CECA-lag (1972:762)

7 av 10 paragrafer (70 %) har ändrats i cECA-lag (1972:762) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:23). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

CECA-lag (1972:762) upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:1500


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Denna lag skall tillämpas för att säkerställa genomförandet av de bestämmelser om priser på järn- och stålvaror och om transportpriser som finns i artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater.

Regeringen kan förordna att lagen skall tillämpas även för att säkerställa genomförandet av bestämmelser med motsvarande innehåll i avtal som Sverige slutit med annan stat. Lag (1984:421)

2 §

  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar de föreskrifter som behövs för tillämpningen av de i 1 § angivna avtalsbestämmelserna. Lag (1984:421)

3 §

  Företagare är skyldig att till myndighet som regeringen bestämmer i den ordning myndigheten föreskriver lämna de uppgifter som behövs för övervakning av att de i 1 § angivna avtalsbestämmelserna iakttages.

Myndigheten får förelägga uppgiftsskyldig att enligt meddelade anvisningar tillhandahålla avtal, handelsböcker och korrespondens och andra handlingar. Uppgiftsskyldig får även kallas att inställa sig inför myndigheten. Lag (1984:421)

5 §

  Den som efter kallelse enligt 3 § inställer sig inför myndigheten har rätt till ersättning för inställelsen enligt grunder som fastställes av regeringen. Lag (1984:421)

7 §

  Allmänt åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter medgivande av myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1984:421)

9 §

  Talan mot beslut av myndighet om ersättning enligt 5 § föres hos kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av myndighet enligt denna lag föres talan hos regeringen genom besvär. Lag (1984:421)

10 §

  har upphävts genom lag (1993:23)

Whoops, looks like something went wrong.