Kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning

5 av 11 paragrafer (45 %) har ändrats i kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1211). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1970:649) om undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Sjöfartsverket fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap vilka sjöfartsanläggningar som skall planläggas för undanförsel.

Ansvaret för planläggning av sådan undanförsel åvilar sjöfartsverket.
Förordning (1991:1211)

4 §

  Om planläggning av undanförsel och förstöring av sjöfartsanläggning skall överstyrelsen för civil beredskap samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1211)

5 §

  Beslut om undanförsel av sjöfartsanläggning samt föreskrifter enligt 2 § lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av sjöfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap.

När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Förordning (1991:1211)

8 §

  Beslut om förstöring av sjöfartsanläggning meddelas, efter särskilt förordnande av regeringen, av överbefälhavaren i samråd med sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, får överbefälhavaren i samråd med de myndigheter som anges i nämnda stycke bemyndiga militärbefälhavare eller annan militär myndighet att i samråd med vederbörande civila myndigheter besluta om förstöringen.

Kan förordnande av regeringen ej erhållas, får överbefälhavaren eller annan militär myndighet som denne bestämmer besluta om förstöring av sjöfartsanläggning. Sådant beslut skall om möjligt meddelas efter samråd med sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap.

Ansvaret för genomförandet av beslutad förstöring åvilar beslutsmyndigheten.

Om såväl beslutad som verkställd förstöring skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Om beslut som avses i tredje stycket skall även sjöfartsverket och överstyrelsen för civil beredskap underrättas. Förordning (1991:1211)

11 §

  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av

sjöfartsverket i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap i fråga om undanförsel,
överbefälhavaren i samråd med sjöfartsverket i fråga om förstöring.
Förordning (1991:1211)

Whoops, looks like something went wrong.