Förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen

14 av 33 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:838). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:393


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


2 §

  Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om arbetarskydd, utom i fråga om arbete som är att hänföra till skeppstjänst.

Styrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen.

Styrelsen svarar för ett informationssystem om arbetsskador.

Vid styrelsen finns en delegation för hybrid-DNA-frågor, en forskningsdelegation och en företagshälsovårdsdelegation. Närmare bestämmelser om delegationerna finns i särskilda instruktioner för dessa. Förordning (1985:327)

5 §

  För uppdrag som styrelsen utför genom sin forskningsavdelning och för uttag som styrelsen efter beställning gör ur informationssystemet om arbetsskador utgår ersättning, om ej annat föreskrives.

Ersättning utgår enligt grunder som fastställes av styrelsen efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1981:939)

6 §

  Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, en överdirektör, som är styrelsens vice ordförande, och högst nio andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

För var och en av de ledamöter som regeringen utser särskilt finns en ersättare.

Av de särskilt förordnade ledamöterna utses två efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningenarnas förtroenderåd och en efter gemensamt förslag av statens avtalsverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Ersättarna för ledamöterna utses i samma ordning. Förordning (1976:459)

7 §

  Generaldirektören är chef för styrelsen. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen en tillsynsavdelning, en forskningsavdelning samt en administrativ avdelning. Varje avdelning förestås av en avdelningschef.

Inom tillsynsavdelningen finns en samordningsbyrå, en allmän byrå, en maskinbyrå, en byggnadsbyrå, en kemibyrå, en materialteknisk byrå samt en enhet för medicinska och sociala frågor.

Inom administrativa avdelningen finns en kanslibyrå, en lagbyrå, en planerings- och utredningsbyrå och en arbetstidsbyrå samt därutöver en utbildningssektion och en informationssektion.

Varje byrå förestås av en byråchef eller överingenjör.

Inom forskningsavdelningen finns en medicinsk, en kemisk, en teknisk, en arbetsfysiologisk, en arbetspsykologisk och en yrkestoxikologisk enhet. Var och en av dessa enheter förestås av en professor. Inom den medicinska enheten finns en yrkesmedicinsk och en yrkesdermatologisk sektion. Cheferna för dessa sektioner är även överläkare vid Karolinska sjukhuset.

Till forskningsavdelningen hör en filial bestående av en medicinsk, en kemisk, en teknisk och en arbetsfysiologisk enhet. Den medicinska enheten förestås av en professor. Övriga enheter förestås var och en av en laborator. Förordning (1981:939)

8 §

  För handläggning av vissa ärenden finns en arbetstidsnämnd.

Arbetstidsnämnden består av generaldirektören, som är nämndens ordförande, chefen för arbetstidsbyrån, en tjänsteman inom styrelsen som generaldirektören bestämmer samt sex av arbetarskyddsstyrelsen särskilt utsedda ledamöter (partsrepresentanter).

Av partsrepresentanterna utses tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

För partsrepresentanterna utses i samma ordning minst dubbla antalet suppleanter.

När generaldirektören är hindrad att tjänstgöra som ordförande fullgöres hans åligganden av överdirektören. Vid hinder för både generaldirektören och överdirektören tjänstgör chefen för arbetstidsbyrån som ordförande. Förordning (1984:245)

11 §

  I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgörs
   1. viktigare frågor om arbetarskyddets omfattning, inriktning och allmänna uppbyggnad,
   2. viktigare författningsfrågor,
   3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
   4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   5. rättstillämpningsfrågor av principiell betydelse eller större vikt, som ej skall handläggas i särskild ordning,
   6. frågor om tillsättning av tjänst hos styrelsen, som är förenad med chefskap över sektion eller motsvarande och som ej utgör tjänst som anges i 28 § tredje eller fjärde stycket, samt tillsättning av tjänst som biträdande distriktschef vid yrkesinspektionen,
   7. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
   8. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
   9. frågor om ersättningsgrunder enligt 5 §,
   10. frågor om utseende av de ledamöter i forskningsdelegationen och arbetstidsnämnden som skall utses särskilt,
   11. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum.
Förordning (1984:245)

20 §

  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Sådan rätt gäller även för en ledamot i vetenskapliga rådet, vilken deltagit som rådgivare vid handläggningen av ett ärende. Förordning (1986:838)

23 §

  Arbetstidsnämnden handlägger viktigare ärenden som avser tillämpningen av

arbetstidslagen (1982:673),
bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila i lagen (1970:943) om arbetstid m. m. i husligt arbete,
lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. Förordning (1982:903)

24 §

  Ärende, som handlägges av arbetstidsnämnden, avgöres efter föredragning, som ankommer på tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1973:564)

25 §

  Arbetstidsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett ärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden och minst fyra andra ledamöter, bland dem minst två representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde. Förordning (1986:838)

27 §

  Bestämmelserna i 14, 15 och 18 §§, 19§ första stycket andra punkten samt 20 och 22 §§ har motsvarande tillämpning på ärenden som handlägges i särskild ordning. I fall som avses i 18 § skall sammanslutning av arbetstagare alltid beredas tillfälle att yttra sig, om ej särskilda skäl föreligger. Förordning (1976:459)

28 §

  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter och partsledamöterna i arbetstidsnämnden förordnas för högst tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

Tjänst som professor eller laborator tillsätts i den ordning som regeringen bestämmer särskilt.

Tjänst som chef för avdelning eller byrå vid styrelsen och tjänst som chef för distrikt vid yrkesinspektionen tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av styrelsen.
Förordning (1980:794)

30 §

  har upphört att gälla genom förordning (1980:687)

32 §

  Mot styrelsens beslut i ärende om bidrag från medel, som från arbetarskyddsfonden har ställts till styrelsens förfogande för särskilda projekt och undersökningar inom arbetarskyddsområdet, får talan ej föras. Förordning (1977:1168)