Lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark

1 av 3 paragraf (33 %) har ändrats i lag (1970:997) om upphörande av inteckningsansvar i fastighet som bildats av samfälld mark sedan utfärdandet (t.om. SFS 1971:1038). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Fastighet, som bildats av samfälld mark genom avsöndring eller genom avstyckning enligt 19 kap. lagen (1926:326) om delning av jord å landet, enligt 1 kap. 3 § eller 5 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad eller enligt lagen (1930:99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. eller genom legalisering av arealöverlåtelse enligt lagen (1962:270) om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall eller enligt legaliseringslagen (1968:578), svarar icke efter sista inskrivningsdagen år 1976 för inteckning i stamfastighet för fordran, om ej inteckningen förnyas efter anmälan i den ordning som anges i 2 §.
Vad som sagts nu gäller dock endast om marken före avsöndringen, avstyckningen eller legaliseringen hörde till fastigheter med i övrigt skilda ägor.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på fastighet som bildats genom att område från samfälld mark sammanlagts med fastighet eller fastighetsdel. Lag (1971:1038)

Whoops, looks like something went wrong.