Lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar

25 av 68 paragrafer (37 %) har ändrats i lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1312). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:759


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


3 §

  Banken förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av sex ledamöter.

Regeringen utser två ledamöter och två suppleanter för dem för tre år.
Regeringen förordnar en av dessa ledamöter att vara ordförande och en att vara vice ordförande.

Tre ledamöter och tre suppleanter för dem väljes på ordinarie delägarsammankomst. Av dessa väljes en ledamot och suppleant för honom varje år för en tid av tre år. Val av ledamot eller suppleant sker för tiden till och med den ordinarie delägarsammankomst som hålles under tredje året efter det år då valet förrättades.

De fem ledamöter som utsetts enligt andra och tredje styckena utser verkställande direktör. Denne ingår som ledamot i styrelsen.

Avgår ledamot eller suppleant, som valts på delägarsammankomst, före utgången av den tid för vilken han är vald, väljes ny ledamot eller suppleant för återstående tid vid nästa ordinarie delägarsammankomst.

Regeringen bestämmer arvoden till de av regeringen utsedda ledamöterna.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (1989:240)

12 §

  Varje förening får till sammankomst sända tre ombud av vilka minst ett bör vara ledamot av föreningens styrelse. Lag (1989:240)

18 §

  Banken anskaffar medel för sin verksamhet genom lån mot obligationer och andra skuldförbindelser. Sammanlagda beloppet av bankens utelöpande obligationer och andra skuldförbindelser får icke uppgå till mera än tio gånger summan av den i 27 § angivna grundfonden och den i 29 § angivna reservfonden.

Nedgår grundfonden genom förluster med tio procent eller mera, får banken ej upptaga nytt lån förrän grundfonden återställts till sitt ursprungliga belopp. Om ordinarie delägarsammankomst ej skall hållas inom en månad från det sådan nedgång skedde, skall föreningarna kallas till extra sammankomst för att besluta om de åtgärder som påkallas av omständigheterna. Lag (1986:429)

19 §

  För tillfälligt behov av rörelsemedel eller annat tillfälligt behov får banken på annat sätt än mot obligationer taga upp lån på kort bestämd tid eller på kort tids uppsägning.

Banken får taga upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastighet, som äges av banken. Lag (1983:588)

20 §

  har upphävts genom lag (1987:612)

21 §

  Banken fastställer räntesatsen och återbetalningsvillkoren för lån som lämnas till förening.

Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med villkoren för bankens förbindelser. Lag (1987:612)

25 §

  Förening ansvarar för att dess skuld till banken ständigt motsvaras av lånefordringar för vilka finns säkerhet enligt denna lag eller av tillgodohavande hos bank eller av kontanta medel. Banken övervakar att föreningen uppfyller detta ansvar.

Banken ansvarar för att dess fordringar hos föreningarna vid varje tidpunkt svarar mot lägst sammanlagda beloppet av bankens upplåningsskuld enligt 18 §. Lag (1982:1257)

30 a §

  Banken och föreningarna får förvärva
   1. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egendom eller tomträtt, som har förvärvats för att bereda banken eller en förening lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
   2. efter tillstånd av regeringen, aktie i sådant bolag eller andel i sådan ekonomisk förening som tillgodoser intressen som är gemensamma för banken och föreningarna eller för dessa och andra kreditinstitut, samt garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av bolag eller ekonomisk förening som nu nämnts.

För en förening gäller i fråga om förvärv enligt första stycket 1 att banken skall ha medgett förvärvet samt i fråga om förvärv enligt första stycket 2 att banken skall ha medgett att föreningen ansöker om regeringens tillstånd. Lag (1986:429)

31 §

  Om förfarandet vid likvidation av banken förordnar regeringen.

Vid likvidation får grundfonden tagas i anspråk endast i den mån annan tillgång saknas som svarar för bankens förbindelser. Lag (1975:230)

32 §

  Landshypoteksförening har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde lämna långfristiga lån för jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsändamål samt att driva annan verksamhet som står i samband därmed.

I avvaktan på att ett långfristigt lån enligt första stycket kan lämnas får en förening lämna lån med kort löptid. Lag (1987:612)

35 §

  Reglemente för förening skall antagas av föreningen och underställas regeringen för fastställelse. Lag (1975:230)

42 §

  Fast egendoms belåningsvärde fastställes av föreningens styrelse på grundval av särskild värdering. Värderingen sker enligt föreningens värderingsstadga och verkställes antingen av en eller flera personer som utses av styrelsen eller också med ledning av tillgängliga handlingar av styrelsen. Lag (1983:588)

43 §

  Fast egendoms belåningsvärde får ej till mer än en fjärdedel bestå av värdet av sådan del av egendomen som används för annat ändamål än som anges i 40 § 1 eller 2

Belåningsvärde får ej omfatta
   1. övervärde som egendom kan ha på grund av att till egendomen hör mark som kan användas för annat ändamål än som avses i 40 §,
   2. värdet av maskin och annan utrustning, som hör till egendomen enligt 2 kap. 3 § jordabalken. Lag (1983:588)

44 §

  Lån får beviljas till högst 75 % av belåningsvärdet. Lag (1983:588)

47 §

  har upphört att gälla genom lag (1983:588)

48 §

  Pantbrev skall lyda på minst det belopp, till vilket lån beviljas.
Inteckningen skall ligga inom det värde, till vilket lån enligt 44 § högst får beviljas.

Tillhandahåller lånesökanden ej pantbrev med bästa förmånsrätt, får lån beviljas endast under förutsättning att lån, som lämnats mot inteckningssäkerhet med bättre förmånsrätt, är ordnat på betryggande sätt och att även ifrågavarande pantbrev pantsätts för lån som föreningen beviljar.

Inskrivning som avser annat än fordran och som ej har avsevärd betydelse för egendomens värde, får stå kvar med bättre förmånsrätt än inteckning för lån från förening utan att lånebeloppet nedsätts. Lag (1983:588)

49 §

  Skuldförbindelse med tillhörande säkerhet, som lämnats till förening för utlämnat lån, skall, om ej annat beslutats enligt andra stycket, snarast ställas under offentlig vård. Denna utövas av ett ombud som förordnas av länsstyrelsen i det län där föreningens styrelse har sitt säte (offentligt ombud). Länsstyrelsen får förordna suppleant för ombudet.

Förening kan besluta att första stycket icke skall tillämpas av föreningen. Sådant beslut skall godkännas av banken.

Länsstyrelsen bestämmer arvode till offentligt ombud. Lag (1975:230)

50 §

  Lånehandlingarna skall förvaras i förvaringsrum under två särskilda lås med olika nycklar. Finns offentligt ombud, skall denne inneha nyckeln till det ena låset. Annan nyckel skall omhänderhas av person som föreningen utser. Skuldförbindelser med tillhörande säkerheter i låneärenden som är under handläggning får dock förvaras i annat förvaringsrum på sätt föreningen bestämmer. Förvaringsrum skall vara brandsäkert och även i övrigt betryggande. Lag (1975:230)

52 §

  Förening skall säga upp lån till betalning, om belånad egendom icke längre är belåningsbar i landshypoteksförening.

Har fast egendom nedgått i värde, så att panten icke längre kan anses utgöra betryggande säkerhet, kan förening säga upp lånet till betalning.

När förening anser det behövligt skall belånad egendom värderas på nytt.
Lag (1983:588)

53 §

  Övergår belånad fast egendom till ny ägare eller innehavare och vill denne övertaga lånet, skall han inom ett år från den dag, då han blev ägare eller innehavare av egendomen, ansöka om delägarskap i föreningen genom att lämna förbindelse om övertagande av lånet. Göres ej sådan ansökan eller avslås den, kan föreningen säga upp lånet till betalning. Lag (1983:588)

54 §

  Har förening för att skydda fordran köpt fast egendom som är pantsatt eller utmätt för fordringen, skall föreningen åter avyttra egendomen så snart det lämpligen kan ske och senast när avyttring kan ske utan förlust för föreningen. Lag (1983:588)

59 §

  Förenings behållna årsvinst skall avsättas till en reservfond.

Reservfonden skall uppgå till lägst ett belopp som svarar mot en procent av föreningens skulder. Från skulderna avräknas därvid ett belopp som svarar mot summan av de av föreningen utlämnade lånen med statlig garanti.

Om förening ej kan uppfylla i andra stycket angivet krav, skall reservfonden sammanlagd med övriga föreningars reservfonder och bankens reservfond uppgå till lägst ett belopp som svarar mot två procent av bankens skulder. Banken meddelar anvisningar om tillämpningen av denna bestämmelse.

I den mån förenings medel ej behövs i rörelsen får de göras räntebärande på ett betryggande sätt. Lag (1978:214)

60 a §

  Banken och föreningarna skall tillsammans vid varje tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad enligt 60 b §, som motsvarar åtta procent av värdet av bankens och föreningarnas placeringar, beräknat enligt 60 c § (kapitalkrav). Lag (1989:1092)

62 §

  Banken och föreningarna står under tillsyn av bankinspektionen.

Vid meddelande av föreskrift eller förbud i samband med tillsynen kan bankinspektionen förelägga vite.

Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag föres hos regeringen genom besvär.

Beslut i fråga om tillsynen länder omedelbart till efterrättelse, om ej regeringen förordnar annat.

I övrigt meddelar regeringen närmare bestämmelser om tillsynsverksamheten. Lag (1982:723)

64 §

  Styrelseledamot, verkställande direktör eller annan tjänsteman hos banken eller förening som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift till bankinspektionen rörande banken eller föreningen och dess verksamhet dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.


Övergångsbestämmelser

1983:588
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.
   2. Har lån beviljats eller ansökan om lån kommit in före ikraftträdandet gäller 40 § i sin äldre lydelse.
   3. Gemensam inteckning, som avses i 47 § andra stycket i lagens äldre lydelse, får fortfarande godtas som säkerhet för lån i fall som anges i detta stycke.

1989:1092
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.
   2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i 60 a §. Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.
   3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 60 b § tredje stycket får förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.
   4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 60 c § första stycket får, intill utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B. Lag (1990:1312)