Förordning (1972:14) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1972:14) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:789). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1972:14) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden upphävdes 1988-08-01 genom SFS 1988:862


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på lantbruksekonomiska samarbetsnämnden.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1976:967)

3 §

  Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för lantbruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.
Samarbetsnämnden utser inom sig vice ordförande.

När någon av cheferna för lantbruksstyrelsen, jordbruksnämnden eller statistiska centralbyrån är hindrad att tjänstgöra i samarbetsnämnden, fullgöres hans åliggande av den tjänsteman som den ifrågavarande verkschefen bestämmer. Förordning (1976:967)

6 §

  Samarbetsnämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Är ett ärende så brådskande att samarbetsnämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden ensam besluta i närvaro av föredraganden. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med samarbetsnämnden. Förordning (1986:789)

9 §

  har upphävts genom förordning (1986:789)

11 §

  Ordföranden förordnas av regeringen tills vidare. De ledamöter av samarbetsnämnden som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år.

Tjänst som byråchef vid samarbetsnämnden tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av samarbetsnämnden. Förordning (1976:967)

12 §

  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av lantbruksstyrelsen i fråga om byråchefen.
Förordning (1976:967)