Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.

8 av 19 paragrafer (42 %) har ändrats i kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:186). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1299


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Denna kungörelse gäller sådan transport på väg av personer eller gods som i förvärvsverksamhet och med motordrivet fordon utförs i Sverige, eller utomlands om fordonet är registrerat i Sverige, och som inte omfattas av förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter eller förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter. Förordning (1993:186)

8 §

  Av anteckningar som förare enligt 7 § har att göra skall framgå när han börjat och slutat sitt arbete under kalenderdygn då han fört motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast före sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall dessutom visa när föraren haft minst trettio minuters rast, under vilken han fått lämna fordonet eller arbetsstället.

Anteckningar av förare skall göras i arbetstidsbok. Formulär till arbetstidsbok fastställs av Vägverket.

Förare som är egen företagare skall bevara sin arbetstidsbok under fyra månader från det den avslutats. Förordning (1992:1396)

13 §

  Förare skall medföra arbetstidsbok under färd. Han skall på begäran av polisman eller bilinspektör förete boken för kontroll.
Förordning (1986:375)

14 §

  Arbetsgivare, förening som avses i 10 § första stycket 2 eller 11 § och förare som är egen företagare skall på begäran av polismyndighet eller bilinspektör förete gjorda anteckningar för kontroll. Förordning (1986:375)

15 §

  Fråga om undantag från 3--5 eller 7--9 § prövas av Vägverket.
Undantag får medges, om det är påkallat av särskilda skäl. Verket får därvid föreskriva särskilda villkor. Förordning (1992:1396)

16 §

  Förare som bryter mot 3--5, 7, 8, 13 eller 14 § döms till böter.
Även arbetsgivaren döms till sådant straff, om ej förseelsen berott på omständighet som han ej kunnat råda över.

Arbetsgivare som bryter mot 7, 9, 12 eller 14 § döms till böter.

Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt denna kungörelse sänds till Vägverket. Avser målet transport med fordon som är registrerat i utlandet och som används i beställningstrafik med buss eller godstrafik, sänds avskrift även till Generaltullstyrelsen.
Förordning (1992:1396)

18 §

  Vägverkets beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos regeringen. Förordning (1986:375)

19 §

  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Vägverket. Förordning (1992:1396)