Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2004:217). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning upphävdes 2019-05-01 genom SFS 2019:142


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  För plan som avses i 15 § andra stycket och för underrättelse enligt 22 §, 26 § eller 27 § fjärde stycket konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning skall användas blankett enligt formulär som fastställes av statens jordbruksverk efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1991:1441)

2 §

  Länsstyrelsen skall till Tullverket lämna besked om plan som avses i 15 § andra stycket, underrättelse enligt 22 §, medgivande enligt 33 § fjärde stycket och meddelande enligt 48 § tredje stycket konventionen. Förordning (2004:217)

3 §

  Legitimationshandling som avses i 23 § konventionen utfärdas av länsstyrelsen enligt formulär som jordbruksverket fastställer.

Länsstyrelsen för register över utfärdade legitimationshandlingar.
Förordning (1991:1441)

6 §

  Närmare bestämmelser för tillämpningen av 47 § konventionen meddelas av Telestyrelsen efter samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1993:633)

7 §

  I fråga om tull- och avgiftsfrihet för sådana varor som avses i 45--48 §§ konventionen finns bestämmelser i tullfrihetsförordningen (1987:1289). Förordning (1991:1441)