Terrängtrafikkungörelsen (1972:594)

71 av 87 paragrafer (82 %) har ändrats i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2001:654). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Terrängtrafikkungörelsen (1972:594) upphävdes 2003-05-01 genom SFS 2002:574


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


1 §

  Denna kungörelse gäller

terrängfordons beskaffenhet och utrustning,
kontroll av terrängfordon.

Bestämmelserna om terrängfordons beskaffenhet och utrustning och om kontroll av terrängfordon gäller dock inte

motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon,
fordon, som används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område.

Bestämmelserna om terrängfordons beskaffenhet och utrustning och kontroll av terrängfordon gäller inte heller terrängfordon, som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål. Förordning (1998:1278)

2 §

  I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse. Det finns även särskilda bestämmelser om undantag från kungörelsen med anledning av överenskommelser med främmande makter.

Det finns bestämmelser i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister om kontroll genom vägtrafikregistret samt i trafikförordningen (1998:1276) om trafik på väg och i terräng.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om allmän skoterled. Förordning (2001:654)

3 §

  De beteckningar som används i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2001:654)

4 §

  har upphävts genom förordning (2001:654)

5 §

  har upphävts genom förordning (2001:654)

5 a §

  Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna kungörelse. Förordning (1998:1278)

6 §

  Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år innehavaren. Förordning (1978:577)

10 §

  För tung terrängvagn gäller de utrustningskrav som anges i 11 § fordonskungörelsen (1972:595).

Lätt terrängvagn skall ha följande utrustning.
   ---------------------------------------------------------------------
Utrustning       Närmare föreskrifter
---------------------------------------------------------------------

Avgasrör        Behövs endast om förbränningsmotor användes
Backningsanordning

Backspeglar       Behövs ej på chassi utan förarhytt
Bromsutrustning     Två av varandra oberoende bromssystem eller ett
            system som kan påverkas av två av varandra
            oberoende anordningar
färdbroms        Skall kunna minska farten på fordonet och få det
            att stanna säkert och snabbt
parkeringsbroms     Skall på sluttande mark kunna hålla kvar
            fordonet även om föraren lämnar detta
reservbroms       Skall kunna stanna fordonet om färdbromsen
            delvis är ur funktion
Defroster        Skall kunna hålla vindruten fri från imma och
            is. Behövs ej på chassi utan förarhytt
Hastighetsmätare    Behövs inte på tung terrängvagn som är kon.
            struerad för en hastighet av högst 30
            kilometer i timmen
Hjul, band eller medar

Identifieringsmärkning Chassinummer eller motsvarande beteckning
            anbringad på tydligt och varaktigt sätt
Kopplingsanordning   Behövs endast om fordonet är avsett att draga
            terrängsläp eller släpfordon
KM-skylt        Skylt som anger den högsta hastighet med
            vilken fordonet får framföras på väg. Behövs
            endast vid färd på väg med tung terrängvagn
            som är konstruerad för en högsta hastighet
            som överstiger 30 kilomter i timmen.
            KM-skylt behövs inte om tillkopplat fordon
            har sådan
Körriktningsvisare   Behövs ej på chassi utan förarhytt
bakifrån synliga    Två visare, en på vardera sidan av fordonet,
            vilka kan visa orangegult ljus bakåt
framifrån synliga    Två visare, en på vardera sidan av fordonet,
            vilka kan visa orangegult ljus framåt
Ljuddämpare       Behövs endast om förbränningsmotor användes
Ljudsignalanordning   Endast jämn ton skall kunna avges
LGF-skylt        Skylt för markering av långsamtgående fordon.
            Behövs endast vid färd på väg med tung terräng-
            vagn som är konstruerad för en hastighet av
            högst 30 kilometer i timmen. LGF-skylt behövs
            dock inte om tillkopplat fordon har sådan
baklyktor        Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt
stopplyktor       Två lyktor som visar rött ljus bakåt, när
            färdbroms används
Lyktor och strålkastare framtill

för halvljus      Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult
            ljus och kan belysa terrängen framför fordonet
            utan att blända mötande
för helljus       Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult
            ljus och kan belysa terrängen en lång sträcka
            framför fordonet
för parkeringsljus   Två lyktor, vilka kan visa vitt eller gult ljus
            och utmärka fordonets bredd
Reflexanordningar
baktill         Två anordningar, vilka vid belysning återkastar
            rött ljus bakåt
Skyltlykta       Lykta för belysning av registreringsskylt eller
            motsvarande skylt med vitt ljus så att den
            kan lätt avläsas i mörker. Behövs endast på
            tung terrängvagn som är konstruerad för en
            högsta hastighet som överstiger 30 kilomter
            i timmen.
Styrinrättning

Stänkskydd       Stänkskärmar eller däremot svarande anordningar.
            Behövs ej på fordon där skyddet med hänsyn till
            fordonets konstruktion eller ändamål skulle
            medföra avsevärd olägenhet
Stöldskydd       Behövs inte på tung terrängvagn
Vindruta        Behövs ej på chassi utan förarhytt
Vindrutespolare     Behövs endast på fordon med vindruta
Vindrutetorkare     Behövs endast på fordon med vindruta
Förordning (1992:1764)

11 §

  Terrängskoter skall ha följande utrustning.
   ---------------------------------------------------------------------
Utrustning       Närmare föreskrifter
---------------------------------------------------------------------

Bromsutrustning       Ett huvudreglage (färdbroms) som skall
         kunna minska farten på
         fordonet och få det att stanna samt
         en nödstoppsanordning med
         lätt tillgängliga reglage som fungerar
         helt oberoende av huvudreglaget
Hjul, band eller medar

Identifieringsmärkning  En fullt läsbar och varaktig märkning
      med uppgift om tillverkarens namn och
      adress, serie- eller typbeteckning,
      tillverkningsår samt eventuellt serienummer
Lykta baktill    Lykta som visar rött ljus bakåt. Behövs endast
      vid färd under mörker
Strålkastare framtill
för halvljus    Strålkastare som kan avge vitt eller gult
      ljus och som kan belysa terrängen framför
      fordonet utan att blända mötande.
      Behövs endast vid färd under mörker
för helljus    Strålkastare som kan avge vitt eller gult
      ljus och som kan belysa en lång sträcka av
      terrängen framför fordonet. Behövs
      endast vid färd i mörker med ett fordon
      som är konstruerat för en hastighet som är
      högre än 40 kilometer i timmen
Reflexanordning
baktill      Två anordningar som vid belysning återkastar
      rött ljus bakåt. Behövs endast vid färd under
      mörker
Förordning (2000:867)

12 §

  Terrängsläp som drages av terrängvagn skall ha följande utrustning.
   ---------------------------------------------------------------------
Utrustning      Närmare föreskrifter
--------------------------------------------------------------------- Reflexanordningar
 baktill      Två anordningar, vilka vid belysning återkastar
           rött ljus bakåt
 framtill      Två anordningar, vilka vid beslysning återkastar
           vitt ljus framåt
 på sidan      Skall vid belysning återkasta gult ljus åt sidan
Skyltar

 besiktningsskylt  Skall utvisa registreringsnummer, tjänstevikt,
           bredd, längd, maximilast och tillåtet antal
           passagerare
Slirningsskydd    Behövs endast på terrängsläp på medar
--------------------------------------------------------------------- Förordning (1982:14)

13 §

  Terrängsläp som drages av terrängskoter skall ha kopplings anordning och, om det går på medar, anordning mot slirning i sidled.

Vid färd under mörker med terrängsläp som avses i första stycket skall baktill finnas en reflexanordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt. Uppgår terrängsläpets bredd till en meter eller mera skall baktill finnas två reflexanordningar. Bestämmelserna om reflexanordningar baktill gäller vid färd med flera terrängsläp endast det sista av dem. Förordning (1982:14)

16 §

  Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna kungörelse.

Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik ej är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning. Förordning (2001:654)

17 §

  Registreringsbesiktning av terrängfordon sker för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter om fordonet som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret.

En terrängskoter får godkännas vid registreringsbesiktning endast om den åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG, och är försedd med ett CE-märke enligt samma direktiv.

I fråga om registreringsbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om registreringsbesiktning motsvarande tilllämpning. Vad som i 36 § fordonskungörelsen sägs om EG-typgodkända fordon skall även gälla ett fordon som åtföljs av en EG-försäkran och är försett med ett CE-märke enligt andra stycket. Förordning (2001:654)

17 a §

  Vägverket får besluta att ett fordon skall registreringsbesiktigas om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert skall kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Förordning (2001:654)

18 §

  Med undantag av de fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister får endast registrerade fordon registreringsbesiktigas.

Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning skall upphöra regleras i förordningen om vägtrafikregister.
Förordning (2001:654)

19 §

  Typbesiktning av terrängfordon sker för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret vid registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade.

I fråga om typbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om typbesiktning av annat motordrivet fordon än motorcykel, moped och av släpfordon motsvarande tillämpning. I fråga om terrängskoter innehåller sådan typbeteckning som avses i 60 § fordonskungörelsen inte årsmodell. Förordning (2001:654)

20 §

  Besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får hos den som har tillstånd till typbesiktning taga ut fordon av typ, som blivit besiktigad och godkänd, för att undersöka detta. Förordning (1994:2056)

21 §

  Den som har tillstånd till typbesiktning får utfärda typintyg.

Typintyg får inte utfärdas för fordon som tidigare tagits upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning. Förordning (1982:14)

23 §

  har upphävts genom förordning (2001:654)

24 §

  Lämplighetsbesiktning sker för fastställande av att terrängfordon är lämpligt för den avsedda användningen.

Lämplighetsbesiktning utföres av besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1994:2056)

26 §

  Vid lämplighetsbesiktningen skall undersökas om fordonet är lämpligt för den avsedda användningen.

Godkänns fordonet skall besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett lämplighetsbevis.
Föreskrivs villkor för den avsedda användningen skall detta anges i beviset.

Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall sända en avskrift av lämplighetsbeviset till Vägverket. Förordning (1994:2056)

28 §

  Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får återkalla ett godkännande som avses i 25 § första stycket om fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.

Återkallas godkännandet skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet lämna uppgift om det till Vägverket och, om godkännandet avser användning i yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse, till den myndighet som lämnat tillstånd till trafiken eller rörelsen. Förordning (1995:1356)

29 §

  Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt.

Kontrollbesiktning sker i de fall som anges i 30 § första stycket. Att kontrollbesiktning sker även i fråga om fordon för vilka körförbud gäller eller för vilka föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats följer av 30 § andra stycket och 31--33 §§. Förordning (1985:103)

30 a §

  Godkänns ett fordon som avses i 30 § vid kontrollbesiktning tillställer Vägverket fordonsägaren ett kontrollmärke.

Fordonsägare som har erhållit ett kontrollmärke skall utan oskäligt dröjsmål enligt meddelade anvisningar anbringa det på fordonets registreringsskylt.

Om ett märke har förstörts eller förkommit, skall fordonets ägare utan oskäligt dröjsmål ombesörja att fordonet förses med ett nytt kontrollmärke. Förordning (1992:1763)

31 §

  Vägverket får förelägga ägare av terrängfordon att inom viss tid inställa fordonet för kontrollbesiktning. Inställes ej fordonet inom föreskriven tid inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant förbud äger 84 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) motsvarande tillämpning. Förordning (1995:1356)

36 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

37 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

38 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

39 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

40 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

41 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

42 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

43 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

44 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

45 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

46 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

47 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

48 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

48 a §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

49 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

50 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

51 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

52 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

53 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

54 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

55 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

56 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

57 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

58 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

58 a §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

59 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

60 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

61 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

62 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

63 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

64 §

  har upphävts genom förordning (1998:1278)

65 §

  Vägverket får besluta de ytterligare föreskrifter som behövs om terrängfordons beskaffenhet och utrustning enligt denna kungörelse och om kontroll över terrängfordon. Verket får därvid föreskriva att viss utrustning skall vara av sådan typ som godkänts av verket eller en annan myndighet.
Förordning (1998:1278)

68 §

  Undantag från bestämmelserna i denna kungörelse om terrängfordons beskaffenhet och utrustning och kontroll över terrängfordon får medges, om det behövs med hänsyn till fordonets konstruktion eller användning eller är påkallat av annat särskilt skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.
Förordning (1998:1278)

70 §

  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift i typintyg enligt 21 §. Förordning (1987:837)

71 §

  Till penningböter döms
   1. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en polismans kontroll som avses i 16 § andra stycket,
   2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 § tredje stycket jämfört med 38 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) eller mot föreskrifter i de ämnen som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,
   3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 27 § eller 30 a §,
   4. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar flygande inspektion,
   5. en rörelseinnehavare som uppsåtligen vägrar att gå en bilinspektör till handa enligt 33 § andra stycket jämfört med 99 § första stycket fordonskungörelsen eller på annat sätt uppsåtligen hindrar eller försvårar förrättningens genomförande. Förordning (2000:867)

72 §

  Till penningböter döms ägaren av följande fordon, om ägaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har uppfyllt sin skyldighet att hindra att fordonet brukades:
   1. ett terrängfordon som brukas utan att fordonet stämmer överens med bestämmelserna om fordonets beskaffenhet och utrustning i 7 eller 10-14 § eller föreskrift i de ämnen som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,
   2. ett terrängfordon som brukas i strid mot körförbud,
   3. ett terrängfordon som brukas i strid mot 25 § första stycket,
   4. ett terrängfordon som brukas i strid mot förbud enligt 66 §.
Förordning (1998:1278)

73 §

  I de fall som avses i 72 § döms även föraren till penningböter, om föraren känner till hindret för att bruka fordonet. Förordning (1997:717)

74 §

  Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren har enligt 5 a § och döms i ägarens ställe enligt 72 §. Detsamma gäller den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett. Förordning (1997:717)

75 §

  har upphävts genom förordning (1977:723)

76 §

  I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller kommun tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon på förarens närmaste förman. Har denne gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av oskiftat dödsbo eller konkursbo tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av bolag, förening eller annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har Vägverket på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit viss person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas ansvarsbestämmelserna på denne. Förordning (1995:1356)

77 §

  Till straff enligt 72 § 1 och 5 döms inte, om bristfälligheten var av ringa betydelse eller om brukandet endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa skada som uppkommit under färden och fordonet kunde brukas utan uppenbar fara. Förordning (1997:717)

79 a §

  har upphävts genom förordning (2001:654)

80 §

  Ägaren av ett terrängfordon får begära Vägverkets prövning av körförbud som har meddelats av polisman, bilinspektör eller besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Vägverkets beslut i ett sådant ärende får inte överklagas. Förordning (1994:2056)

81 §

  Andra beslut enligt denna kungörelse av polisman, bilinspektör eller besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet än som avses i 80 § får inte överklagas. Förordning (1994:2056)

82 §

  Polismyndighetens beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas vidare.

Beslut som trafiksäkerhetsverket har fattat i första instans enligt denna kungörelse får överklagas hos regeringen. Förordning (1992:1763)

83 §

  Ett beslut av en kommun enligt denna kungörelse får överklagas enligt bestämmelserna i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Förordning (1991:1606)