Lag (1972:820) om skatt på spel

23 av 23 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1972:820) om skatt på spel sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1306). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1972:820) om skatt på spel upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1139


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Spelskatt betalas enligt denna lag till staten för sådant roulettspel som kräver tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000).

Kortspel och tärningsspel jämställs i denna lag med roulettspel. Lag (1999:356)

2 §

  har upphävts genom lag (1984:157)

3 §

  har upphävts genom lag (1978:761)

4 §

  Skattskyldig är den som har tillstånd som avses i 1 §. I fråga om roulettspel med utrustning som upplåts av någon med fast driftställe inom landet, är dock den som upplåter utrustningen skattskyldig. Lag (1999:356)

5 §

  Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppe- ring är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt. Lag (2000:470)

6 §

  Skattskyldigheten inträder med den kalendermånad då spelet påbörjas och upphör vid utgången av den kalendermånad då spelet upphör. Lag (1994:1003)

7 §

  Har upphävts genom lag (2002:403)

8 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

9 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

10 §

  Spelskatt för roulettspel tas ut, för varje kalendermånad

då skattskyldighet föreligger, med

2 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på ett spelbord,
4 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på två spelbord,
9 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på tre spelbord,
18 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fyra spelbord och med

25 000 kronor för tillstånd som innebär rätt till spel på fem spelbord.

Föreligger rätt till spel på flera spelbord än fem tas skatten för vart och ett av dessa bord ut med 5 000 kronor per månad.
Lag (1999:356)

11 §

  Har upphävts genom lag (2002:403)

12 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

13 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

14 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

15 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

16 §

  Anordnar någon skattepliktigt spel utan tillstånd, påför beskattningsmyndigheten anordnaren spelskatt med belopp motsvarande den skatt som enligt 10 § skulle ha utgått om tillstånd lämnats.
Lag (1993:473)

17 §

  har upphävts genom lag (1984:157)

18 §

  har upphävts genom lag (1984:157)

19 §

  Den som bedriver roulettspel med utrustning som upplåtits till honom är ansvarig för spelskatt för vilken skattskyldighet åvilar upplåtaren och som denne inte betalat. När spelutrustning upplåts i flera led gäller motsvarande för en upplåtare som själv inte är skattskyldig. Lag (1999:356)

20 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

21 §

  Har upphävts genom lag (1984:157)

22 §

  Har upphävts genom lag (2002:403)

23 §

  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1306)