Fordonskungörelsen (1972:595)

113 av 139 paragrafer (81 %) har ändrats i fordonskungörelsen (1972:595) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:285). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Fordonskungörelsen (1972:595) upphävdes 2003-05-01 genom SFS 2002:574


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97), vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap och förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om kontroll genom vägtrafikregistret.
Förordning (2001:657)

3 §

  De beteckningar som används i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2001:657)

4 §

  har upphävts genom förordning (2001:657)

5 §

  har upphävts genom förordning (2001:657)

5 a §

  Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna kungörelse. Förordning (1996:801)

6 §

  Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år innehavaren.
Förordning (1978:456)

7 §

  Fordon får brukas i trafik endast om fordonet är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller för vissa slag av fordon vad som föreskrives nedan.

Utan hinder av 8-33 §§ får fordon brukas om det behövs för provkörning eller bogsering av fordonet eller liknande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Vad nu har sagts gäller även i fall som avses i 18 § 2 lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2001:657)

7 a §

  Ett nytt fordon skall anses överensstämma med kraven i denna kungörelse och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av kungörelsen och som gäller fordonets beskaffenhet och utrustning om fordonet har godkänts enligt rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/116/EG, rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/3/EG, eller rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG, och som är försett med typgodkännandemärke samt åtföljt av ett "Intyg om överensstämmelse". Förordning (2002:285)

7 b §

  Komponent eller separat teknisk enhet som godkänts enligt särdirektiv till ramdirektiven 70/156/EEG, 74/150/EEG eller 92/61/EEG och som är försett med typgodkännandemärke skall anses överensstämma med kraven i denna kungörelse och i de föreskrifter som utfärdats med stöd av kungörelsen vad avser beskaffenheten. Förordning (1994:2055)

9 §

  Motorfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av brand, explosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjs.
Behållare och ledningar för gasformigt bränsle avsett som bränsle för fordonets framdrivning får inte finnas inom utrymme, som är avsett för personbefordran.

Om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen finns bestämmelser i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Om beskaffenhet och utrustning av motorfordon för transport av viss last finns särskilda bestämmelser. Förordning (2001:1089)

9 a §

  Bilar anses lämpliga för trafik endast om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.

Fordonsslag       Högsta tillåtna buller (dB(A))
Personbil        74
Buss och lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton med en totalvikt av högst
2 ton         76
med en totalvikt över 2 ton   77
Buss med en totalvikt över 3,5 ton med en motoreffekt
mindre än 150 kW       78
med en motoreffekt av 150
kW och större       80
Lastbil med en totalvikt över 3,5 ton med en
motoreffekt mindre än 75 kW   77
med en motoreffekt av minst
75 kW men mindre än 150 kW   78
med en motoreffekt av minst
150 kW         80
Vägverket får föreskriva om andra gränsvärden för vissa bilar.
Förordning (1996:513)

9 b §

  Motorcyklar och mopeder anses lämpliga för trafik endast om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.

Fordonsslag       Högsta tillåtna buller (dB(A))
Motorcykel med cylindervolym av högst
80 cm3          75
med en cylindervolym över
80 cm3 men högst 175 cm3     77
med en cylindervolym över
175 cm3          80
trehjuliga       80
Moped
klass I       71
klass II        66
trehjuliga       76
Förordning (1998:1263)

11 §

  Bil och motorredskap klass I, skall ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Avgasrör      Behövs endast om förbränningsmotor
        användes
Backningsanordning    Behövs endast om fordonets tjänstevikt
        överstiger 450 kilogram
Backspeglar      Behövs ej på chassi utan förarhyttt
Bilbälten      Behövs endast i personbil och lätt
        lastbil. Skall finnas för förarplatsen
        och varje passagerarplats och vara
        försett med upprullningsdon. I tung
        lastbil skall finnas fästpunkter för
        bilbälten
Brandsläckare      Behövs endast på buss och gengasdriven
        person- eller lastbil
Bromsutrustning      På bil skall finnas två av varandra
        oberoende bromssystem eller
        ett system som kan påverkas av två av
        varandra oberoende anordningar
färdbroms      Skall kunna minska farten på fordonet
        och få det att stanna säkert och snabbt
parkeringsbroms      Skall på sluttande mark kunna hålla
        kvar fordonet även om föraren lämnar detta
reservbroms      Skall kunna stanna fordonet om färd-
        bromsen delvis är ur funktion
Defroster      Skall kunna hålla vindrutan fri från
        imma och is. Behövs ej på chassi utan
        förarhytt
Däck, medar eller band
Förarhytt      Behövs inte på motorredskap klass I
        när fordonets tjänstevikt, beräknad
        utan förarhytt, understiger 600 kilogram
Hastighetsmätare    
Identifieringsmärkning    Chassinummer eller motsvarande beteckning
        anbringad på tydligt och varaktigt sätt
KM-skylt      Skylt som anger den högsta hastighet med
        vilken fordonet får framföras på väg.
        Behövs endast på motorredskap klass I,
        vid färd på väg. KM-skylt behövs inte
        om tillkopplat fordon har sådan
Kopplingsanordning    Behövs endast om fordonet är avsett
        för att dra släpfordon eller terrängsläp
Körriktningsvisare    Behövs ej på chassi utan förarhytt
bakifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan
        visa orangegult ljus bakåt
framifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan
        visa orangegult ljus framåt
från sidan synliga    En visare på vardera sidan som kan
        visa orangegult ljus åt sidan
Larmanordningar      Skall finnas på utryckningsfordon.
        Får ej finnas på annat fordon
ljudanordning lykta

Ljuddämpar      Behövs endast om förbränningsmotor
        användes
Ljudsignalanordning    Endast jämn ton skall kunna avges
Lyktor baktill      Två lyktor vilka kan visa rött ljus bakåt
baklyktor      Lykta för belysning av registreringsskylt
skyltlykta      eller motsvarande skylt med vitt ljus
        så att den kan lätt avläsas i mörker

stopplyktor      Två lyktor som visar rött ljus bakåt,
        när färdbroms används
Lyktor och strålkastare framtill
för halvljus      Två strålkastare, vilka kan avge vitt
        eller gult ljus och belysa vägen framför
        fordonet utan att blända mötande
för helljus      Två strålkastare, vilka kan avge vitt
        eller gult ljus och kan belysa en lång
        sträcka av vägen framför fordonet
för parkeringsljus    Två lyktor, vilka kan visa vitt eller
        gult ljus framåt och utmärka fordonets bredd
Lyktor på sidan
sidomarkeringslyktor    Lyktor som kan visa orangegult ljus åt
        sidan. Behövs endast på buss eller lastbil
        vars längd överstiger sex meter
Reflexanordningar
baktill        Två anordningar, vilka vid belysning
        återkastar rött ljus bakåt.
        En eller flera rektangulära anordningar
        med diagonala fält av växelvis rött
        fluorescerande material och material
        som vid belysning återkastar gult ljus
        bakåt. Behövs endast på lastbil
        vars totalvikt överstiger 3,5 ton.
        Anordningen behövs dock inte
        på lastbil där den med avseende på
        bilens konstruktion eller
        användningsområde skulle medföra
        avsevärd olägenhet
på sidan      Anordningarna skall vid belysning återkasta
        orangegult ljus åt sidan. Behövs inte på
        personbil, buss eller lastbil vars längd
        är högst sex meter
Sidoskydd      Skydd på sidorna avsedda att förhindra
        att gående, cyklister eller motorcyklister
        faller under fordonet. Gäller endast för
        tunga lastbilar
Skyltar
besiktningsskylt    Skall utvisa tjänstevikt, bredd, längd,
        höjd, maximilast, axeltryck, boggitryck,
        trippelaxeltryck och största tillåtna
        antal passagerare. Behövs endast på buss
        och lastbil och när det gäller höjd endast
        på buss med en höjd av minst 3,40 meter.
        Uppgiften om lastbils maximilast skall
        vara synlig utifrån. Uppgiften om höjden
        på en buss skall vara synlig från
        förarplatsen
Styrinrättning
Stänkskydd      Stänkskärmar eller däremot svarande
        anordningar. Behövs inte på chassi
        eller på fordon där skyddet med hänsyn
        till fordonets konstruktion eller ändamål
        skulle medföra avsevärd olägenhet
Stöldskydd      Behövs endast på bil
Underkörningsskydd, främre
och bakre      Behövs endast på lastbil vars totalvikt
        överstiger 3,5 ton. Skall vid påkörning
        av lastbilen om möjligt hindra att det
        påkörande fordonet kommer in under lastbilen
Varningstriangel    Skall medföras vid färd
Vindruta      Behövs ej på chassi utan förarhytt
Vindrutespolare      Behövs ej på chassi utan förarhytt
Vindrutetorkare      Behövs ej på chassi utan förarhytt
Förordning (2001:773)

12 §

  Har upphävts genom förordning (1993:1351)

13 §

  Har upphävts genom förordning (1993:1351)

13 a §

  Har upphävts genom förordning (1998:781)

13 b §

  En buss vars totalvikt överstiger 10 ton och en lastbil vars totalvikt överstiger 12 ton skall vara försedd med en anordning som begränsar den högsta hastighet med vilken fordonet kan framföras (hastighetsregulator). För en buss skall hastighetsregulatorn vara inställd på högst 100 kilometer i timmen. För en lastbil skall hastighetsregulatorn vara inställd på sådant sätt att lastbilen inte kan framföras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte motorfordon som används av Försvarsmakten, räddningskåren eller för annan liknande verksamhet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte heller för
   1. fordon som är konstruerade för en högsta hastighet som inte är högre än den hastighet som anges i det första stycket,
   2. fordon som används i vetenskapliga försök,
   3. fordon som används som allmänna transportmedel i tätort.
Förordning (1996:170)

14 §

  Motorcykel skall ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Avgasrör      Behövs endast om förbränningsmotor
        används
Avfrostnings- och
avimningsanordning    Behövs endast på motorcykel med karosseri
Backspeglar
Bilbälten      Behövs endast i tre- eller fyrhjulig
        motorcykel med karosseri.
        Skall finnas för förarplatsen och varje
        passagerarplats samt vara försedda med
        upprullningsdon
Bromsutrustning
färdbroms      Två av varandra oberoende bromssystem
        eller ett system som kan påverkas av två
        av varandra oberoende anordningar
        Skall kunna minska farten på motorcykeln
        och få den att stanna säkert och snabbt
parkeringsbroms      Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
        motorcykel. Skall på sluttande mark kunna
        hålla kvar motorcykeln även om föraren
        lämnar denna
Bränsletank      Behövs endast om förbränningsmotor används
Däck Hastighetsmätare
Identifieringsmärkning    En tillverkarskylt, samt ett identifierings-
        nummer präglat eller stansat på chassit
        eller ramen
Kopplingsanordning    Behövs endast om motorcykeln är avsedd
        att dra släpvagn
Körriktningsvisare
bakifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus bakåt
framifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus framåt
Larmanordning ljudanordning
lykta        Skall finnas på utryckningsfordon. Får ej
        finnas på annat fordon
Ljuddämpare      Behövs endast om förbränningsmotor används
Ljudsignalanordning    Endast jämn ton skall kunna avges
Lyktor baktill på motorcykel utan sidvagn

positionslykta      En eller två lyktor som kan visa rött
        ljus bakåt
skyltlykta      Lykta för belysning av registreringsskylt
        eller motsvarande skylt med vitt ljus så
        att den lätt kan avläsas i mörker
stopplykta      En eller två lyktor som visar rött ljus
        bakåt när färdbroms används
Lyktor baktill på motorcykel med sidvagn
positionslykta      Två eller tre lyktor som kan visa rött
        ljus bakåt. Endast en lykta får monteras
        på sidvagnen
skyltlykta      Lykta för belysning av registreringsskylt
        eller motsvarande skylt med vitt ljus så
        att den lätt kan avläsas i mörker
stopplykta      En eller tre lyktor baktill som visar
        rött ljus bakåt när färdbroms används.
        Endast en lykta får monteras på sidvagnen
Lyktor och strålkastare framtill på motorcykel
för halvljus      En eller två strålkastare som kan avge
        vitt ljus och belysa vägen framför
        motorcykeln utan att blända mötande
för helljus      En eller två strålkastare som kan avge
        vitt ljus och belysa en lång sträcka av
        vägen framför motorcykeln
positionslykta      En eller två lyktor som kan visa vitt
        ljus framåt på motorcykel utan sidvagn.
        Två eller tre lyktor som kan visa vitt
        ljus framåt på motorcykel med sidvagn.
        Endast en lykta får monteras
        på sidvagnen
Passagerarhandtag    Behövs endast på tvåhjulig motorcykel
        inrättad för transport av passagerare
Reflexanordning baktill    En eller två reflexanordningar som vid
        belysning skall återkasta rött ljus bakåt.
        Får ej vara triangelformad
Skyltar tillverkarskylt Styrinrättning
Stöd        Minst ett stöd för att hålla motorcykeln
        stadig när den är stillastående. Behövs
        endast på tvåhjulig motorcykel
Stöldskydd
Varningstriangel    Skall medföras vid färd. Behövs ej i
        fråga om tvåhjulig motorcykel utan
        sidvagn
Vindruta      Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
        motorcykel med karosseri
Vindrutetorkare      Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
        motorcykel med karosseri
Vindrutespolare      Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
        motorcykel med karosseri
Förordning (1999:236)

16 §

  Till tvåhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

Till tre- eller fyrhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger motorcykelns bredd eller i något fall 200 centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Förordning (1998:1263)

17 §

  Moped skall ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Avgasrör      Behövs endast om förbränningsmotor
        används
Avfrostnings- och
avimningsanordning    Behövs endast på moped med karosseri
Backspeglar
Bilbälten      Behövs endast i tre- eller fyrhjulig
        moped med karosseri. Skall finnas för
        förarplatsen och varje passagerarplats
        och vara försedda med upprullningsdon
Bromsutrustning färdbroms
parkeringsbroms      Två av varandra oberoende bromssystem
        eller ett system som kan påverkas av
        två av varandra oberoende anordningar
        Skall kunna minska farten på mopeden
        och få den att stanna säkert och snabbt
        Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
        moped. Skall på sluttande mark kunna
        hålla kvar mopeden även om föraren
        lämnar denna
Bränsletank      Behövs endast om förbränningsmotor används
Däck

Hastighetsmätare

Identifieringsmärkning    En tillverkarskylt, samt ett identifie-
        ringsnummer präglat eller stansat på
        chassit eller ramen
Kopplingsanordning    Behövs endast om mopeden är avsedd att
        dra släpvagn
Körriktningsvisare    Behövs endast på tre- och fyrhjulig
        moped med karosseri
bakifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus bakåt
framifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus framåt
Ljuddämpare      Behövs endast om förbränningsmotor används
Ljudsignalanordning    På moped klass I skall endast jämn ton
        kunna avges
Lyktor baktill
positionslykta      En eller två lyktor som kan visa rött
        ljus bakåt
stopplykta      En eller två lyktor som visar rött ljus
        bakåt när färdbroms används. Behövs inte
        på tvåhjulig moped som är konstruerad för
        en hastighet av högst 25 kilometer i
        timmen och som har en motor vars effekt
        inte överstiger 0,5 kilowatt
Lyktor och strålkastare
framtill för halvljus    En eller två strålkastare som kan avge
        vitt ljus och belysa vägen framför
        mopeden utan att blända mötande
positionslykta      En eller två lyktor som kan visa vitt
        ljus framåt. Behövs endast på tre- och
        fyrhjulig moped
Passagerarhandtag    Behövs endast på tvåhjulig moped inrättad
        för transport av passagerare
Reflexanordning baktill    En eller två reflexanordningar som vid
        belysning skall återkasta rött ljus bakåt.
        Får ej vara triangelformad
Reflexanordning sidan    En eller två reflexanordningar på vardera
        sidan som vid belysning skall återkasta
        orangegult ljus åt sidan. Får ej vara
        triangelformad. Behövs endast på tvåhjulig
        moped
Pedalreflexanordning    Två reflexanordningar på vardera pedal
        som vid belysning skall återkasta
        orangegult ljus framåt och bakåt. Behövs
        endast på två- och trehjulig moped med
        icke infällbara pedaler
Styrinrättning
Stöd        Minst ett stöd för att hålla mopeden
        stadig när den är stillastående.
        Behövs endast på tvåhjulig moped
Stöldskydd
Varningstriangel    Skall medföras vid färd. Behövs ej i
        fråga om tvåhjulig moped
Vindruta      Behövs endast på tre- och fyrhjulig
        moped med karosseri
Vindrutetorkare      Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped
        med karosseri
Vindrutespolare      Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped
        med karosseri
Förordning (2001:157)

18 §

  Till tvåhjulig moped klass I får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av mopedens tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

Till tre- och fyrhjulig moped får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger mopedens bredd eller i något fall 200 centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften av mopedens tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Förordning (1998:1263)

19 §

  Har upphävts genom förordning (1989:939)

20 §

  Traktor och motorredskap klass II skall ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Avgasrör      Behövs endast om förbränningsmotor
        användes
Backspeglar      Behövs endast på fordon som har förarhytt
Bromsutrustning
färdbroms      Skall kunna minska farten på fordonet
        och få detta att stanna säkert och snabbt
parkeringsbroms      Skall på sluttande mark kunna hålla kvar
        fordonet även om föraren lämnar detta
Defroster      Skall kunna hålla vindrutan fri från
        imma och is. Behövs endast på traktor och
        motorredskap som har förarhytt
Förarhytt      Behövs endast på traktor med en tjänstevikt,
        beräknad utan förarhytt, av 600 kilogram
        eller högre
Hjul, medar eller band
Identifieringsmärkning    Behövs endast på traktor och registrerat
        motorredskap. Skall bestå av till-
        verkningsnummer eller motsvarande
        beteckning anbringat på ett tydligt och
        varaktigt sätt
Kopplingsanordning    Behövs endast på traktor
Körriktningsvisare    Behövs endast på fordon som har förarhytt
bakifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus bakåt
framifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus framåt
LGF-skylt      Skylt för markering av långsamtgående
        fordon. Behövs endast vid färd på väg.
        LGF-skylt behövs dock inte om tillkopplat
        fordon har sådan
Lyktor och strålkastare    Behövs endast vid färd på väg Två lyktor,
        vilka kan visa rött ljus bakåt
        (baklyktor). Baklyktor behövs dock ej
        om tillkopplat fordon har sådana
framtill      Två strålkastare, vilka kan avge vitt
        eller gult ljus av sådan sammanlagd
        ljusstyrka att fordonet kan föras på
        betryggande sätt. Har strålkastarna
        bländande ljus skall de snabbt kunna
        bländas av
Reflexanordningar    Behövs endast vid färd på väg
baktill        Två anordningar som vid belysning
        återkastar rött ljus bakåt.
        Reflexanordningar baktill behövs dock
        inte om tillkopplat fordon har sådana
        Skydd för rörliga delar och för sådana
        fasta delar som kan orsaka skador
Styrinrättning

Vindruta      Behövs endast på fordon som har förarhytt
Vindrutetorkare      Behövs endast på fordon som har vindruta
Förordning (1992:1758)

21 §

  Bestämmelserna i 8-10 §§ om motorfordon gäller i tillämpliga delar i fråga om släpfordon.

För dolly gäller vad Vägverket föreskriver i stället för 22, 26, 28 och 29 §§. Förordning (1997:695)

22 §

  Släpvagn som dras av bil, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen skall ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Bromsutrustning
färdbroms      Behövs endast på släpvagn som är avsedd
        för personbefordran eller vars
        totalvikt överstiger 750 kilogram.
        Färdbromsen skall kunna manövreras
        från färdbroms på dragande fordon
        eller, i fråga om släpvagn med stel
        dragstång och med en totalvikt som
        inte överstiger 3 500 kilogram,
        bestå av påskjutsbroms.
        Färdbromsen skall vara så beskaffad att
        släpvagnen automatiskt bromsas in vid
        brott på kopplingsanordningen.
        Automatisk bromsverkan behövs inte
        i fråga om broms på tvåhjulig husvagn
        eller på mindre bagagevagn, om
        släpfordonet är försett med
        reservkoppling
parkeringsbroms      Behövs endast på släpvagn som är
        avsedd för personbefordran
        eller vars tjänstevikt överstiger
        400 kilogram. Bromsen skall
        på sluttande mark kunna hålla kvar
        släpvagnen, även om denna
        kopplas från det dragande fordonet.
        Bromsen skall kunna manövreras från
        släpvagnen eller, om släpvagnen inte
        är avsedd för personbefordran, från
        plats vid sidan av denna
Däck eller band
Identifieringsmärkning    Skall bestå av tillverkningsnummer,
        identifieringsmärke eller motsvarande
        beteckning anbringad på ett tydligt
        och varaktigt sätt
Kopplingsanordning

Körriktningsvisare
bakifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus bakåt
Lyktor baktill

baklyktor      Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt
skyltlykta      Lykta för belysning av registreringsskylt
        eller motsvarande
        skylt med vitt ljus så att den kan
        lätt avläsas i mörker
stopplyktor      Två lyktor som visar rött ljus bakåt,
        när färdbroms på det dragande fordonet
        används
Lyktor framtill
framlyktor      Behövs endast på släpvagn som är bredare
        än 160 centimeter. Två lyktor, vilka kan
        visa vitt ljus framåt
Lyktor på sidan
sidomarkeringslyktor    Lyktor som kan visa orangegult ljus åt
        sidan
Reflexanordningar
baktill        Två anordningar, vilka vid belysning
        återkastar rött ljus bakåt. En eller
        flera rektangulära anordningar med ett
        fält som vid belysning återkastar gult
        ljus bakåt omgivet av en röd
        fluorescerande bård. Behövs endast på
        släpvagn vars totalvikt överstiger
        3,5 ton. Anordningen behövs dock inte
        på släpvagn där den med avseende på
        släpvagnens konstruktion eller
        användningsområde skulle medföra
        avsevärda olägenheter
framtill      Två anordningar, vilka vid belysning
        återkastar vitt ljus framåt
på sidan      Skall vid belysning återkasta orangegult
        ljus åt sidan
Sidoskydd      Skydd på sidorna avsedda att förhindra
        att gående, cyklister eller motorcyklister
        faller under släpvagnen. Gäller endast
        släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton
Skyltar
besiktningsskylt    Skall utvisa tjänstevikt, bredd, längd,
        maximilast, axeltryck, boggitryck,
        trippelaxeltryck, största tillåtna antal
        passagerare och vilken typ av dragfordon
        släpvagnen får kopplas till
Stänkskydd      Stänkskärmar eller däremot svarande
        anordningar. Behövs ej på chassi eller
        på släpvagn för godsbefordran där skydden
        med hänsyn till släpvagnens konstruktion
        eller ändamål skulle medföra avsevärd
        olägenhet
Underkörningsskydd    Skall vid påkörning av släpvagnen bakifrån
        såvitt möjligt hindra att det påkörande
        fordonet kommer in under utskjutande
        del av släpvagnen. Behövs ej på släpvagn
        vars totalvikt ej överstiger 3,5 ton eller
        på släpvagn där skyddet med hänsyn
        till släpvagnens konstruktion eller
        ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet
Förordning (1996:170)

22 a §

  Släpvagn som dras av motorcykel eller moped klass I skall ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Däck
Identifieringsnummer    En tillverkarskylt, samt ett identifie-
        ringsnummer präglat eller stansat på
        chassit eller ramen
Kopplingsanordning

Körriktningsvisare    Behövs endast på släpvagn som dras av
        motorcykel
bakifrån synliga    En visare på vardera sidan som kan visa
        orangegult ljus bakåt
Lyktor baktill
positionslykta      En eller två lyktor som kan visa rött
        ljus bakåt
stopplykta      En eller två lyktor som visar rött ljus
        bakåt när färdbroms används. Behövs ej
        på släpvagn som dras av moped
Reflexanordning baktill    En eller två reflexanordningar som vid
        belysning skall återkasta rött ljus bakåt.
        Får ej vara triangelformad
Förordning (1998:1263)

23 §

  Bestämmelserna i 22 § om bromsutrustning, lyktor, underkörningsskydd och sidoskydd gäller inte släpvagn som används av statlig brandkår eller kommunal räddningskår vid räddningstjänst. Förordning (1996:170)

26 §

  Släpfordon som dras av traktor eller motorredskap klass II eller en tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen skall ha kopplingsanordning.

Vid färd på väg med släpfordon som avses i första stycket skall på släpfordonet eller på fordonets last föras LGF-skylt. Under mörker skall släpfordon ha i 22 § föreskrivna baklyktor och, med undantag av rektangulära reflexanordningar, reflexanordningar som återkastar rött ljus bakåt och orangegult ljus åt sidan. KM-skylt skall föras på släpfordonet eller på fordonets last om fordonet dras av ett motorredskap klass I, eller en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Bestämmelserna om LGF-skylt, KM-skylt, baklyktor och reflexanordningar baktill skall vid färd med flera släpfordon gälla endast det sista av dem.

Registrerad släpvagn som dras av traktor, motorredskap klass II eller tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen skall ha identifieringsmärkning och skyltar som avses i 22 §. Förordning (1992:1758)

27 §

  Bestämmelserna i 26 § andra stycket om släpfordon som dras av traktor eller motorredskap skall tillämpas i fråga om efterfordon som dras av bil, traktor eller motorredskap.
Förordning (1982:12)

30 §

  Cykel skall vid cykling ha följande utrustning.

Utrustning       Närmare föreskrifter
Bromsutrustning      Ett bromssystem. På tandemcykel,
        transportcykel, cykel med tre
        eller flera hjul och cykel med
        tillkopplat fordon skall dock
        finnas två av varandra oberoende
        bromssystem
färdbroms      Skall kunna minska farten på cykeln och
        få denna att stanna säkert och snabbt
parkeringsbroms      Behövs endast på cykel med tre eller
        flera hjul eller med tillkopplad
        sidvagn. Bromsen skall på sluttande
        mark kunna hålla kvar cykeln även om
        föraren lämnat denna
Lyktor och strålkastare    Avser inte sidvagn eller annat tillkopplat
        fordon. Behövs endast vid cykling under
        mörker
baktill        Lykta som kan visa rött ljus bakåt
        (baklykta)
framtill      Strålkastare som kan avge vitt eller
        gult ljus framåt av sådan ljusstyrka
        att fordonet under mörker kan föras på
        betryggande sätt. Har stålkastaren
        bländande ljus skall den snabbt kunna
        bländas av
Lykta på cykelkärra
baklykta      Behövs endast vid färd under mörker och
        om reflexanordning saknas
        Lykta som kan visa rött ljus bakåt
Lyktor på sidvagn

baklykta      Lykta som kan visa rött ljus bakåt
framlykta      Lykta som kan visa vitt ljus framåt
Reflexanordning      Behövs endast vid cykling under mörker
baktill        Skall finnas även på tillkopplad
        sidvagn och på tillkopplad
        cykelkärra, om baklykta saknas på
        kärran. Anordningen skall vid
        belysning återkasta rött ljus bakåt
framtill      Anordningen skall vid belysning återkasta
        vitt ljus framåt
på sidan      Anordningen skall vid belysning återkasta
        orangegult eller vitt ljus åt sidan
Ringklocka Förordning (1990:1210)

32 §

  Hästfordon som under mörker förs på väg som inte är enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik skall vara utrustat med
   1. lykta, som kan visa vitt ljus framåt, fäst på dragaren eller på vänstra sidan fordonet eller av dess last (framlykta),
   2. lykta, som kan visa rött ljus bakåt, fäst på vänstra sidan av fordonet eller av dess last (baklykta),
   3. en reflexanordning på sidan, som vid belysning återkastar orangegult ljus åt sidan, fäst på fordonet eller på dess last,
   4. två reflexanordningar baktill, som vid belysning återkastar rött ljus bakåt, fästa på fordonet eller på dess last.
Förordning (1985:381)

33 §

  Fordon får, med nedan angivna undantag, inte vara utrustat med

lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordningar som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt,
lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordningar som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte registreringsskyltar, nationalitetsmärken, skyltlyktor eller backningsstrålkastare och inte heller strålkastare som används när fordonet brukas som arbetsredskap eller liknande.
Bestämmelserna gäller inte heller lyktor som används för att stoppa fordon enligt 67 § 13.3.4 vägmärkesförordningen (1978:1001).

Fordon får inte heller vara utrustat med däck, vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurna däck) eller som har renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck).
Förordning (1993:1351)

34 a §

  Aktiebolaget Svensk Bilprovning, SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag och SAQ Kontroll Aktiebolag skall pröva frågor som gäller godkännande av fordon inom respektive bolags kontrollområde enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:55)

35 §

  Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör, tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning.
Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna kungörelse eller förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning.

Vad som sägs i första stycket om provkörning gäller även den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökning eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) samt vid sådan provning av fordon som utförs av SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag i dess egenskap av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (2001:1089)

36 §

  Registreringsbesiktning av motordrivna fordon eller släpfordon görs för att
   - identifiera fordonet,
   - fastställa de uppgifter om fordonet som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret och
   - undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. För nya personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer som överensstämmer med EG-typgodkännandeintyg, skall det dock inte göras någon undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning.

En bil, som inte är EG-typgodkänd, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om den inte uppfyller kraven i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon och som inte är EG-typgodkänt får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen.

Ett fordon, som inte är EG-typgodkänt, får inte godkännas vid registreringsbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

För fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen om vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till undersökning för att identifiera fordonet och för att fastställa övriga uppgifter om fordonets ursprung.

Registreringsbesiktning kan, i den omfattning som Vägverket bestämmer, begränsas till att avse viss del av fordonet eller fastställande av viss uppgift om fordonet.

Registreringsbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (2001:1089)

36 a §

  Vägverket får besluta att ett fordon skall registreringsbesiktigas, om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert skall kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Förordning (2001:657)

37 §

  Med undantag av de fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller 23 § 1-3 lagen om vägtrafikregister (2001:558) får endast registrerade fordon registreringsbesiktigas.

Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning skall upphöra regleras i förordningen om vägtrafikregister.
Förordning (2001:657)

38 §

  Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och har fordonet därefter ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller när typintyget utfärdades eller har fordonet i övrigt ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, skall ägaren inom en månad från det ändringen skedde eller, om fordonet är avställt, inom en vecka efter det avställningen upphörde inställa fordonet för registreringsbesiktning. Detta gäller inte om fordonet inom angiven tid anmäls för avregistrering.

Med ändring enligt första stycket avses inte ändring som endast innefattar avvikelse som gäller fordonets utstyrsel och inte påverkar dess beskattningsförhållande eller försämrar dess säkerhet,
utbyte av motorn mot en annan motor som helt överensstämmer med denna.

Med ändring enligt första stycket avses inte heller i fråga om annat fordon än bil, motorcykel, moped klass I eller släpvagn, som är avsedd att dragas av bil, användning av däck av andra dimensioner än förut eller i fråga om traktor, som är avsedd att drivas med motorfotogen, ändring till bensindrift.
Förordning (1999:236)

39 §

  Den som inställer fordon till registreringsbesiktning skall lämna och på begäran styrka de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.

Vid registreringsbesiktning av dolly skall denna inställas med påhängsvagn. Förordning (1997:695)

40 §

  Har upphävts genom förordning (1979:641)

41 §

  Har upphävts genom förordning (1979:641)

42 §

  Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och har fordonet därefter ändrats på sådant sätt som avses i 38 § första stycket, skall den som inställer fordonet till registreringsbesiktning uppge vilka ändringar som har gjorts på det. Förordning (1990:989)

43 §

  Vid registreringsbesiktning skall undersökas, om fordonet är i föreskrivet skick. I fall som avses i 36 § femte stycket gäller detta dock endast den del som besiktningen omfattar.

Vid besiktningen fastställer besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.
Förordning (2001:657)

44 §

  Har upphävts genom förordning (1979:641)

45 §

  Vid registreringsbesiktning skall 81, 83, 84, 86 och 88 §§ tillämpas. Vad som i dessa paragrafer sägs om kontrollbesiktning skall dock i stället avse registreringsbesiktning.

Godkänns ett fordon som avses i 75 och 77 §§ vid registreringsbesiktning enligt 36 § första stycket, skall registreringsbesiktningen anses innefatta även kontrollbesiktning. Förordning (1991:1421)

46 §

  Har upphävts genom förordning (1982:12)

47 §

  Om fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen, skall besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket lämna de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.
Om fordonet inte godkänns, skall besiktningsorgan enligt lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket lämna uppgift om körförbud som har meddelats enligt 83 § första stycket eller om föreläggande som har utfärdats enligt 84 § första stycket. Förordning (2001:657)

48 §

  Mopedbesiktning sker för undersökning av fordons beskaffenhet och utrustning och för fastställande av att fordonet är att anse som moped klass II.

Mopedbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1998:1263)

50 §

  Har godkänd moped klass II ändrats så att den inte längre överensstämmer med uppgifterna i utfärdat instrument över mopedbesiktning eller typbesiktning, som legat till grund för godkännandet, får den inte brukas förrän den efter ändringen godkänts vid mopedbesiktning. Förordning (1998:1263)

51 §

  Trots bestämmelserna i 49 eller 50 § får moped klass II brukas för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Detsamma gäller om mopeden används av person, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen. Förordning (1998:1263)

53 §

  Godkänns moped klass II vid mopedbesiktning, skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet tilldela mopeden en beteckning och utfärda ett besiktningsinstrument. En avskrift av instrumentet skall skickas till Vägverket och till Rikspolisstyrelsen.

Beteckning innehåller ordningsnummer samt uppgift om ramnummer eller annat igenkänningstecken, motorns fabrikat, typ och tillverkningsnummer och totala utväxlingsförhållandet mellan motor och drivande hjul. Är mopeden försedd med förbränningsmotor ges uppgift även om diametern av motorcylinderns insugningskanal, uttryckt i millimeter. För eldriven moped ingår i beteckningen uppgift om avsedd driftspänning.

Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för register över de mopeder som tilldelats beteckningar. Förordning (1998:1263)

55 §

  Typbesiktning av annat fordon än motorcykel, moped och av släpfordon görs för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret vid registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade.

En bil får inte godkännas vid typbesiktningen om den inte uppfyller kraven i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 § förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen. Ett fordon får inte godkännas vid typbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Typbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (2001:1089)

55 a §

  EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Vägverket då det gäller direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 92/61/EEG och i de särdirektiv till dessa ramdirektiv som berör Vägverkets verksamhetsområde. EG-typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Naturvårdsverket vad avser följande särdirektiv.
   1. Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG,
   2. rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG,
   3. rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,
   4. rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG,
   5. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- och trehjuliga motorfordon vad avser kapitel 5, samt
   6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/156/EEG.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av dessa direktiv. Vägverket och Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige då det gäller de direktiv enligt vilka respektive myndighet skall meddela EG- typgodkännande. Utseende och anmälan av teknisk tjänst skall ske enligt de bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll som gäller organ som skall anmälas enligt 3 § i samma lag. Ett typgodkännande kan meddelas på grundval av provning som utförts av en teknisk tjänst, som anmälts enligt det tillämpliga direktivet, eller provning som omfattas av avtal som EG har träffat med tredje land. Förordning (2002:285)

57 §

  I ett beslut om tillstånd till typbesiktning skall Vägverket ange det eller de fordonsmärken som tillståndet avser och vem som skall ha rätt att teckna tillståndshavarens firma på typintyget.

Avskrifter av beslut som gäller tillstånd till typbesiktning skall sändas till länsstyrelserna. Förordning (1992:1754)

58 §

  Anmälan av fordon till typbesiktning göres hos besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1994:2055)

59 §

  Bestämmelserna i 39 och 43 §§ äger motsvarande tillämpning vid typbesiktning. Förordning (1998:1263)

60 §

  Godkänns fordonet vid typbesiktningen, skall besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om besiktningsorgan på fordonsområdet tilldela det en typbeteckning.

Typbeteckningen innehåller ordningsnummer som tilldelats typfordonet av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet samt fordonets fabrikat och typ. I fråga om annat fordon än traktor och motorredskap innehåller typbeteckningen även årsmodell.
Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för register över fordon som tilldelats typbeteckning.

Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall till Vägverket lämna de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret. Förordning (2001:657)

62 §

  Den som har tillstånd till typbesiktning får utfärda typintyg.

Typintyg får inte utfärdas för ett fordon som är eller har varit infört i exportvagnsförteckning eller som tidigare tagits upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning.
Förordning (1982:12)

63 §

  Utfärdas typintyg för ett fordon skall det anses som om fordonet har godkänts vid sådan registreringsbesiktning som avses i 36 § första stycket. Förordning (1998:1263)

64 §

  har upphävts genom förordning (2001:657)

65 §

  har upphävts genom förordning (2001:657)

66 §

  Kopplingsbesiktning sker för fastställande av att kopplingsanordning mellan bil och släpvagn är i föreskrivet skick.

Kopplingsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

En släpvagn med en totalvikt över tre ton får dras av en bil endast om släpvagnen vid kopplingsbesiktning har godkänts för koppling till bilen om inte Vägverket föreskriver något annat.
Detta gäller dock inte påhängsvagn och inte heller släpvagn som dras till ett besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för kopplingsbesiktning eller olastad släpvagn som brukas enligt 18 § 2 lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2001:657)

67 §

  Vid kopplingsbesiktningen skall bilen och släpvagnen inställas samtidigt om inte Vägverket har föreskrivit eller för ett särskilt fall medgivit annat. Gäller besiktningen dolly skall även påhängsvagnen inställas. I fråga om fordon som tagits upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning skall det senast utfärdade registreringsbeviset företes.

Om släpvagnen godkänns för koppling till bilen skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett kopplingsintyg.
Besiktningsorganet skall sända en avskrift av kopplingsintyget till Vägverket. Förordning (1997:695)

68 §

  Kopplingsintyget eller en bestyrkt avskrift av det skall medföras under färd med släpvagnen och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick, att den kan läsas utan svårighet.

Duplett av kopplingsintyg utfärdas efter ansökan av fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av Vägverket. Förordning (1995:1357)

69 §

  Lämplighetsbesiktning sker för fastställande av att fordon är lämpligt för den avsedda användningen.

Lämplighetsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1994:2055)

70 §

  Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs
   1. för att buss, lastbil eller släpfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för personbefordran,
   2. för att personbil skall få användas vid övningskörning i trafikskola,
   3. för att fordon som kopplats till motordrivet fordon skall få användas för personbefordran,
   4. för att bil skall få registreras som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Utan hinder av första stycket 3 får fordon vid räddningstjänst tillfälligt användas av statlig brandkår eller kommunal räddningskår. Likaså får fordon som kopplats till traktor användas för kortare färd till eller från arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Om lämplighetsbesiktning av fordon som är avsett för transport av farligt gods finns särskilda bestämmelser.
Förordning (2001:657)

71 §

  Vid lämplighetsbesiktningen skall undersökas om fordonet är lämpligt för den avsedda användningen.

Godkänns fordonet skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett lämplighetsbevis. Föreskrivs villkor för den avsedda användningen skall detta anges i beviset.

Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall sända en avskrift av lämplighetsbeviset till Vägverket. Förordning (1994:2055)

72 §

  Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det skall medföras vid skolskjutsning eller vid personbefordran som avses i 70 § första stycket 3 och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick att den kan läsas utan svårighet.

Duplett av lämplighetsbevis utfärdas efter ansökan av fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av Vägverket. Förordning (1995:1357)

73 §

  Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får återkalla ett godkännande som avses i 70 § första stycket, om fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.

Återkallas godkännandet skall besiktningsorganet lämna uppgift om det till Vägverket och, om godkännandet avser användning i yrkesmässig trafik, till prövningsmyndigheten enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (1998:781)

74 §

  Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och för kontroll av att kraven i fråga om taxameter, enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) och med stöd därav meddelade föreskrifter, är uppfyllda.

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning skall ske för fordon från och med 1951 års modell i de fall som anges i 75 och 77 §§. Att kontrollbesiktning sker även i fråga om fordon för vilka körförbud gäller eller föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats följer av 83-85, 90-93 och 101 §§.

Kontrollbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1998:781)

74 a §

  Har upphävts genom förordning (1998:781)

75 §

  Kontrollbesiktning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton skall ske i fråga om
   1. utryckningsfordon,
   2. registrerat motorfordon som används för övningskörning i trafikskola,
   3. registrerat motorfordon, som drivs med gas från gasverk på fordonet eller på tillkopplat släpfordon, och registrerat släpfordon på vilket sådant gasverk dras,
   4. registrerad bil som används i yrkesmässig trafik för personbefordran,
   5. registrerat släpfordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran,
   6. registrerat släpfordon som är inrättat för transport av sjuka eller skadade eller som används uteslutande av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka och är försett med beteckning därom,
   7. registrerad bil som används i uthyrningsrörelse,
   8. registrerad bil, som utan att brukas i uthyrningsrörelse, används för icke yrkesmässig skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning,
   9. registrerad buss,
första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars inställelsemånad infaller ett år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter årligen under fordonets inställelsetermin. Förordning (1997:695)

76 §

  Har upphävts genom förordning (1991:1421)

77 §

  I fråga om annat registrerat fordon än som avses i 75 § skall kontrollbesiktning ske enligt följande.
   1. Bil med en totalvikt av högst 3,5 ton skall inställas för kontrollbesiktning

första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars inställelsemånad infaller 34 månader efter den månad bilen första gången togs i bruk, om inte inställelsemånaden infaller inom sex månader från den månad fordonet har godkänts vid en fullständig registreringsbesiktning,
andra gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller två år efter föregående inställelsemånad och därefter årligen under den för fordonet gällande inställelseterminen.
   2. Bil och bildragen släpvagn med en totalvikt över 3,5 ton skall inställas för kontrollbesiktning

första gången senast ett år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast ett år efter den månad under vilken föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes.
   3. Bildragen släpvagn med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcykel skall inställas för kontrollbesiktning

första gången senast två år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast två år efter den månad under vilken föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. Om mer än tio år har förflutit sedan fordonet första gången togs i bruk, skall dock fordonet inställas senast ett år efter den månad under vilken en sådan besiktning utfördes.
   4. Motorredskap klass I samt av sådana fordon dragna släpvagnar skall inställas till kontrollbesiktning senast tre år efter den månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast två år efter den månad under vilken föregående fullständiga kontroll eller registreringsbesiktning utfördes.
Kontrollbesiktning av motorredskap klass I bör ske i samband med annan obligatorisk kontroll. Förordning (1999:760)

77 a §

  För personbilar, motorcyklar och lastbilar med en totalvikt av högst 3,5 ton, skall, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter det år som anges i årsmodellbeteckningen enligt vägtrafikregistret, följande gälla i stället för vad som föreskrivs i 77 §. Fordonet skall inställas för kontrollbesiktning senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning utfördes. Förordning (2001:657)

78 §

  Inställelsetermin för ett fordon består av en inställelsemånad samt de närmast föregående två och närmast följande två kalendermånaderna. Inställelsemånaden bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista siffra i  Inställelse-  Sista siffra i   Inställelse-
reg.nr    månad     reg.nr    månad
1      januari   6      augusti
2      februari    7        september
3      mars    8      oktober
4      april    9      november
5      juli    0      december
Förordning (2000:1166)

79 §

  Har upphävts genom förordning (1992:1759)

80 §

  Den som till kontrollbesiktning inställer ett fordon för vilket körförbud meddelats eller till kontrollbesiktning eller provning enligt 84 a § inställer ett fordon för vilket föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats skall visa upp den handling där förbudet eller föreläggandet har meddelats.
Motsvarande gäller om ett fordon inställs till en verkstad eller ett besiktningsorgan efter ett föreläggande enligt 93 § andra stycket 2. Förordning (1998:1018)

81 §

  Om fordonet har underkänts vid fullständig kontrollbesiktning och ny kontrollbesiktning sker inom två månader härefter, får kontrollen begränsas till de delar som tidigare har underkänts. Protokollet från den tidigare besiktningen skall då visas upp. Förordning (1998:1018)

82 §

  Fordonet skall godkännas, om det vid kontrollbesiktning
   -- är i trafiksäkert skick,
   - i förekommande fall är utrustat med taxameter som tillsammans med sin fastsättning är kontrollerad och plomberad i enlighet med föreskrifter som avses i 11 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779),
   -- uppfyller kraven enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, förordningen (1995:555) om HFC, förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och enligt föreskrifter utfärdade med stöd av dessa förordningar, samt
   -- även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.

Fordonet skall godkännas också om dess brister endast är av ringa betydelse. Förordning (2002:190)

83 §

  Är fordon vid kontrollbesiktning så bristfälligt att det ej vidare kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet meddela körförbud för fordonet.

Körförbudet gäller till dess ny kontrollbesiktning sker. Utan hinder av att körförbud meddelats får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg från plats där reparation utförts till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. En släpvagn som är olastad får också dras till en reparationsverkstad med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om körförbudet beror på bristfällighet i bromssystemet. Förordning (2000:658)

84 a §

  Trots föreläggande om kontrollbesiktning enligt 84 § första stycket får fordonets ägare i stället inom föreskriven tid låta prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Detsamma gäller kravet på kontrollbesiktning efter körförbud enligt 84 § andra stycket, om provningen sker inom en månad från det att körförbudet inträdde och inom två månader efter fullständig kontrollbesiktning. Om fordonet uppfyller kraven vid provningen får verkstaden utfärda intyg om att fordonet provats och att bristen vid kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall omgående sändas till Vägverket som skall pröva om fordonet skall godkännas.

Om intyg inte utfärdas inom föreskriven tid eller intyget inte godkänns av Vägverket, inträder körförbud för sådant fordon som avses i 84 § första stycket. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 84 § andra stycket. Förordning (1998:1018)

84 b §

  Om fordonets ägare vid fullständig kontrollbesiktning fått föreläggande att åtgärda enkla brister enligt 84 § första stycket och inom två månader efter kontrollbesiktningen låtit prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, får verkstaden utfärda ett intyg om att fordonet provats och att bristerna vid kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall omgående sändas till Vägverket som skall pröva om fordonet skall godkännas.
Förordning (2000:658)

85 §

  Inställs inte fordon till kontrollbesiktning inom tid som anges i 75 och 77-79 §§ inträder körförbud för fordonet från och med kalendermånaden efter den månad varunder fordonet senast skulle ha inställts till besiktning. I fråga om sådant förbud äger 84 § andra stycket motsvarande tillämpning.

För annan bil som avses i 77 § än buss eller lastbil med en totalvikt över 3,5 ton inträder körförbud enligt första stycket tre veckor efter den dag då en avställning upphör om fordonet varit avställt från och med fordonets inställelsemånad enligt 78 § och fordonet godkänts vid kontrollbesiktning efter föregående inställelsetermins början. Förordning (1991:1421)

86 §

  Vid kontrollbesiktning skall protokoll föras. Av protokollet skall framgå
   1. om fordonet godkänts eller underkänts,
   2. de brister som lett till att ett fordon underkänts,
   3. bevis om körförbud,
   4. bevis om föreläggande om kontrollbesiktning,
   5. bevis om föreläggande att åtgärda brister,
   6. bevis om föreläggande om registreringsbesiktning samt
   7. vägmätarställning och mätvärden.

Protokoll skall även föras när ett fordon efter föreläggande enligt 93 § andra stycket visas för ett besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Protokollet skall efter avslutad förrättning överlämnas till fordonets förare. Förordning (1998:1018)

87 §

  Visar det sig vid kontrollbesiktning eller flygande inspektion att fordonet ändrats på sådant sätt som avses i 38 § första stycket skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet eller förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att inom en månad inställa fordonet till registreringsbesiktning enligt 38 §.

Inställs inte fordonet till registreringsbesiktning inom förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 84 § andra stycket.
Förordning (1994:2055)

88 §

  Meddelas körförbud vid kontrollbesiktning förser besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet fordonet med körförbudsmärke. Förordning (1994:2055)

89 §

  Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall lämna uppgift om kontrollbesiktning och om föreläggande enligt 87 § som utfärdats i samband med kontrollbesiktning, i fråga om fordon som är registrerade i vägtrafikregistret till Vägverket och i fråga om fordon som är registrerade i det militära fordonsregistret till Försvarsmakten.

Om kontrollbesiktning av andra fordon än som avses i första stycket skall besiktningsorgan lämna uppgift till Vägverket.
Förordning (2001:657)

91 §

  Flygande inspektion sker för kontroll av beskaffenhet och utrustning av motordrivet fordon eller släpfordon som anträffas på väg eller under sådana omständigheter att det finns anledning att antaga att fordonet är bristfälligt och att det i nära anslutning till anträffandet använts på väg.

Flygande inspektion skall förrättas av polisman eller bilinspektör som Rikspolisstyrelsen förordnat. Vid flygande inspektion får förrättningsmannen biträdas av tekniker som förordnats av Rikspolisstyrelsen. Förordning (1998:1018)

91 a §

  En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, skall inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått
   1. en fullständig kontrollbesiktning,
   2. en flygande inspektion, eller
   3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/11/EG, i något annat land.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte
   1. om fordonet har uppenbara brister,
   2. om kontrollen avser annan utrustning än den som kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, eller
   3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.
Förordning (2002:285)

92 §

  Visar det sig vid inspektionen att fordonet har brister som är av endast ringa betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt skall förrättningsmannen påpeka bristerna för fordonets förare. Om bristerna inte är av endast ringa betydelse skall bestämmelserna i 93 § tillämpas.
Förordning (1998:781)

93 §

  Är bristerna hos ett inspekterat fordon så stora att fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §.

Om fordonet endast har enkla brister som inte har förekommit vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i 84 b § om provningen sker inom två månader efter inspektionen. Vägverket föreskriver när bristerna skall anses vara enkla. Har fordonet andra brister som inte är så stora som avses i första stycket, skall förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid
   1. inställa fordonet för kontrollbesiktning, eller
   2. låta prova fordonet hos en sådan verkstad som avses i 84 a § eller för besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet visa att bristerna har avhjälpts, eller
   3. beträffande fordon som inte är registreringspliktiga enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister, genom intyg eller på annat tillförlitligt sätt styrka för polismyndighet eller bilinspektör att bristerna har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet gäller till dess att föreläggandet har följts. Trots att körförbud inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation eller provning och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (2001:657)

94 §

  Meddelas körförbud eller föreläggande enligt 93 § första eller andra stycket vid flygande inspektion, överlämnar förrättningsmannen omedelbart efter inspektionen till fordonets förare bevis med besked om förbudet eller föreläggandet.
Förordning (1985:102)

97 §

  Har upphävts genom förordning (1985:102)

99 §

  För inspektion hos försäljare har förrättningsmannen och av honom anlitat biträde rätt att få tillträde till lokaler och områden där fordon som kan bli föremål för inspektion är uppställda. Innehavare av rörelse vid vilken inspektion sker skall tillhandagå förrättningsmannen i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras.

Vid förrättningen gäller bestämmelserna i 93 § första stycket.
Förordning (1985:102)

101 §

  Även om flygande inspektion inte har utförts får en polisman, som uppfyller de krav som Rikspolisstyrelsen föreskriver i fråga om utbildning, meddela körförbud för en personbil, lätt lastbil, motorcykel, moped eller lätt släpfordon om det klart framgår att fordonet har så stora brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. I fråga om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §. Är bristerna hos fordonet inte så stora att körförbud bör meddelas, men det ändå klart framgår att de är av mer än ringa betydelse för trafiksäkerheten, får polismannen i stället förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid inställa fordonet för kontrollbesiktning.

Första stycket gäller om fordonet anträffas på väg eller under sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det strax dessförinnan har använts på vägen.

Har föreläggande enligt första stycket inte efterkommits inom föreskriven tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet gäller till dess att föreläggandet har efterkommits. Utan hinder av körförbud har inträtt får fordonet användas vid provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning.

Meddelas körförbud eller föreläggande enligt första stycket gäller 94-96 §§ i tillämpliga delar. Förordning (1994:2055)

101 a §

  har upphävts genom förordning (2001:657)

102 §

  Föreskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade beslutas av Socialstyrelsen efter samråd med Vägverket. Verket beslutar de ytterligare föreskrifter som behövs om fordons beskaffenhet och utrustning enligt denna kungörelse och om kontroll av fordon.
Därvid får föreskrivas om märkning av viss utrustning eller att viss utrustning skall vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen, verket eller annan myndighet.

Verket skall samråda med

Arbetsmiljöverket när föreskrifter beslutas om sådana utrymmen i lastbilar, traktorer eller motorredskap som avses i 8 § tredje stycket,
Försvarsmakten när föreskrifter beslutas om kopplingsanordningar,
Rikspolisstyrelsen när föreskrifter beslutas om flygande inspektion. Förordning (2000:956)

102 a §

  Vägverket får, med undantag från 33 § tredje stycket, föreskriva att fordon eller vissa slag av fordon får brukas med mönsterskurna eller regummerade däck om däcken är lämpade härför och mönsterskärningen eller regummeringen har utförts enligt metoder som verket godkänner. Förordning (1992:1754)

103 §

  Vägverket får förbjuda att ett fordon förses med sådana delar eller tillbehör som ökar risken för skada vid trafikolyckor eller som på något annat sätt minskar trafiksäkerheten eller medför någon annan avsevärd nackdel.

Verket får vidare föreskriva att vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får användas endast om de är märkta enligt verkets föreskrifter eller av en typ som har godkänts av verket eller någon annan myndighet. Förordning (1992:1754)

104 §

  Vägverket prövar frågor om undantag från denna kungörelse för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon eller från 33 § första stycket för ett visst ändamål.
Vid prövning av undantag från 9 a § för en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon skall verket samråda med Naturvårdsverket.

Undantag får föreskrivas eller medges om det behövs med hänsyn till fordonets konstruktion eller användning eller är påkallat av annat särskilt skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför väsentlig störning för omgivningen eller annan avsevärd olägenhet. Undantag får förenas med särskilda villkor. Förordning (1998:1263)

104 a §

  Vägverket får ingå sådan internationell överenskommelse som enbart berör verkets föreskrifter.

Vägverket får även utse provningsorgan när detta erfordras enligt den internationella överenskommelsen.

Uppkommer mellan olika myndigheter skilda meningar i en fråga som sägs i första eller andra stycket skall frågan prövas av regeringen. Förordning (1992:1754)

104 b §

  Vägverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen3 samt fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på den behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i direktivet. Förordning (2001:773)

105 §

  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift i fall som avses i 39 § eller i typintyg enligt 62 §.

Till böter döms även den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anbringar typgodkännandemärke eller utfärdar "Intyg om överensstämmelse" i strid med bestämmelserna i denna kungörelse eller med föreskrifter som meddelats med stöd av kungörelsen.
Förordning (1994:2055)

106 §

  Till penningböter döms
   1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 38 § första stycket eller sådana föreskrifter i ämnen enligt 38 § som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,
   2. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar polismans kontroll som avses i 35 § andra stycket,
   3. rörelseinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att förse typintyg eller besiktningsinstrument med försäkran som avses i 54 §,
   4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 68 eller 72 §,
   5. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar flygande inspektion,
   6. en rörelseinnehavare som uppsåtligen vägrar tillhandagå bilinspektör enligt 99 § första stycket eller på annat sätt uppsåtligen hindrar eller försvårar förrättningens genomförande. Förordning (1996:801)

108 §

  I de fall som avses i 107 § döms även föraren till penningböter, om han har vetskap om hindret för fordonets brukande. Förordning (1996:801)

109 §

  Den som brukar en annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren har enligt 5 a § och döms i ägarens ställe enligt 107 §. Detsamma gäller den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett. Förordning (1996:801)

110 §

  Har upphävts genom förordning (1975:785)

111 §

  Till straff enligt 107 § 1 eller 6 döms ej om bristfälligheten var av ringa betydelse eller om brukandet endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa skada som uppkommit under färden och fordonet kunde brukas utan uppenbar fara. Förordning (1996:801)

112 §

  I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller kommun tilllämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordonet på förarens närmaste förman. Har denne gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av oskiftat dödsbo eller konkursbo tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av bolag, förening eller annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har Vägverket på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit viss person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas ansvarsbestämmelserna på denne.
Förordning (1995:1357)

115 §

  Ägaren av ett fordon får begära Vägverkets prövning av körförbud som har meddelats av polisman, bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

Ett beslut av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet vid besiktning som avses i 36 § femte stycket eller i 55 § får överklagas hos Vägverket.

Ett beslut av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet enligt 62 a § får överklagas hos regeringen. Förordning (2000:1166)

116 §

  Andra beslut enligt denna kungörelse av polisman, bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet än som avses i 115 § får inte överklagas. Förordning (1994:2055)

117 §

  Vägverkets beslut enligt 115 § andra stycket får inte överklagas. Andra beslut enligt denna kungörelse av Vägverket eller länsstyrelsen får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:781).


Övergångsbestämmelser

1980:668

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.
Bestämmelserna i 20 och 26 §§ i sin nya lydelse tillämpas, såvitt angår fordon som tas i bruk före den 1 januari 1982, först från den tidpunkt och i den omfattning som Trafiksäkerhetsverket föreskriver.

1982:12

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 70 § den 1 januari 1983, såvitt avser 76 och 78 §§ den 1 juni 1982, och i övrigt den 1 februari 1982. Äldre bestämmelser om skyldighet att förete besiktningsinstrument gäller dock i fråga om fordon som har registreringsbesiktigats före den 1 februari 1982 och för vilka enligt uppgift i registreringsbeviset bilregistret inte innehåller alla uppgifter om fordonet.

Bestämmelsen i 11 § om att bilar skall ha två stopplyktor och från sidan synliga körriktningsvisare tillämpas inte i fråga om bilar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell.

Bestämmelserna i 14 § om att motorcyklar med två hjul bak skall ha två stopplyktor och två baklyktor tillämpas inte i fråga om motorcyklar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell.

Bestämmelserna i 20 § om att motorredskap med förarhytt skall ha körriktningsvisare tillämpas inte i fråga om fordon som tas i bruk före den 1 januari 1984.

Bestämmelserna i 22 § om att släpvagnar som dras av bil skall ha körriktningsvisare och två stopplyktor tillämpas inte i fråga om släpvagnar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell. Förordning (1982:281).

1983:280

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Den tillämpas inte på däck som har mönsterskurits eller regummerats dessförinnan. Förordning (1983:772)

Whoops, looks like something went wrong.