Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs

21 av 23 paragrafer (91 %) har ändrats i kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1259). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Ärenden om utbetalning av lönegaranti enligt 5 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs tas upp av länsstyrelsen i det län dit konkursdomstolen hör. Förordning (1987:1136)

2 §

  Underrättelse enligt 7 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs lämnas på blankett enligt formulär till kronofogdemyndigheten i det län där arbetstagaren är bosatt eller, om arbetstagaren inte är bosatt här i landet, där arbetsgivaren finns. Förordning (1988:421)

3 §

  En underrättelse enligt 2 § som avser en arbetstagares fordran på ersättning för uppsägningstid skall innehålla för konkursförvaltaren kända uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållanden under uppsägningstiden. Om konkursförvaltaren har lämnat sådan underrättelse eller underrättelse om någon annan fordran, skall han genast anmäla till länsstyrelsen om någon ändring sker av förhållande som kan antas vara av betydelse för lönegarantibeloppets storlek eller tidpunkten för utbetalningen. Förordning (1987:1136)

4 §

  En konkursförvaltare som har underrättat en kronofogdemyndighet enligt 6 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall till myndigheten överlämna en kopia av den bouppteckning som har upprättats med anledning av konkursen samt de övriga handlingar och uppgifter som kan vara till ledning för myndighetens prövning enligt 8 § samma lag. Förordning (1987:1136)

5 §

  Utdelning som tillfaller staten enligt 10 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall betalas till länsstyrelsen.
Förordning (1987:1136)

6 §

  Förordnar tingsrätten om hämtning eller häktning av gäldenären med stöd av 8 § tredje stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs, skall rätten genast underrätta den i konkursen utsedde förvaltaren om åtgärden. Förordning (1987:1136)

7 §

  Beslutar tingsrätten att anordna bevakningsförfarande i konkursen, skall rätten genast underrätta kronofogdemyndigheten om det.

När konkursen har avslutats antingen genom att tingsrätten fastställt utdelning enligt 11 kap. 7 § konkurslagen (1987:672) eller genom att beslut om att avskriva konkursen har vunnit laga kraft, skall rätten underrätta kronofogdemyndigheten om det. Om en arbetstagare har ålagts att enligt 14 kap. 3 § samma lag betala kostnader, skall detta anges i underrättelsen. */k/ Förordning (1987:1136)

8 §

  Hos kronofogdemyndigheten förs register över lönegarantiärenden enligt formulär. */k/ Förordning (1987:1136)

9 §

  Kronofogdemyndigheten skall komplettera en underrättelse enligt 2 § med uppgift om införsel- och löneutmätningsbeslut beträffande arbetstagaren och därefter vidarebefordra underrättelsen till länsstyrelsen. */k/ Förordning (1987:1136)

10 §

  Om det behövs skall en kronofogdemyndighet vid sin prövning enligt 8 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs höra arbetstagaren och arbetsgivaren. Om det finns anledning till det, skall även annan höras som kan antas ha upplysningar av värde för bedömning av frågan huruvida betalning enligt garantin skall lämnas.

Kronofogdemyndigheten får bestämma, att arbetstagaren på heder och samvete skriftligen skall bekräfta riktigheten av sådan uppgift om sina anställnings- och avlöningsförhållanden som har betydelse för myndighetens prövning.

Om någon utredningsåtgärd fordras i ett annat län, skall kronofogdemyndigheten i det andra länet på begäran hjälpa till.
Förordning (1988:421)

11 §

  En kronofogdemyndighet som enligt 6 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs har underrättats om tid för edgångssammanträde skall vara företrädd vid sammanträdet, när det finns anledning till det. */k/ Förordning (1987:1136)

12 §

  En underrättelse enligt 8 § fjärde stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs lämnas enligt formulär. Underrättelsen skall innehålla uppgifter om införsel- och löneutmätningsbeslut beträffande arbetstagaren. Om arbetstagaren är bosatt i ett annat län, inhämtas uppgiften från kronofogdemyndigheten i det länet.

Om en underrättelse enligt första stycket avser en arbetstagares fordran på ersättning för uppsägningstid, skall den innehålla för kronofogdemyndigheten kända uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållanden under uppsägningstiden. Förordning (1988:421)

13 §

  Om en kronofogdemyndighet som har lämnat underrättelse till länsstyrelsen enligt 8 § fjärde stycket lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs får en underrättelse från rätten enligt 7 §, skall sistnämnda underrättelse vidarebefordras till länsstyrelsen. Om kronofogdemyndigheten inte har lämnat en underrättelse enligt 8 § fjärde stycket nämnda lag och om underrättelsen från rätten innebär att bevakningsförfarande har anordnats, skall kronofogdemyndigheten, om myndigheten innehar en handling vilken är utformad som bevakningsinlaga, före bevakningstidens utgång vidarebefordra handlingen till konkursförvaltaren samt underrätta arbetstagaren om åtgärden. */k/ Förordning (1987:1136)

14 §

  En kronofogdemyndighets beslut enligt 9 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall delges arbetstagaren. Om det efter ett överklagande har fastställts att en arbetstagares fordran omfattas av garantin, skall kronofogdemyndigheten lämna underrättelse enligt 8 § fjärde stycket samma lag. */k/ Förordning (1987:1136)

16 §

  Länsstyrelsen får förordna en kronofogdemyndighet att i fråga om statens rätt på grund av betalning av lönegarantibelopp företräda staten i konkursen. Har sådant förordnande meddelats, skall länsstyrelsen underrätta kronofogdemyndigheten, när utdelning som tillfallit staten betalas enligt 5 §. */k/ Förordning (1987:1136)

17 §

  Länsstyrelsen skall lämna konkursgäldenären, kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten och konkursförvaltare besked om utbetalda, avdragna och innehålla lönegarantibelopp. Förordning (1990:1259)

18 §

  Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibeloppen arbetsgivares skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om införsel eller utmätning i lön och kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen.

I ett besked som lämnas till konkursgäldenären och konkursförvaltaren enligt 17 § skall erinras om att första stycket inte i fråga om garantibelopp begränsar de skyldigheter som i övrigt enligt lag eller annan författning åvilar en arbetsgivare beträffande lön eller annan ersättning. */k/ Förordning (1987:1136)

20 §

  Medel för täckning av statens kostnader på grund av betalningar enligt lönegarantin rekvireras från den fond som avses i 4 kap. 10 § lagen (1981:691) om socialavgifter. */k/ Förordning (1984:898)

21 §

  Hovrätten skall till kronofogdemyndigheten översända kopia av beslut som hovrätten meddelat med anledning av ett överklagande enligt 9 § lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs. */k/ Förordning (1987:1136) */-k/.

*/k/ 22 § har upphävts genom förordning (1975:1262)

23 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna kungörelse om länsstyrelsens och kronofogdemyndighetens handläggning av ärenden om lönegaranti meddelas såvitt avser 20 § av riksrevisionsverket och i övrigt av riksskatteverket. Riksskatteverket bestämmer i vad mån handlingar i ärenden om lönegaranti skall utfärdas enligt formulär utöver vad som anges i kungörelsen. */k/ Förordning (1987:1136)

24 §

  Formulär som avses i denna kungörelse fastställs av riksskatteverket, som även tillhandahåller blanketter för underrättelse enligt 2 §. Sådana blanketter skall finnas hos tingsrätten och kronofogdemyndigheten. */k/ Förordning (1987:1136)

Whoops, looks like something went wrong.