Kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:259). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1301


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Denna kungörelse gäller i fråga om ersättningsanspråk som riktas mot staten med stöd av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken, 6 § lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), 23 § datalagen (1973:289), lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning eller 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.
Förordning (1992:244)

3 §

  Myndighet hos vilken ersättningsanspråk framställes förhandlar för statens räkning med den som kräver skadestånd och för statens talan i saken inför domstol.

I den mån ej annat följer av 4 § får myndigheten på statens vägnar besluta i fråga om skadestånd.

I ärende enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning kan gottgörelse av allmänna medel tillerkännas sökanden för ersättning till biträde och för utredning i ärendet i den mån kostnaderna ej skall betalas av staten enligt rättshjälpslagen. Förordning (1977:342)

4 §

  En central förvaltningsmyndighet som handlägger ett ärende enligt 3 § skall samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell natur eller av stor ekonomisk betydelse.

Uppkommer i ett ärende som handläggs av en central förvaltningsmyndighet fråga om åtagande för staten att betala högre skadestånd än 250 000 kronor, skall ärendet hänskjutas till Justitiekanslern. Förordning (1994:259)

5 §

  har upphävts genom förordning (1994:259)

7 §

  Denna kungörelse tillämpas utan hinder av vad som gäller om skadereglering enligt instruktion eller annan författning som har beslutats av regeringen. Förordning (1994:259)