Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall

7 av 9 paragrafer (78 %) har ändrats i förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:507). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1972:833) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:224


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Återbetalning medges enligt denna förorodning av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, som hänför sig till förvärv som göres av
   1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan internationell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
   2. diplomatisk personal vid utländsk beskickning i Sverige och lönad konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

Återbetalning enligt första stycket äger ej rum av mervärdeskatt på förvärv som göres av person som är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt här i landet.

Återbetalning medges även medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organistion, i den mån sådan förmån kan grundas på särskild överenskommelse.
Förordning (1977:82)

2 §

  Mervärdeskatt återbetalas när den uttagits eller påförts vid
   1. förvärv av vara som är avsedd för inredning eller utrustning av sådan byggnad som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1,
   2. förvärv av inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1,
   3. förvärv av tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1,
   4. tillhandahållande av tjänst på fastighet som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1 eller av tjänst med avseende på vara eller motorfordon som anges vid 1--3,
   5. tillhandahållande av teletjänst, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för fastighet som är avsedd för beskickning, konsulat eller organisation som avses i 1 § första stycket 1. Förordning (1990:797)

3 a §

  Bestämmelser om återbetalning av mervärdeskatt på bränsle finns i förordningen (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m. m. Förordning (1990:797)

5 §

  Återbetalning sker med belopp som svarar mot den mervärdeskatt, som enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt skall erläggas av den som tillhandahåller vara eller tjänst. Förordning (1984:182)

6 §

  Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om återbetalning av mervärdeskatt.

Skattemyndighetens beslut får överklagas hos kammarrätten.
Förordning (1993:507)

7 §

  Ansökan om återbetalning göres skriftligen av chef för beskickning eller den som i Sverige äger företräda sådan internationell organisation som avses i 1 § första stycket 1.

Ansökan ges in till utrikesdepartementet. Den skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling i original eller kopia. Sådan handling skall innehålla uppgift om utställarens och mottagarens namn och adress, varje transaktion för vilken återbetalning sökes, transaktionens art, vederlaget och på vederlaget belöpande mervärdeskatt.

Utrikesdepartementet överlämnar ansökningen till skattemyndigheten i Kopparbergs län med uppgift huruvida rätt till återbetalning föreligger enligt 1 §. Förordning (1993:507)

8 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av riksskatteverket. Förordning (1977:82)

Whoops, looks like something went wrong.