Lag (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord

23 av 32 paragrafer (72 %) har ändrats i lag (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:77). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Med kyrklig jord förstås i denna lag löneboställe, prästgård, församlingskyrkas fastighet, prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet, domkyrkas fastighet och biskopsgård.

Kyrklig jord är fast egendom eller tomträtt. Lag (1975:1322)

2 §

  Löneboställe är kyrklig jord vars avkastning är avsedd till avlöning åt församlingspräst i visst pastorat.

Prästgård är kyrklig jord på vilken tjänstebostad är anvisad åt en kyrkoherde eller en komminister. Om tjänstebostad inte längre är anvisad på egendomen, blir egendomen löneboställe.

Församlingskyrkas fastighet är kyrklig jord vars avkastning är avsedd till församlingskyrkas behov. Vid tillämpning av 24 och 26 §§ skall även sådan fast egendom på vilken en församlingskyrka av stiftelsekaraktär är uppförd anses som församlingskyrkas fastighet.

Prästlönefondsfastighet är kyrklig jord som förvärvats för medel ur prästlönefonder från flera pastorat och vars avkastning är avsedd till avlöning åt församlingspräster i dessa pastorat.

Kyrkofondsfastighet är kyrklig jord vars avkastning tillförs kyrkofonden.

Domkyrkas fastighet är kyrklig jord vars avkastning är avsedd till domkyrkas behov. Vid tillämpning av 24 och 26 §§ skall även sådan fast egendom på vilken en domkyrka av stiftelsekaraktär är uppförd anses som domkyrkas fastighet.

Biskopsgård är kyrklig jord på vilken tjänstebostad är anvisad åt biskop. Lag (1987:77)

6 §

  Stiftsnämnd består av biskopen såsom ordförande eller annan, som regeringen därtill förordnar, samt fyra andra ledamöter som utses av regeringen. För varje ledamot utser regeringen en ersättare.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Annan ledamot än ordföranden och ersättare för sådan ledamot skall ha insikt i jordbruk och skogsbruk eller eljest vara förfaren i allmänna värv. Två ledamöter med ersättare utses efter förslag av sammanslutning som företräder pastoraten i stiftet. Lag (1975:1322)

9 §

  Löneboställe, med undantag av tillhörande skog, och prästgård förvaltas av pastoratet.

Församlingskyrkas fastighet förvaltas av församlingen.

Löneboställes skog, prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet, domkyrkas fastighet och biskopsgård förvaltas av stiftsnämnden. Lunds domkyrkas fastigheter förvaltas dock av ett särskilt domkyrkoråd.

Regeringen får efter framställning av den som förvaltar den kyrkliga jorden besluta om förvaltning i annan ordning. Lag (1987:77)

10 §

  har upphävts genom lag (1987:77)

11 §

  Om ett pastorat har anvisat en kyrkoherde eller en komminister tjänstebostad på en prästgård, ankommer det på pastoratet att anordna prästgården.

Pastoratet skall underhålla och vid behov nybygga husen på prästgård.
Pastoratet svarar för prästgårds skötsel, i den mån detta ej enligt bestämmelser som regeringen meddelar eller enligt avtal ankommer på innehavaren av tjänstebostaden. Lag (1987:77)

12 §

  Ytterligare bestämmelser om prästgård meddelas av regeringen.
Lag (1975:1322)

13 §

  Om förvaltningen av biskopsgård meddelas bestämmelser av regeringen. Lag (1975:1322)

15 §

  Kyrklig jord som avses i 14 § och som ej förvaltas av stiftsnämnd får av förvaltaren upplåtas på arrende för jordbruk endast på de arrendevillkor som boställsnämnden bestämmer. När arrendenämnd eller domstol behandlar fråga om vilka villkor för jordbruksarrende som skall gälla för sådan kyrklig jord företrädes den kyrkliga jorden av stiftsnämnden. Lag (1975:1322)

16 §

  Om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske på kyrklig jord som avses i 14 § meddelas bestämmelser av regeringen. Lag (1975:1322)

17 §

  Stiftsnämnden företräder kyrklig jord som avses i 14 §, även om den ej förvaltas av stiftsnämnden, i ärende om upplåtelse av följande rättigheter, nämligen
   1. upplåtelse av nyttjanderätt till mark för församlingsändamål, kommunalt behov, bostadsbebyggelse, industri eller annat liknande ändamål,
   2. upplåtelse av tomträtt,
   3. upplåtelse av rätt till annan naturtillgång än vattenkraft,
   4. upplåtelse av servitut. Lag (1975:1322)

18 §

  I ärenden som rör upplåtelse av rätt till vattenkraft företräds kyrklig jord som avses i 14 § av kammarkollegiet.

I ärenden som rör ledningsrätt eller vägrätt företräds kyrklig jord som avses i 14 § av stiftsnämnden även om den ej förvaltas av stiftsnämnden.
Detsamma gäller ärenden som rör byggnadsminne, naturvårdsområde, naturreservat, naturminne eller bestämmelser till skydd för djurlivet, om ej regeringen bestämmer annat. Lag (1987:77)

21 §

  Vinst eller förlust på förvaltningen av prästlönefondsfastighet fördelas på pastoraten i förhållande till deras andel i fastigheten.
Motsvarande gäller för vinst eller förlust på stiftsnämnds förvaltning av skogen på löneboställena i stiftet.

Bestämmelser om hur andel enligt första stycket skall beräknas meddelas av regeringen. Lag (1975:1322)

22 §

  Boställsnämnden har tillsyn över pastorats förvaltning av löneboställes jordbruk och av prästgård.

Stiftsnämnden har tillsyn över sådan annan förvaltning av kyrklig jord som ej handhas av nämnden.

Vid sin tillsyn får boställsnämnden och stiftsnämnden meddela sådant föreläggande eller förbud som behövs för att denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter skall efterlevas.

I beslutet om föreläggande eller förbud kan boställsnämnden och stiftsnämnden utsätta vite.

Närmare bestämmelser om tillsynen över förvaltningen av kyrklig jord meddelas av regeringen. Lag (1987:77)

23 §

  Regeringen kan förordna, att tillsynen över förvaltningen av viss sådan egendom som avses i 22 § första stycket skall handhas av stiftsnämnden eller att förvaltningen av viss sådan egendom som avses i 22 § ej skall stå under tillsyn. Lag (1987:77)

24 §

  Tillstånd till försäljning eller byte av kyrklig jord får lämnas för att tillgodose bostadsbehovet i orten eller bildandet av lämpliga enheter för jordbruk eller skogsbruk eller för att främja annat liknande syfte. Tillstånd får också lämnas, när kyrklig jord i annat fall behövs för ändamål som anges i 2 kap. expropriationslagen (1972:719) eller när jorden på grund av särskilda omständigheter ej lämpligen bör behållas för sitt ändamål.

Tillstånd till avhändelse enligt första stycket får lämnas endast om avhändelsen kan ske utan olägenhet för det allmänna och endast mot vederlag som motsvarar fastighetens värde med hänsyn särskilt till ortens pris och fastighetens avkastning.

Om särskilda skäl föreligger, kan tillstånd ges till sådan försäljning eller sådant byte av kyrklig jord, varigenom denna erhåller natur av kyrklig jord av annat slag. Lag (1975:1322)

25 §

  Frågan om tillstånd enligt 24 § prövas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av kammarkollegiet eller stiftsnämnden.
Lag (1975:1322)

26 §

  Ersättning som inflyter för kyrklig jord på grund av försäljning, expropriation, upplåtelse av naturtillgång, eller av annan jämförlig anledning skall fonderas, om inte annat följer av andra stycket eller av bestämmelser som regeringen meddelar. Avkastningen skall användas för samma ändamål som jorden varit avsedd för.

Om stiftsnämnden medger det får ett pastorat använda medel som inflyter eller som har influtit på grund av försäljning av en prästgård eller av ett löneboställe, som tidigare har varit prästgård, för anordnande av ny prästgård, ny annan bostad åt en präst eller nya expeditionslokaler.
Lag (1987:77)

27 §

  Medel som skall fonderas enligt 26 § och som härrör från löneboställe eller prästgård skall utgöra prästlönefond för pastoratet.
Även annan fond vars avkastning är avsedd för avlöning åt församlingspräst utgör prästlönefond.

Prästlönefond förvaltas av pastoratet. Den skall göras räntebärande på sätt som föreskrives om omyndigs medel. Stiftsnämnden kan medge, att fondens tillgångar placeras på annat sätt enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

Av medel ur prästlönefonder från flera pastorat kan bildas prästlönejordsfond för inköp av prästlönefondsfastighet.
Prästlönejordsfond förvaltas av stiftsnämnden.

Om inköp av fast egendom eller förvärv av tomträtt för medel ur prästlönefond eller prästlönejordsfond meddelas bestämmelser av regeringen. Lag (1975:1322)

28 §

  Om förvaltning och placering av ersättningsmedel som härrör från annan kyrklig jord än som avses i 27 § meddelas bestämmelser av regeringen. Lag (1975:1322)

29 §

  Bestämmelser om överklagande av beslut av en församling eller ett pastorat finns i lagen (1982:1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter. Lag (1987:77)

31 §

  Stiftsnämndens beslut enligt 21 § om fördelning av vinst eller förlust får överklagas hos kammarrätten.

Stiftsnämndens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos kammarkollegiet. Om ärendet är av principiell betydelse eller annars av särskild vikt får kammarkollegiet med eget yttrande överlämna det till regeringen för avgörande.

Kammarkollegiets beslut i en överklagad fråga får inte överklagas.
Kammarkollegiets beslut i övrigt med anledning av det överklagade ärendet eller i andra ärenden enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Lag (1987:77)

32 §

  Om domkyrkorådet i Lund meddelas bestämmelser av regeringen.
Lag (1975:1322)

Whoops, looks like something went wrong.