Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:87). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:1015) om frihet från införselavgift upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1115


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


3 §

  Bestämmelserna i tullkungörelsen (1973:1014) om industrirestitution, handelsrestitution, reducerad restitution och särskild restitution har motsvarande tillämpning i fråga om skatt och annan införselavgift som har betalats till tullmyndighet vid förtullning, om återbäring av avgiften ej kan medges i annan ordning.
Särskild restitution av sådan avgift får dock medges endast om
   1. förutsättningar för temporär tullfrihet för varan uppenbarligen förelegat,
   2. varan icke får säljas på grund av föreskrift som har meddelats med hänsyn till allmän hälsovård, allmän säkerhet eller annat liknande intresse,
   3. varan icke stämmer överens med vad som får anses avtalat eller varan icke avlämnats inom avtalad tid,
   4. varan uppenbarligen har beställts av misstag eller hinder av teknisk art förelåg vid införseln mot att använda varan för avsett ändamål,
   5. varan uppenbarligen av förbiseende har avsänts till mottagaren och förtullats för dennes räkning,
   6. avgiften uppenbarligen har betalats av förbiseende,
   7. annars synnerliga skäl föreligger. Förordning (1974:1000)

4 §

  Bestämmelserna i 1-3 §§ gäller ej försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsavgift, införsel-, fettvaru-, kompensations- eller prisregleringsavgifter på jordbrukets eller fiskets område.
Förordning (1978:87)

Whoops, looks like something went wrong.