Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m.

13 av 22 paragrafer (59 %) har ändrats i stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:395). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Stadga (1970:88) om enskilda vårdhem m.m. upphävdes 1997-01-01 genom SFS 1996:786


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  Stadgan är ej tillämplig på
   1. insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
   2. vård av handikappade, till vilken statsbidrag utgår,
   3. kontrollerad familjevård eller därmed jämförlig vård,
   4. anstalt, avsedd för Riksförsäkringsverkets sjukvårdande verksamhet,
   5. sådant hem för vård eller boende för vilket krävs tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen (1980:620),
   6. annat i 1 § avsett vårdhem för vilket regeringen meddelat särskilda föreskrifter. Lag (1993:395)

3 §

  Socialstyrelsen har högsta tillsynen över enskilda vårdhem.

Länsstyrelserna utövar inom länet tillsynen över de enskilda vårdhemmen.

Socialnämnden i den kommun där vårdhem är beläget skall utöva löpande tillsyn i socialt hänseende över hemmet.

Undervisning, som bedrivs vid enskilt vårdhem och som motsvarar undervisningen vid förskola, grundskola eller yrkesskola, står under tillsyn av skolöverstyrelsen. Lag (1981:583)

6 §

  Enskilt vårdhem skall förestås av person, som är lämplig för uppgiften och vars kompetens godkänts av länsstyrelsen.

Den vård som meddelas vid vårdhemmet skall stå under tillsyn av en läkare (vårdhemsläkare). Länsstyrelsen får, om särskilda omständigheter påkallar det, medge undantag från skyldigheten att ha sådan läkare.

Socialstyrelsen bestämmer vilka särskilda behörighetskrav vårdhemsläkare skall uppfylla. Lag (1977:375)

7 §

  Enskilt vårdhem får ej drivas utan tillstånd av länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos socialstyrelsen i god tid innan verksamheten skall ta sin början. Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om
   1. den kategori vårdbehövande för vilken vårdhemmet avses,
   2. vårdhemmets benämning och belägenhet,
   3. antalet vårdplatser,
   4. brandskyddsåtgärder och sanitära anordningar,
   5. vem som avses vara föreståndare för vårdhemmet, dennes utbildning och praktiska yrkeserfarenhet,
   6. vem som avses vara vårdhemsläkare,
   7. övrig personal och dennas utbildning.

Länsstyrelsen får dock medge att uppgift om föreståndare och vårdhemsläkare lämnas vid senare tidpunkt.

Till ansökningshandlingen skall fogas ritningar som visar lokalernas storlek, inredning och användning samt, om byggnadslov meddelats för vårdhemmet, handlingar som visar detta. Om sökanden är bolag, förening eller stiftelse skall ett exemplar av gällande bolagsordning eller stadgar bifogas jämte uppgift om vem som äger tala och svara för sökanden. Lag (1977:375)

8 §

  Innan verksamheten vid enskilt vårdhem börjar, skall den som avser att driva hemmet tillställa länsstyrelsen skriftligt åtagande av den som skall vara föreståndare och av vårdhemsläkaren. Lag (1981:583)

9 §

  Beviljas tillstånd skall länsstyrelsen utfärda skriftligt bevis. I beviset skall anges vem som skall driva hemmet, dess benämning och belägenhet, den kategori vårdbehövande för vilken det är godkänt, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas där och vem som skall vara föreståndare samt övriga villkor för tillståndet. Har byggnadslov ej meddelats och är det ej uppenbart att sådant icke behövs, skall beviset innehålla erinran om att byggnadslov kan fordras.

Beviljas tillstånd innan uppgift lämnats om föreståndare och, om sådan skall finnas, vårdhemsläkare, skall i beviset anges att verksamheten ej får påbörjas förrän länsstyrelsen medgivit det. Lag (1977:375)

11 §

  Vill den som driver enskilt vårdhem flytta eller utvidga hemmet, eljest ändra verksamheten eller hemmet eller byta föreståndare, skall tillstånd sökas härför. Därvid gäller i tillämpliga delar 7-10 §§.
Lag (1977:375)

13 §

  Om vården på enskilt vårdhem ej ombersörjes på tillfredställande sätt eller om annat uppenbart missförhållande föreligger och rättelse ej sker, kan länsstyrelsen återkalla tillståndet. Beslut om återkallelse länder omedelbart till efterrättelse, om ej länsstyrelsen förordnar annat. Lag (1977:375)

14 §

  Nedlägges enskilt vårdhem, skall den som drivit hemmet omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen, länsstyrelsen och socialnämnden.
Lag (1981:583)

15 §

  Föreståndare för enskilt vårdhem åligger att
   1. ansvara för den personliga omvårdnaden och tillsynen,
   2. se till att möjligheter ges till behövlig aktivering och rehabilitering och följa utvecklingen inom vårdområdet,
   3. se till att kosten är fullvärdig och näringsriktig,
   4. besluta om inskrivning efter samråd med vårdhemsläkaren, om det ej uppdragits åt denne eller annan läkare att ha hand om inskrivningen,
   5. föra liggare över de personer som vårdas vid hemmet,
   6. omedelbart sända skriftligt åtagande av tillträdande läkare till länsstyrelsen när byte sker av vårdhemsläkare,
   7. före utgången av mars månad enligt fastställt formulär lämna årsberättelse för hemmets verksamhet under föregående kalenderår till socialstyrelsen, länsstyrelsen och socialnämnden. Lag (1981:583)

16 §

  Vårdhemsläkare åligger att
   1. ansvara för den medicinska vården vid hemmet, i den mån ej annan läkare svarar för denna,
   2. se till att vid hemmet vårdas endast sådana personer för vilka det är godkänt och som lämpligen kan vårdas där,
   3. regelbundet besöka hemmet,
   4. ha tillsyn över hygienen och utrustningen vid hemmet,
   5. omedelbart anmäla till socialstyrelsen om någon i samband med vård eller behandling vid hemmet drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom,
   6. omedelbart anmäla till polismyndigheten om vid dödsfall behov av rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning kan antagas föreligga. Lag (1986:240)

20 §

  Den som deltar eller har deltagit i vårdverksamhet som avses i denna stadga får ej obehörigen yppa vad han därvid erfarit om enskilds personliga förhållanden. Lag (1977:375)

20 a §

  Talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 4 § samt talan mot länsstyrelses beslut i ärende som avses i 13 § eller i ärende rörande förbud som avses i övergångsbestämmelserna föres hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt stadgan föres hos socialstyrelsen genom besvär.

Talan mot socialstyrelsens beslut i fråga om tillstånd att driva enskilt vårdhem, att flytta eller utvidga vårdhem eller på annat sätt ändra verksamheten eller hemmet samt mot styrelsens beslut som ej avser särskilt fall föres hos regeringen genom besvär. Mot annat beslut av socialstyrelsen enligt denna stadga får talan ej föras.
Lag (1981:583)

Whoops, looks like something went wrong.