Ackordslag (1970:847)

19 av 48 paragrafer (40 %) har ändrats i ackordslag (1970:847) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:1581). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Ackordslag (1970:847) upphävdes 1996-09-01 genom SFS 1996:764


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer.

Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man.
Ackord kommer till stånd antingen genom överenskommelse eller också genom beslut efter förhandling i särskild ordning (offentligt ackord).

I konkurslagen (1987:672) finns bestämmelser om ackord i konkurs.

Om skuldsanering föreskrivs i skuldsaneringslagen (1994:334).
Lag (1994:338)

3 §

  God man bör vara lagfaren. Han skall i övrigt ha den insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt åtnjuta borgenärernas förtroende.

God man får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Till god man får ej förordnas någon som står gäldenären nära eller är beroende av honom. Den som är anställd vid domstol får ej förordnas till god man.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för gode mannen. Bestämmelserna om god man gäller även för ersättare.

God man skall entledigas, om han finnes icke vara lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget. Lag (1988:1316)

5 §

  Ansökan som avses i 2 § göres skriftligen hos rätten.
Ansökningshandlingen skall innehålla en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi, orsakerna till hans obestånd och det sätt på vilket han ämnar tillgodose borgenärerna efter ackord. Lag (1987:673)

6 §

  Bestämmelserna i 2 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) om behörig tingsrätt vid ansökan om konkurs äger motsvarande tillämpning i fråga om ansökan om förordnande av god man.

Vid ansökan skall gäldenären ange och styrka de omständigheter som gör rätten behörig, om de inte är kända.

Har ansökan gjorts hos en tingsrätt som inte är behörig, skall rätten genast sända handlingarna i ärendet till den tingsrätt som enligt vad dessa visar är behörig och underrätta gäldenären. Ansökan skall anses gjord, när ansökningshandlingen kom in till den förra tingsrätten.

Framgår det inte av ansökningen vilken tingsrätt som är behörig eller är den i något annat avseende så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövningen och följer gäldenären inte ett föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen avvisas. Lag (1987:673)

7 §

  Försummar gäldenären vad som åligger honom enligt 4 § eller saknas i annat fall anledning antaga att ackord kan komma till stånd, skall rätten återkalla förordnande av god man. Förordnandet skall genast återkallas, om uppgörelse träffas med borgenärerna. När förordnandet av god man återkallas, förfaller verkan av förordnandet. Lag (1987:673)

8 §

  Göres ej ansökan om förhandling om offentligt ackord hos rätten inom två månader efter det att god man förordnats, är verkan av godmansförordnande förfallen vid utgången av nämnda tid.

Rätten får på särskild ansökan förlänga den tid som anges i första stycket. För en sådan särskild ansökan, som skall göras innan förfalloverkan inträtt, gäller bestämmelserna i 2, 5 och 6 §§ i tillämpliga delar.

Verkan av förordnande av god man förfaller, om gäldenären försättes i konkurs. Lag (1992:1067)

14 §

  Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, får utmätning för dessförinnan uppkommen fordran ej äga rum innan ackordsfrågan blivit avgjord. Om det ändå sker, är utmätningen utan verkan. Borgenär som har förmånsrätt i viss egendom har dock rätt att få denna egendom utmätt.

Vad som sägs i första stycket om utmätning gäller i tillämpliga delar även i fråga om beslut om betalningssäkring och verkställighet av sådant beslut. Lag (1978:893)

16 §

  Sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, äger bestämmel serna i konkurslagen (1987:672) om återvinning vid konkurs motsvarande tillämpning, om ackordet fastställes.

Sökes återvinning av förmånsrätt eller betalning som vunnits genom utmätning, får rätten förordna att fortsatt verkställighet av utmätningen tills vidare ej får äga rum. Lag (1987:673)

20 §

  Den som hade fordran hos gäldenären när förhandling om offentligt ackord beslutades får, även om fordringen ej är förfallen till betalning, använda den till kvittning mot fordran som gäldenären då hade mot honom.
Detta gäller dock ej, om kvittning är utesluten på grund av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad som sägs nedan.

Om fordran mot gäldenären förvärvats genom överlåtelse från tredje man senare än tre månader före ansökningen om förordnande av god man eller, såvitt angår dödsbo, före ansökan om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman och i det senare fallet ansökningen om förordnande av god man följt inom tre månader från att boutredningsman förordnats, får den ej användas till kvittning mot fordran som gälde nären hade när borgenären förvärvade sin fordran. Detsamma gäller, om fordran mot gäldenären förvärvats tidigare genom sådant fång och borgenären då hade skälig anledning antaga att gäldenären var på obestånd.

Borgenär, som satt sig i skuld till gäldenären under sådana omständigheter att det är att jämställa med betalning med annat än sed vanliga betalningsmedel, får ej kvitta, i den mån sådan betalning hade kunnat bli föremål för återvinning.

Fordran på ersättning vilken tillkommer borgensman eller annan med anledning av förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses vid tillämpning av vad som sägs ovan ha förvärvats när hans förpliktelse grundades.

Överlåter gäldenären, sedan förhandling om offentligt ackord beslutats, fordran så att borgenär därigenom förlorar rätt till kvittning, skall han gottgöra borgenären därför. Lag (1975:254)

22 §

  Ansökan om förhandling om offentligt ackord görs hos den tingsrätt som har förordnat god man.

Ansökningen skall åtföljas av
   1. ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären bjuder i betalning och när denna skall erläggas samt om säkerhet ställts för ackordet och vari den i så fall består,
   2. förteckning över boets tillgångar och skulder, upprättad enligt 23 § tidigast två månader innan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjordes,
   3. den senaste balansräkningen, om gäldenären är eller varit bokföringsskyldig under det sista året innan ansökan om förordnande av god man gjordes,
   4. berättelse av gode mannen som anger boets tillstånd och orsakerna till gäldenärens obestånd samt innehåller översikt över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs och upplysning huruvida egendom frångått gäldenären under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, huruvida det finns skälig anledning antaga att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden därför samt vilka handelsböcker gäldenären hållit och hur de blivit förda,
   5. yttrande av gode mannen, huruvida han anser att ackordsförslaget bör antagas av borgenärerna,
   6. intyg av gode mannen att borgenärer, som till antalet utgör minst två femtedelar av de i bouppteckningen upptagna borgenärer vilkas fordringar skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp, förklarat sig anse ackordet antagbart,
   7. bevis att ackordsförslaget samt gode mannens berättelse och yttrande sänts till alla borgenärer som upptages i bouppteckningen,
   8. förskott, med belopp som regeringen föreskriver, på kostnaden för ackordsfrågans handläggning hos rätten samt av rätten godkänd säkerhet för vad som inte täcks av förskottet. Lag (1987:673)

25 §

  Upptas ansökningen, skall gäldenären inför rätten avlägga bouppteckningsed på tid som rätten bestämmer. Gäldenären skall därvid göra de tillägg eller ändringar som han finner påkallade och med ed betyga att bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig, så att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller upptagits någon tillgång eller skuld.

När det finns anledning till det, får rätten besluta att gäldenären skall avlägga eden inför någon annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk, får eden avläggas där han vistas. Lag (1987:673)

26 §

  Avlägger gäldenären eden, skall rätten genast meddela beslut om förhandling om offentligt ackord.

Vägrar gäldenären att avlägga ed, skall ansökningen om förhandling om offentligt ackord förklaras förfallen. Om rätten finner synnerliga skäl föreligga att förhandling kommer till stånd, får dock beslut om förhandling meddelas utan att ed avlagts. Om ansökningen förklaras förfallen, upphör omedelbart verkan av att god man förordnats.

Beslut om ackordsförhandling skall genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på sätt regeringen föreskriver. Lag (1987:673)

32 §

  Gäldenären får ej återtaga eller ändra ackordsförslaget utan medgivande av rätten. Yrkande härom skall framställas senast vid borgenärssammanträdet innan omröstning sker. Mot rättens beslut i fråga om återtagande eller ändring av ackordsförslag får talan ej föras särskilt.

Har ändring av ackordsförslaget medgivits, får prövningen av förslaget uppskjutas till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen icke medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, får uppskov dock äga rum endast om särskilda skäl föreligger. Lag (1987:673)

33 §

  Om rätten i annat fall än som avses i 32 § andra stycket finner särskilda skäl föreligga för att borgenärernas prövning av ackordsförslaget uppskjutes, får han besluta om uppskov till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Lag (1987:673)

34 §

  Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet men finns det enligt 36 § anledning att inte fastställa ackordet, skall ackordsfrågan prövas vid en förhandling. Detsamma gäller, om det vid borgenärssammanträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits eller förkastats av borgenärerna. Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en förhandling, skall rätten fastställa ackordet.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka, om ej längre rådrum är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. Lag (1987:673)

37 §

  På begäran av borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten, om skäl föreligger, förordna gode mannen eller annan lämplig person att utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina åtaganden enligt ackordet.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för till synsmannen.

Gäldenären skall ge tillsynsman de uppgifter som denne begär och följa de anvisningar som tillsynsmannen lämnar.

Bestämmelserna i 3 § fjärde stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om entledigande av tillsynsman. Lag (1987:673)

41 §

  Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket.

Ett beslut som avses i första stycket får överklagas hos hovrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Är det fråga om beslut om förhandling om offentligt ackord räknas dock klagotiden från den dag då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar. Lag (1994:1041)

45 §

  I fråga om tingsrättens handläggning enligt denna lag gäller rättegångsbalkens bestämmelser om handläggningen av tvistemål i tillämpliga delar, om inte något annat sägs i denna lag.

En tingsrätt är vid handläggningen domför med en lagfaren domare. Vid en förhandling får dock rätten bestå av tre lagfarna domare. Lag (1987:673)

48 §

  Bestämmelserna i denna lag om gäldenär äger ej tillämpning i fråga om
   1. bankaktiebolag, sparbank eller central medlemsbank,
   2. stadshypoteksförening eller landshypoteksförening,
   3. understödsförening,
   4. försäkringsbolag. Lag (1995:1581)