Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket

6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1972:648) med taxa för Vägverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:427). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket upphävdes 2001-10-01 genom SFS 2001:652


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Vägverket skall ta ut avgifter med de belopp som anges i bilagan till denna förordning för förrättningar eller åtgärder som utförs av verket eller av förrättningsman som har förordnats av verket.

Avgifter för utdrag ur bilregistret, körkortsregistret och yrkestrafikregistret fastställs av Vägverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Avgifter för verksamhet enligt 7 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket fastställs av Vägverket.
Förordning (1998:427)

2 §

  Erlagd förarprovsavgift återbetalas till den som ej har genomgått förarprov inom giltighetstiden för meddelat körkortstillstånd.

Fråga om återbetalning prövas av Vägverket. Förordning (1992:1525)

3 §

  Regeringskansliet får i fråga om utländsk medborgare som tillhör främmande makts diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att avgift ej skall utgå för utfärdande av körkort eller för förarprov.

Regeringskansliet lämnar fortlöpande till Vägverket uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (1996:1617)

4 §

  Föreligger synnerliga skäl får Vägverket i andra fall än som avses i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från avgift enligt denna förordning. Förordning (1992:1525)

5 §

  I andra fall än som sägs i 3 § beslutas ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av Vägverket. Rör beslutet föreskrifter om uppbörd eller redovisning av förrättningsavgifter skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:427)

6 §

  Den som av förrättningsman har påförts avgift enligt denna förordning får inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet påkalla Vägverkets prövning av förrättningsmannens beslut.

Talan mot Vägverkets beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1992:1525)