Kungörelse (1972:412) om sjömanspension

9 av 21 paragrafer (43 %) har ändrats i kungörelse (1972:412) om sjömanspension sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:1098). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1972:412) om sjömanspension upphävdes 1990-01-01 genom SFS 1989:996


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Sjöman är berättigad till sjömanspension, om han under tiden från och med den månad, då han fyllt 30 år, till och med månaden närmast före den månad, då han fyllt 60 år, varit anställd på svenskt handelsfartyg i manskapsställning under minst 120 månader och om minst 80 månader av denna tid infallit efter månaden närmast före den, då han fyllt 40 år.

Har sjöman fullgjort minst hälften av den i första stycket angivna kvalifikationstiden om 120 månader i manskapsställning, får han som kvalifikationstid också tillgodoräkna sig tid då han varit anställd som befäl på svenskt handelsfartyg.

Med anställning på svenskt handelsfartyg likställes anställning på utländskt handelsfartyg som svensk redare förhyr i huvudsak obemannat, om anställningen sker hos denne eller någon av honom anlitad arbetsgivare. Uthyres svenskt handelsfartyg till utländsk redare i huvudsak obemannat, äger bestämmelserna i denna kungörelse tillämpning, om anställningen sker hos fartygets ägare eller någon av denne anlitad arbetsgivare. Förordning (1975:984)

2 §

  Som anställningstid räknas endast tid under vilken en sjöman har
   1. betalt sjömansskatt eller av sjömansskattenämnden varit befriad från att betala sådan skatt,
   2. varit anställd som livbåtsman hos Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet), eller
   3. varit påmönstrad svenskt handelsfartyg under tidsperioden den 1 juli-den 31 december 1972 eller för utländsk medborgare den 1 juli 1972-den 31 december 1973.

Medger sjömansskattenämnden enligt 36 a § lagen (1958:295) om sjömansskatt att sjömansskatt inte skall betalas, tillgodoräknas inte kvalifikationstid för sjömanspension.

Tid som avses i första stycket punkt 3 får vid uträkning av sjömanspension ökas med högst 25 procent.

Med anställning som befäl avses i denna kungörelse tjänstgöring som fartygs- eller maskinbefäl, radiotelegrafist eller tjänsteman vid ekonomiavdelning eller i annan tjänst vars innehavare på grund av kollektivavtal är tillförsäkrad pensionsförmåner hos Sjöbefälets Pensionskassa, understödsförening, eller Pensionskassan Posteritas (Understödsförening) eller Svenska Personal-Pensionskassan, ömsesidig försäkringsförening. Annan anställning anses som anställning i manskapsställning. Förordning (1980:432)

3 §

  Rätt till sjömanspension tillkommer sjöman från och med den månad, då de i 1 § angivna villkoren är uppfyllda, dock tidigast från och med den månad, då sjömannen fyller 55 år.

Rätt till sjömanspension upphör vid utgången av månaden närmast före den, då sjömannen fyller 65 år eller, om sjömannen avlider dessförinnan, vid utgången av den månad, då dödsfallet inträffar.
Förordning (1976:400)

4 §

  Sjömanspension grundas på antalet anställningsmånader som avses i 1 § första stycket (manskapsmånader) och som fullgjorts före den månad, då sjömannen fyller 60 år. Sjömanspension utgår dock ej för de 40 första fullgjorda anställningsmånaderna och ej heller för den månad, då pensionen börjat utgå, eller för senare månad.

Sjömanspension beräknas för år efter det belopp som erhålles om antalet månader, som enligt första stycket grundar pension, multipliceras med de enligt nedanstående tabell för varje manskapsmånad gällande procenttalen och med det enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda basbeloppet, som gäller för den månad, då pensionen börjar utgå. Ändras basbeloppet, skall pensionens årsbelopp räknas om.

Manskapsmånader                   Procent av
                           basbeoppet
Fullgjorda månader före den månad varunder
sjömannen fyllt 40 år                  0,45
Fullgjorda månader fr.o.m. den månad varunder sjömannen fyllt 40 år:
de 80 första                       0,90
övriga                          1,35
Sjömanspension utgör summan av de framräknade beloppen ökad med fem procent men får inte beräknas till högre sammanlagt belopp än som motsvarar 157,5 procent av basbeloppet. Förordning (1980:432)

6 §

  Sammanträffar sjömanspensionsförmån med
   1. folkpension eller tilläggspension i form av förtidspension, sjukbidrag eller efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
   2. livränta på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
   3. livränta enligt annan lag eller särskild författning eller enligt regeringens förordnande, vilken livränta bestämmes av eller betalas ut från riksförsäkringsverket,
   4. utländsk förmån vartill sjömannen är berättigad och som motsvarar i 1--3 avsedd förmån,
och överstiger det sammanlagda förmånsbeloppet den högsta sjömanspension som enligt 4 och 5 §§ denna kungörelse kan utgå från och med den månad, varunder en sjöman fyller 60 år, minskas sjömanspensionen med det överskjutande beloppet. Minst en tredjedel av sjömanspensionen skall dock alltid utgå.

Sjömanspension, som utgår från och med senare månad än den, varunder sjömannen fyllt 60 år, anses vid tillämpning av första stycket uppgå till samma belopp, som om den börjat utgå den månad, varunder sjömannen fyllt 60 år. Förordning (1989:264)

8 §

  Om särskilda skäl föranleder det, får pensionsanstalten tillerkänna sjöman sjömanspension även om rätt till pension ej föreligger enligt denna kungörelse eller bestämma pensionen till högre belopp än som följer av 4 § första och andra styckena, 5 och 6 §§.

Pensionsanstalten får tillerkänna en utländsk sjöman, som inte är bosatt i Sverige, sjömanspension även för tid från och med den månad han fyller 65 år med ett belopp som tillsammans med andra pensionsförmåner högst motsvarar folkpension jämte pensionstillskott.
Förordning (1980:432)

12 §

  Pensionstagare är skyldig att utan dröjsmål meddela pensionsanstalten
   1. om förmån enligt 6 § 1--4 börjat eller upphört att utgå,
   2. om annat förhållande inträffat, som kan vara av betydelse för hans rätt till sjömanspension.

I fråga om den som har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken fullgörs skyldighet enligt första stycket av gode mannen eller förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget. Förordning (1988:1342)

19 §

  Uppgifter enligt 1 § om anställningstid i befäls- och manskapsställning skall lämnas av arbetsgivaren eller fartygets redare eller ägare i den ordning som pensionsanstalten bestämmer efter samråd med riksskatteverket och sjöfartsverket. Förordning (1975:984)

20 §

  Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av pensionsanstalten.


Övergångsbestämmelser

1972:412

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1972, då reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt skall upphöra att gälla i den mån annat ej följer enligt punkterna 1 - 10 nedan.
   1. Vid tillämpning av denna kungörelse beaktas också anställningstid, som fullgjorts före den 1 juli 1972. Härvid gäller de krav för pensionsgrundande anställningstid som uppställts i reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt. I fråga om utländsk sjöman gäller dock ej det i reglementet uppställda kravet på mantalsskrivning här i riket.
   2. För den som är född år 1922 eller tidigare föreligger rätt till sjömanspension enligt denna kungörelse, om han under tiden från och med den månad, då han fyllt 30 år, till och med månaden närmast före den månad, då han fyllt 60 år, varit anställd som sjöman under minst 80 månader, varav minst hälften i manskapsställning, och i övrigt uppfyller villkoren för rätt till pension.
   3. Har den som är berättigad till tjänstepension enligt reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt eller till sjömanspension enligt reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt rätt till sjömanspension också enligt denna kungörelse, ersättes pension enligt reglementena med pension enligt denna kungörelse, om det är förmånligare för pensionstagaren. För den som redan uppbär pension enligt äldre bestämmelser avdrages från belopp beräknat enligt 4 § denna kungörelse en tolftedel av det sammanlagda belopp som han har uppburit enligt äldre bestämmelser.
Livsvarig pension enligt reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt får ersättas endast om sjömannen medger det.
   4. Den som före den 1 juli 1972 uppfyllt i äldre bestämmelser uppställda krav för att få pension från handelsflottans pensionsanstalt vid uppnådd pensionsålder eller för att få tillbaka erlagd hyresavgift är bibehållen vid sin rätt enligt äldre bestämmelser, om han ej enligt punkt 3 skall åtnjuta pension enligt denna kungörelse.
   5. Pension enligt kungörelsen (1864 nr 6 s. 1) angående inrättandet af en pensionsanstalt för befälhafware, styrmän och annat sjöfolk å swenska till utrikes fart använda segel- eller ångfartyg, äfwensom för maskinister och eldare på sistnämnda slags fartyg och pension enligt reglementet (1939:413) för handelsflottans pensionsanstalt höjes den 1 juli 1972 med 100 procent. Detsamma gäller tjänstepension enligt reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt för sjöman i manskapsklass född år 1922 eller tidigare eller sjöman i befälsklass född år 1912 eller tidigare.
   6. Pension, som avses i punkt 5, och sjömanspension, som enligt reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt utgår till pensionstagare, som avses i punkt 5, utgår med det belopp som motsvarar produkten av det vid varje månad gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och det tal, beräknat med två decimaler, som anger förhållandet mellan pensionens belopp enligt äldre bestämmelser, i förekommande fall förhöjt enligt punkt 5, och basbeloppet för juli månad 1972. Pensionsbeloppet rundas av till närmaste hela krontal, som är jämnt delbart med tolv.
   7. Uppfyller sjöman de krav för att få tjänstepension vid uppnådd pensionsålder som reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt uppställer men ej motsvarande krav enligt reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt eller enligt denna kungörelse och åtnjuter han ännu ej tjänstepension, kan han få sin pensionsrätt utbytt, om det kan antagas att tjänstepensionen skulle komma att utgå efter de bestämmelser som gäller för sjöman tillhörande befälsklassen. Utbyte får ske antingen mot ett kapitalbelopp, som betalas ut kontant, under förutsättning att ansökan göres inom ett år från det att sjömannen erhöll underrättelse om denna rättighet och att han vid tidpunkten för ansökan har god hälsa och ej har fyllt 55 år, eller mot ett fondkapital, som föres över till Sjöbefälets Pensionskassa, understödsförening, för förbättring av hans pensionsrätt hos kassan, under förutsättning att ansökan göres inom tid som nyss sagts, att sjömannen ej fyllt 65 år och att kassan lämnar sitt medgivande.

Grunder för beräkning av kapitalbelopp och fondkapital bestämmes av Konungen.
   8. Till den som ej uppfyller de i reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt angivna kraven för tjänstepension men om vilken det kan antagas att han, om så hade varit fallet, skulle ha fått pensionen beräknad efter de bestämmelser som gäller för sjöman tillhörande befälsklassen, får pensionsanstalten betala tillbaka erlagda hyresavgifter utan att avvakta att han uppnår pensionsåldern.
   9. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkterna 2--6 får pensionsanstalten betala ut pension kvartalsvis, om årsbeloppet ej överstiger 1 200 kronor. Vid beräkning av pensionsbelopp för kvartal skall den årspension från vilken beräkningen utgår rundas av till närmaste hela krontal, som är jämnt delbart med fyra.
   10. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkterna 1--7 äger 8 § denna kungörelse motsvarande tillämpning.

1976:400
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1976.
   2. I fråga om sjömanspension för sjöman som är född före den 1 juli 1921 gäller äldre bestämmelser. Sammanträffar sjömanspensionsförmån för sådan sjöman med rätt till folkpension eller tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, äger 6 § motsvarande tillämpning från och med den månad då pensionstagaren fyller 65 år. Folkpension eller tilläggspension anses därvid ha den storlek som den skulle ha haft om den hade börjat utgå den månad då pensionstagaren fyllde 65 år.
   3. Sammanträffar sjömanspensionsförmån som utgår enligt reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt med rätt till folkpension eller tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, äger 14 § reglementet motsvarande tillämpning från och med den månad då pensionstagaren fyller 65 år.
Folkpension eller tilläggspension anses därvid ha den storlek som den skulle ha haft om den hade börjat utgå den månad då pensionstagaren fyllde 65 år.

1980:432
   1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 11 a § och punkt 4 nedan den 1 januari 1981, och i övrigt den 1 juli 1980.
   2. Vad som sägs i 4 § sista stycket gäller även sådana sjömanspensioner enligt denna kungörelse och punkt 2 i ikraftträdandebestämmelserna till kungörelsen som före den 1 juli 1980 har beviljats sjömän födda efter den 30 juni 1921. För äldre sjömän gäller 4 § sista stycket i sin äldre lydelse.
   3. Pension som börjar utgå för tid efter december 1980 enligt reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt eller enligt reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt skall, om den inte är livsvarig eller enligt punkt 4 skall bytas ut mot engångsbelopp, upphöra vid utgången av månaden närmast före den, då sjömannen fyller 65 år. Pensionsbeloppen för sådana pensioner skall höjas så att pensionsrättens kapitalvärde blir oförändrat.
   4. Bestämmelserna i 11 a § första och tredje styckena gäller även sådan sjömanspension enligt denna kungörelse samt övergångsbestämmelserna till kungörelsen som har beviljats före den 1 januari 1981. Detsamma gäller pensioner som utgår vid denna tidpunkt eller som senare beviljats enligt reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt, reglementet (1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302">1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt eller enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till sistnämnda reglemente.

I fråga om pensioner som beviljas efter den 30 juni 1980 gäller vad som sägs om basbelopp i 11 a § andra stycket. För pensioner som har beviljats dessförinnan gäller basbeloppet för juli 1980.

1989:264

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när sjömanspensionsförmån sammanträffar med änkepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1989:996
   1. Rätt till sjömanspension enligt den upphävda kungörelsen föreligger även efter utgången av år 1989 i den omfattning som anges nedan. Vid tillämpning av punkterna 2--4 skall därvid pensionens storlek beräknas med utgångspunkt i det år 1989 gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och skall inte räknas om vid ändringar av basbeloppet.
   2. En sjöman som vid utgången av år 1989 har beviljats pension eller som då har fyllt 55 år har rätt till pension i den omfattning som följer av punkt 1.
   3. En sjöman som vid utgången av år 1989 uppnått en ålder av 46 år 8 månader men inte 55 år och som kvalificerat sig för pension har rätt till pension med ett reducerat belopp. Pensionen beräknas till följande procenttal av det belopp som följer av punkt 1.

_______________________________________________________________________

Sjömannens ålder vid          Procenttal
utgången av år 1989 ______________________________________________________________________
51 år eller lägre            20 %
52 år                  40 %
53 år                  60 %
54 år                  80 %
______________________________________________________________________
   4. I fråga om pensioner som har beviljats enligt de äldre författningar som anges i övergångsbestämmelserna till den upphävda kungörelsen skall de föreskrifter som gällde vid utgången av år 1989 fortfarande tillämpas.
   5. Föreskrifterna i 6-9, 11-18 och 20 §§ i den upphävda kungörelsen skall fortfarande gälla i tillämpliga delar.

Vid tillämpning av 6 § skall med folkpension eller tilläggspension i form av förtidspension, sjukbidrag eller efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring likställas sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring och efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om införande av sistnämnda lag.

Vid tillämpning av 8 § andra stycket skall det belopp som tillsammans med andra pensionsförmåner högst får motsvara folkpension och pensionstillskott i stället motsvara 2,17 gånger prisbasbeloppet. Förordning (2002:1098)

Whoops, looks like something went wrong.