Kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister

11 av 13 paragrafer (85 %) har ändrats i kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2001:1008). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister upphävdes 2011-04-01 genom SFS 2011:257


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Understödsföreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen (registreringsmyndigheten).

I understödsföreningsregistret registreras uppgifter för varje understödsförening. Registret skall innehålla uppgift om föreningens firma och organisationsnummer.

Införingar i understödsföreningsregistret numreras i löpande följd för varje förening. Vid varje införing anges löpnummer samt datum för införingen.

Sker ändring i styrelsens sammansättning eller i rätten att teckna en understödsförenings firma införs fullständig uppgift om styrelsens medlemmar och om rätten till firmateckning. Har en understödsförening trätt i likvidation införs motsvarande uppgifter beträffande likvidatorerna.

Registrering av överlåtelse av en understödsförenings rörelse enligt 56 eller 64 § lagen (1972:262) om understödsföreningar sker i den del av registret som avser den överlåtande föreningen. Förordning (2001:1008)

2 §

  Till understödsföreningsregistret skall en alfabetisk förteckning över understödsföreningarna föras med uppgift om organisationsnumret för varje förening. Ändring av en förenings firma samt uppgift om en förenings likvidation och upplösning antecknas i förteckningen. Förordning (2001:1008)

3 §

  Ansöknings- och anmälningshandlingar i registreringsärenden förvaras i akter, ordnade på sätt Finansinspektionen bestämmer.
Förordning (2000:828)

3 a §

  Understödsföreningsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar utövar över understödsföreningar,
   2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
   3. förvärv, avyttring eller förvaltning av föreningar som registreras i understödsföreningsregistret,
   4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
   5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
   6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
      a) som avser föreningar som registreras i understödsföreningsregistret,
      b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
      c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:1008)

3 b §

  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för understödsföreningsregistret. Förordning (2001:1008)

3 c §

  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1008)

3 d §

  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna kungörelse. Förordning (2001:1008)

3 e §

  I fråga om rättelse av personuppgifter i understödsföreningsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2001:1008)

3 f §

  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:1008)

6 §

  Uppkommer fråga om att bilda understödsförening, skall Finansinspektionen på begäran ge råd och vägledning beträffande bildandet av föreningen och lämna uppgifter om vad som kräves för att denna skall kunna registreras.

Vid utövandet av tillsynsverksamheten eller på särskild begäran skall Finansinspektionen i skälig utsträckning lämna understödsförening råd och upplysningar i syfte att underlätta för föreningen att driva sin rörelse på ett med hänsyn till dess art och omfattning lämpligt sätt. Förordning (2000:828)

7 §

  Finansinspektionen prövar tillståndsärende på vilket enligt bestämmelse i lagen (1972:262) om understödsföreningar 22, 29, 46 eller 76 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning. Förordning (2000:828)

Whoops, looks like something went wrong.