Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:687). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning,skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vidbristande betalning eller eljest indrives av Kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (2006:687)

2 §

  Inflyter betalning till Kronofogdemyndigheten i annat än helt krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela krontal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet staten. Lag (2006:687)

3 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:805)

Whoops, looks like something went wrong.