Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader

20 av 24 paragrafer (83 %) har ändrats i lag (1970:940) om kyrkliga kostnader sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:76). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1970:940) om kyrkliga kostnader upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:182


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  I denna lag meddelas bestämmelser om fördelningen av vissa kyrkliga kostnader mellan kyrkliga kommuner och kyrkofonden. Lag (1982:379)

2 §

  Med kyrklig kommun förstås församling och kyrklig samfällighet som har beskattningsrätt. Lag (1982:379)

3 §

  Med pastorat förstås i denna lag territoriellt pastorat samt, i den mån regeringen och riksdagen beslutar det, icke-territoriellt pastorat.

Vad i lagen sägs om pastorat äger tillämpning även på kyrklig samfällighet, som utan att vara pastorat bildats för vården av sådana angelägenheter som avses i lagen.

Om indelning i pastorat beslutar regeringen. Lag (1982:379)

4 §

  Med bidragsår förstås det år under vilket utjämningsbidrag utgår enligt 15--21 §§.

Med skatteunderlag förstås antalet skattekronor enligt taxeringsnämnds beslut rörande taxeringen till kommunal inkomstskatt året före bidragsåret, minskat med det antal skattekronor som har påförts andra skattskyldiga än sådana som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Med skattekraft förstås kvoten mellan den kyrkliga kommunens skatteunderlag och antalet i samma kommun kyrkobokförda invånare vid ingången av året före bidragsåret.

Med medelskattekraft förstås kvoten mellan skatteunderlaget för riket och antalet i riket kyrkobokförda invånare vid ingången av året före bidragsåret.

Statistiska centralbyrån fastställer medelskattekraften senast den 31 december året före bidragsåret. Lag (1984:509)

5 §

  Till kyrkofonden betalas
   1. allmän och särskild kyrkoavgift enligt 12--14 §§,
   2. ersättning av staten för prästerskapets indragna tionde m.m. med 5 050 737 kronor i juli månad varje år samt
   3. statsbidrag som beviljas för ändamålet.

Kyrkofonden tillförs även avkastning av kyrkofondsfastighet samt ränta och vinst på fondens tillgångar och på andra kapitaltillgångar enligt regeringens bestämmande. Lag (1986:309)

6 §

  Ur kyrkofonden bestrides
   1. sådan kostnad för avlöningsförmåner till präst som regeringen och riksdagen bestämmer,
   2. kostnad för pensionsförmån åt präst eller efterlevande till präst enligt bestämmelser som regeringen meddelar eller enligt avtal samt för försäkringsförmån som utgår för präst eller annan kyrkomusiker än skolkantor enligt statlig grupplivförsäkring,
   3. förvaltningskostnad enligt regeringens och riksdagens bestämmande för stiftsnämnd och boställsnämnd samt för departement eller myndighet där kyrkliga frågor handlägges,
   4. kostnader för verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet i den omfattning som regeringen bestämmer,
   5. annan kostnad för kyrklig verksamhet enligt regeringens och riksdagens bestämmande,
   6. anslag till extra utgifter med ett av regeringen och riksdagen bestämt belopp för år, vilket efter regeringens bestämmande får användas till kyrkliga ändamål. Lag (1985:418)

7 §

  Ur kyrkofonden betalas även allmänt, särskilt och extra utjämningsbidrag enligt 15-21 §§ samt kostnader för fondens förvaltning.
Lag (1982:379)

9 §

  I den mån det behövs för utlåning enligt 8 §, får kyrkofonden upptaga lån. Lag (1982:379)

10 §

  För kyrkofonden skall finnas en styrelse. Denna skall bestå av en ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna skall finnas lika många ersättare. Ordföranden och tre ledamöter samt ersättare för dem utses för tre år av regeringen. Tre ledamöter samt ersättare för dem utses av kyrkomötet. Lag (1983:401)

12 §

  Pastorat skall erlägga allmän kyrkoavgift till kyrkofonden.
Avgiften utgår i förhållande till det antal skattekronor på vilket församlingsskatt beräknas.

Regeringen bestämmer för varje år det öretal för skattekrona, högst tjugo, med vilket avgiften skall erläggas. Öretalet bestämmes så, att kyrkofondens inkomster såvitt möjligt blir lika stora som dess utgifter.
Lag (1982:379)

13 §

  Vid beräkningen av allmän kyrkoavgift enligt 12 § skall det antal skattekronor som hänför sig till personer som inte är medlemmar i svenska kyrkan minskas med 70 procent.

Kyrkofondens styrelse skall före september månads utgång varje år avge förslag till regeringen om öretalet för den allmänna kyrkoavgiften under det följande året. Lag (1982:379)

14 §

  Pastorat som innehar lönetillgångar skall också varje år betala särskild kyrkoavgift till kyrkofonden. Avgiften utgår i förhållande till vad som kan anses utgöra skälig avkastning av tillgångarna.

Pastorats lönetillgångar är löneboställen och prästlönefonder samt andelar i prästlönejordsfond och prästlönefondsfastigheter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av den särskilda kyrkoavgiften. Lag (1982:379)

15 §

  Till kyrklig kommun utgår allmänt utjämningsbidrag om skatteunderlaget understiger det som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt 17 §. Bidraget utgår med ett belopp som motsvarar produkten av det enligt 16 § beräknade tillskottet av skatteunderlag och skattesatsen för bidragsåret. Lag (1982:379)

16 §

  Tillskott av skatteunderlag utgör skillnaden mellan det skatteunderlag som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt 17 § och den kyrkliga kommunens skatteunderlag.

För kyrklig samfällighet skall tillskottet av skatteunderlag utgöra summan av de tillskott som utgår eller skulle ha utgått till församlingarna enligt första stycket.

Tillskott av skatteunderlag avrundas till närmaste hela tusental skattekronor varvid 500 skattekronor avrundas uppåt. Lag (1982:379)

17 §

  För kyrkliga kommuner gäller nedan angiven skattekraft i procent av medelskattekraften som garanti.

Kyrkliga kommuner i:          Garanterad skattekraft
                    i procent av
                    medelskattekraften:
Stockholms län             101
Uppsala län               98
Södermanlands län            98
Östergötlands län            98
Jönköpings län             98
Kronobergs län             98
Kalmar län utom             98
Mörbylånga och Borgholms kommuner Mörbylånga och
 Borgholms kommuner          101
Gotlands län              104
Blekinge län              98
Kristianstads län            98
Malmöhus län              98
Hallands län              98
Göteborgs och Bohus län         98
Älvsborgs län              98
Skaraborgs län             98
Värmlands län              98
Örebro län               98
Västmanlands län            98
Kopparbergs län            101
Gävleborgs län             101
Västernorrlands län          104
Jämtlands län             107
Bodens, Haparanda,           110
Kalix, Luleå, Piteå, och Älvsbyns kommuner
Arvidsjaurs kommun           113
Arjeplogs kommun            116
Gällivare, Jokkmokks          119
Kiruna, Pajala, Över- kalix och Övertorneå

Förordning (1982:379)

18 §

  Till pastorat utgår årligen särskilt utjämningsbidrag med dels ett av regeringen bestämt belopp för varje inom pastoratet inrättad tjänst som församlingspräst och dels, om pastoratet har fått tillskott ur kyrkofonden under åren 1978-1981, en fjärdedel av dessa belopp.

Församlingspräst är domprost, kyrkoherde, komminister, kyrkoadjunkt eller annan präst som regeringen bestämmer. Lag (1982:379)

20 §

  Kyrkofondens styrelse kan bevilja en kyrklig kommun extra utjämningsbidrag i enlighet med föreskrifter som meddelas av regeringen.
Lag (1982:379)

21 §

  Vid indelningsändring som berör kyrklig kommun beslutar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer om fördelningen av bidragsbelopp. Lag (1982:379)

22 §

  Pastorat svarar för kostnad för avlöningsförmåner åt församlingspräst och kyrkomusiker. Lag (1982:379)

23 §

  Ett pastorat får besluta att innehavaren av en tjänst som kyrkoherde eller komminister skall anvisas tjänstebostad. Om tjänsten är tillsatt, får pastoratet meddela eller upphäva ett sådant beslut endast om den som innehar tjänsten samtycker till det.

Pastoratet skall underrätta domkapitlet och stiftsnämnden om beslut enligt första stycket.

Kostnaderna för en tjänstebostad skall betalas av pastoratet. Hyran för tjänstebostaden tillfaller pastoratet. Lag (1987:76)