyrelsen för civil beredskap.

Ansvaret för genomförande av beslutad förstöring åvilar beslutsmyndigheten i fråga om anläggning som anges i 1 § a och Närings- och teknikutvecklingsverket beträffande anläggning som anges i 1 § b och c.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall berörd civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även Närings- och teknikutvecklingsverket underrättas. Förordning (1992:168)

11 §

  Anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

Närings- och teknikutvecklingsverket i samråd med Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,
Överbefälhavaren i samråd med Närings- och teknikutvecklingsverket i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § a,
Närings- och teknikutvecklingsverket i samråd med Överbefälhavaren och Överstyrelsen för civil beredskap i fråga om förstöring av anläggning som anges i 1 § b och c. Förordning (1992:168)

12 §

  Bestämmelserna om Närings- och teknikutvecklingsverket i denna kungörelse gäller Elförsörjningsnämnden under tid då ansvaret för planering, ledning och samordning av elförsörjningens resurser åvilar denna myndighet. Förordning (1992:168)