Växtskyddsförordning (1972:319)

25 av 31 paragrafer (81 %) har ändrats i växtskyddsförordning (1972:319) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:619). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Växtskyddsförordning (1972:319) upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:383


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske i fråga om följande växtskadegörare, nämligen

________________________________________________________________
svensk benämning           internationell benämning
_________________________________________________________________

virus som orsakar
 sjarkasjuka             plum pox
 bronsfläcksjuka           Tomato spotted wilt virus
bakterier som orsakar
 ljus ringröta på potatis      Clavibacter michiganense
 mörk ringröta på potatis      Pseudomonas solanacearum
 päronpest              Erwinia amylovora
svampar som orsakar
 holländsk almsjuka         Ceratocystis ulmi
 potatiskräfta            Synchytrium endobioticum
 rödröta               Phytophthora fragariae
 rotröta på hallon          Phytophthora fragariae var. rubi
skadedjur
 San José-sköldlus          Quadraspidioitus perniciosus
 koloradoskalbagge          Leptinotarsa decemlineata
 gul potatiscystnematod       Globodera rostochiensis
 vit potatiscystnematod       Globodera pallida
Förordning (1992:619)

2 §

  Statens jordbruksverk får meddela beslut som avses i 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442)

3 §

  Det åligger jordbruksverket i fråga om bekämpning av växtskadegörelse som avses i 1 § eller omfattas av beslut enligt 2 § att 1. med uppmärksamhet följa sådana skadegörares uppträdande och spridning såväl inom som utom riket samt att särskilt söka utröna skadegörarnas spridningsvägar,
   2. till ledning för andra myndigheter meddela anvisningar om bekämpning av skadegörarna,
   3. till hjälp för växtodlare meddela råd och anvisningar för igenkännande och bekämpning av skadegörarna,
   4. skyndsamt underrätta chefen för jordbruksdepartementet, då skadegörare påträffas i landet, samt hålla honom underrättad om skadegörarens vidare utbredning ocn när skadegöraren kan anses vara under kontroll,
   5. i övrigt handha ledningen av kampen mot skadegörarna och, när så behövs, genom framställning till regeringen eller vederbörlig myndighet verka för deras bekämpning.

Det åligger länsstyrelse att biträda jordbruksverket med bekämpningen.
Förordning (1991:1442)

4 §

  Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) göres hos länsstyrelse eller växtinspektör. I fråga om holländsk almsjuka kan anmälan göras även till skogshögskolan eller skogsvårdsstyrelse.

Anmälan skall ofördröjligen vidarebefordras till jordbruksverket.
Förordning (1991:1442)

5 §

  Finnes anledning misstänka förekomst av växtskadegörare som avses i 1 § eller omfattas av beslut enligt 2 §, får jordbruksverket låta verkställa den undersökning som påkallas av omständigheterna och taga härför erforderliga prov. Förordning (1991:1442)

6 §

  Fråga om ersättning som avses i 16, 19, 26 och 29 §§ prövas av jordbruksverket.

Ansökan om ersättning göres hos jordbruksverket inom sex månader från utgången av det kalenderår då skadan uppkom. Till ansökningshandlingen skall fogas utredning angående kostnaden eller förlusten och den övriga skriftliga utredning som sökanden önskar åberopa. Förordning (1991:1442). 7 § Om förbud mot införsel av växtskadegörare finns bestämmelser i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Förordning (1991:1442)

8 §

  Föreskrifter för verkställighet av denna kungörelse meddelas av jordbruksverket.

Befogenhet som enligt 9, 11--15, 17 och 18 §§ tillkommer jordbruksverket får verket överlämna till länsstyrelsen. Förordning (1991:1442)

8 a §

  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos jordbruksverket. Förordning (1991:1442)

9 §

  Konstaterar jordbruksverket att potatiskräfta förekommer inom ett område, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Verket skall förklara området smittat av potatiskräfta och, om det behövs för att motverka smittans spridning, annat område som skyddsområde. Förordning (1991:1442)

10 §

  Jordbruksverkets beslut varigenom område förklarats smittat av potatiskräfta eller förklarats som skyddsområde eller varigenom sådan förklaring upphävts eller ändrats skall genast kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så finnes behövligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1442)

11 §

  Potatis av skörd som är smittad av potatiskräfta får icke användas utan jordbruksverkets tillstånd. Förordning (1991:1442)

12 §

  Från områden som har förklarats smittade av potatiskräfta får inte utan särskilt tillstånd av jordbruksverket föras bort potatis eller potatisblast eller rötter eller andra underjordiska växtdelar och inte heller jord, gödsel eller kompost. Sådant tillstånd krävs även för att från smittförklarade områden föra bort redskap eller transportmedel som har använts inom områdena vid brukandet av jord eller vid skörd, om inte redskapet eller transportmedlet har smittrenats enligt föreskrifter som jordbruksverket meddelar. Förordning (1991:1442)

14 §

  Inom smittförklarat område och skyddsområde får ej utan jordbruksverkets medgivande odlas potatis av andra än resistenta sorter.
Beträffande smittförklarat område skall utsäde anskaffas från odling som godkänts av jordbruksverket. Den som odlar potatis som härrör från utsäde anskaffat på sådant sätt får dock av potatisen taga utsäde till eget behov, om i potatisen ej förekommer inblandning av potatissort som ej är resistent. Förordning (1991:1442)

15 §

  Under tid då område är förklarat smittat av potatiskräfta eller förklarat som skyddsområde, står odling av potatis inom området under tillsyn av jordbruksverket. För att utröna om smittförklarat område är fritt från potatiskräfta får jordbruksverket företaga odlingsförsök inom området. Förordning (1991:1442)

18 §

  I jord, där potatis som avses i 17 § odlats, får potatis icke utan jordbruksverkets tillstånd odlas under de närmast följande två åren.
Markinnehavaren skall från området avlägsna plantor från potatisknölar som övervintrat och oskadliggöra plantorna enligt föreskrifter som jordbruksverket meddelar.

Den som innehar eller omhänderhaft av ringröta angripen potatis är skyldig att ombesörja smittrening av redskap, maskiner och lagerlokaler samt vidtaga de ytterligare åtgärder till hindrande av växtskadegörarens spridning som jordbruksverket beslutar enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442)

21 §

  Vid förekomst av annan patotyp av Globodera rostochiensis än den vanliga A-patotypen samt vid förekomst av Globodera pallida får Jordbruksverket beträffande visst område meddela förbud mot odling av potatis och tomater samt mot bortförande av potatis, andra underjordiska växtdelar, jord och växtavfall.

I fråga om förbud som avses i första stycket äger 10 § motsvarande tillämpning. Förordning (1992:619)

22 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om odling av nematod resistenta potatissorter.

Jordbruksverket får även förbjuda odling av potatis och tomat på områden som används för produktion eller förvaring av plantskoleväxter.
Förordning (1991:1442)

23 §

  Levande koloradoskalbagge får ej för annat ändamål än som anges i 24 § utan jordbruksverkets tillstånd förvaras inom riket eller bortföras från plats där den påträffats. Vad som sagts nu gäller även ägg, larv och puppa av sådant djur. Förordning (1991:1442)

24 §

  Den som påträffar djur som misstänkes vara koloradoskalbagge skall vid anmälan enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318) överlämna djuret till länsstyrelse eller växtinspektör samt noggrant ange fyndplatsen. Djuret skall före överlämnandet dödas genom neddoppning i kokande vatten eller på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1442)

25 §

  Har jordbruksverket konstaterat förekomst av koloradoskalbagge, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442)

26 §

  För skada på växtodling som uppkommit genom sådant beslut av jordbruksverket som avses i 25 § kan ersättning utgå av statsmedel.
Förordning (1991:1442)

27 §

  Växter som är eller befaras angripna av sjarkasjuka, bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta eller San José-sköldlus får inte utan jordbruksverkets medgivande föras bort från växt- eller förvaringsplatsen.

Jordbruksverket får föreskriva att vissa värdväxter för päronpest inte får saluhållas, överlåtas eller planteras. Förordning (1991:1442)

28 §

  Om jordbruksverket har konstaterat förekomst av sjarkasjuka, bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta eller San José-sköldlus, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442)

29 §

  För skada på träd eller växtodling som uppkommit genom sådant beslut av jordbruksverket som avses i 28 § kan ersättning utgå av statsmedel. Förordning (1991:1442)

31 §

  har upphävts genom förordning (1990:846)

Whoops, looks like something went wrong.