Kungörelse (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i kungörelse (1970:710) om utlämning till eller från Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:150). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


3 §

  Vid prövning av frågan om beslut om utlämning får meddelas av Polismyndigheten ska myndigheten särskilt beakta i vilken mån det talar mot utlämning att den som framställningen avser
   1. kan anses ha fast anknytning till Sverige genom att ha varit bosatt här under längre tid eller ha nära anhöriga här,
   2. är misstänkt eller åtalad för brott i Sverige,
   3. enligt beslut av svensk myndighet ska tas in på anstalt för att avtjäna påföljd för brott eller genomgå annan vård här, eller
   4. motsätter sig utlämning och anför beaktansvärda skäl för detta. Förordning (2014:1120)

4 §

  Innan beslut meddelas enligt 9 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska Polismyndigheten, om informationen inte är tillgänglig inom myndigheten, skyndsamt inhämta besked från den utländska myndigheten om det utländska beslutets innehåll och uppgift om huruvida det är verkställbart där. Förordning (2014:1120)

5 §

  När beslut om utlämning meddelats ska den myndighet som gjort framställningen omedelbart underrättas om det. Detsamma gäller när beslut har meddelats om reseförbud eller omhändertagande.

I fall som avses i 5 § andra stycket lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska Polismyndigheten omedelbart underrätta såväl förvaltningsrätten som den myndighet som gjort framställning om utlämning om skälen till att beslut om utlämning inte har meddelats. Förordning (2014:1120)

7 §

  När det finns anledning till det ska Polismyndigheten samråda med andra myndigheter vid utredning i ett utlämningsärende, beslut om omhändertagande eller verkställighet av beslut om utlämning. Förordning (2014:1120)

8 §

  Häkteslagen (2010:611) och häktesförordningen (2010:2011) gäller i tillämpliga delar i fråga om behandling av den som har omhändertagits enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling. Socialstyrelsen eller, om den omhändertagne intagits i polisarrest, Polismyndigheten, får därutöver bevilja de lättnader och förmåner som kan medges med hänsyn till ordning och säkerhet i förvaringslokalen och förvaringens syfte.
Förordning (2014:1120)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2017:150)

10 §

  Framställning om utlämning från Danmark, Finland eller Norge görs av Polismyndigheten. Förordning (2014:1120)

12 §

  Bestämmelserna i 2 § första stycket äger motsvarande tillämpning på framställning enligt 10 §.

Om den som framställningen avser är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, skall, om det lämpligen kan ske, undersökas hur förmyndaren eller förvaltaren ställer sig till framställningen. Har detta skett, skall uppgift lämnas om hans inställning.

Avser framställningen medborgare i den stat som mottagit framställningen, skall utredning företes om att den som begäres utlämnad har hemvist i Sverige. Förordning (1988:1339)

Whoops, looks like something went wrong.