Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

23 av 83 paragrafer (28 %) har ändrats i kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:1072). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:1104


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Fordonskungörelsen (1972:595),
bilavgaskungörelsen (1972:596),
kungörelsen (1972:593) om ändring i förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m., såvitt avser de delar som ej anges i 1 §,
kungörelsen (1972:597) om ändring i kungörelsen (1958:257) angående mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik använda personbilar,
kungörelsen (1972:598) om ändring i kungörelsen (1970:340) om skolskjutsning,
bilregisterkungörelsen (1972:599),
kungörelsen (1972:600) om brukande av fordon enligt interimslicens,
turistvagnskungörelsen (1972:601),
kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.,
vägtrafikkungörelsen (1972:603),
kungörelsen (1972:604) om ändring i kungörelsen (1966:270) om vägmärken m.m.,
terrängtrafikkungörelsen (1972:594), såvitt avser de delar som ej anges i 1 § träder i kraft den 1 maj 1973.

Genom de nya kungörelserna upphäves med den begränsning som följer av denna kungörelse
   1. vägtrafikförordningen (1951:648),
   2. vägtrafikkungörelsen (1951:743),
      3. förordning (1960:134)

8 §

  har upphävts genom förordning (1982:857)

9 §

  har upphävts genom förordning (1982:857)

10 §

  har upphävts genom förordning (1982:857)

11 §

  har upphävts genom förordning (1982:857)

18 §

  Gammalt körkort bytes enligt 19--21 §§ ut mot nytt körkort eller nytt körkort jämte trafikkort. Nytt körkort klass AB*** bytes enligt 21 § ut mot nytt körkort med högre behörighet eller mot nytt körkort med högre behörighet jämte trafikkort. Utbytet sker i fall som avses i 20 och 21 §§ under åren 1973 och 1974 och i övriga fall under åren 1973--1976 vid den tidpunkt som bilregisternämnden bestämmer.
Utbyte på grund av bestämmelserna i 14 § andra stycket eller 16 § andra stycket denna kungörelse sker dock vid den tidpunkt förnyelsen skall äga rum.

Fråga om utbyte av körkort prövas av Vägverket.

Bestämmelserna i 44--46 §§ körkortskungörelsen (1972:592) äger motsvarande tillämpning i fråga om utbyte av körkort. I fråga om utbyte för den som vistas utom landet bestämmer Vägverket tillvägagångssättet.
Förordning (1992:1500)

23 §

  Sådant intyg om körvana som avses i 21 § utfärdas enligt formulär som Vägverket fastställer.

Vägverket meddelar ytterligare föreskrifter om intyg som avses i 21 §.
I fråga om intyg som utfärdas av polismyndighet meddelas förskrifterna efter samråd med rikspolisstyrelsen. Förordning (1992:1500)

24 §

  har upphävts genom förordning (1983:404)

29 §

  Godkännande enligt äldre bestämmelser som föreståndare vid trafikskola gäller till utgången av juni månad 1976 som godkännande att vara utbildningsledare.

Godkännande enligt äldre bestämmelser som instruktör vid trafikskola gäller till utgången av juni månad 1975 som godkännande att vara trafiklärare med kompetens att meddela praktisk undervisning.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för visst fall medge förlängning av tid som anges i första eller andra stycket. Förordning (1992:1500)

30 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

31 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

32 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

33 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

34 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

35 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

36 §

  har upphävts genom förordning (1977:725)

37 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

39 §

  har upphävts genom förordning (1981:98)

40 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna kungörelse om körkortsregistret och om registrering av uppgifter som behövs om utbyte av gammalt körkort meddelas av bilregisternämnden efter samråd med Vägverket.

I övrigt meddelas närmare föreskrifter för tillämpningen av övergångsbestämmelserna till körkortskungörelsen (1972:592) av Vägverket, som även tillhandahåller blanketter. Förordning (1992:1500)

41 §

  Frågor om undantag i visst fall från 13--16, 19--21 § eller 28 § första stycket prövas av Vägverket.

Undantag får medges, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och synnerliga skäl föreligger. Förordning (1992:1500)

46 §

  Fråga om undantag för viss typ av fordon från bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) om fordons beskaffenhet eller utrustning eller om kontroll av fordon prövas av Vägverket. Undantag får medges endast om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1992:1500)

80 §

  Bestämmelserna i 33 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) tillämpas ej före den 1 januari 1975.

Bestämmelserna i 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen tillämpas inte före den 1 juli 1980.

Bestämmelserna i 104 § vägtrafikkungörelsen tillämpas ej före den 1 maj 1974. Förordning (1978:999)

84 §

  Annat beslut av Vägverket eller bilregisternämnden enligt denna kungörelse än som avses i 18 § andra stycket får överklagas hos regeringen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1072)