Kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning

7 av 11 paragrafer (64 %) har ändrats i kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:648) om undanförsel och förstöring av väganläggning upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


2 §

  Vägverket fastställer i samråd med överbefälhavaren, överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda myndigheter vilka väganläggningar som skall planläggas för undanförsel.

Anvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar vägverket.
Förordning (1991:1210)

3 §

  Överbefälhavaren fastställer i samråd med vägverket och övriga berörda myndigheter vilka vägar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

Vägverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och övriga berörda myndigheter vilka i 1 § första stycket b angivna anläggningar som skall planläggas för förstöring och vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

Ansvaret för planläggning av förstöring åvilar överbefälhavaren beträffande väg och vägverket beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket b. Förordning (1991:1210)

4 §

  Om planläggning av undanförsel och förstöring av väganläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1210)

5 §

  Beslut om undanförsel av väganläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av vägverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1210)

6 §

  Vägverket skall i den utsträckning förhållandena påkallar, verka för att väganläggning som ej tillhör staten frivilligt flyttas till plats som är lämplig med hänsyn till undanförselplanläggningen.
Förordning (1991:1210)

7 §

  Har enligt överenskommelse med vägverket väganläggning som ej tillhör staten frivilligt omplacerats och meddelas senare beslut om undanförsel som skulle ha berört anläggningen, har ägaren eller innehavaren samma rätt till ersättning enligt 4 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring som om omplaceringen skett enligt meddelat beslut. Förordning (1991:1210)

8 §

  Beslut om förstöring av väganläggning meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med vägverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av väg. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med vägverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar beslutsmyndigheten i fråga om väg och vägverket beträffande anläggning som anges i 1 § första stycket b.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även vägverket underrättas. Förordning (1991:1210)