Anläggningskungörelse (1973:1165)

6 av 8 paragrafer (75 %) har ändrats i anläggningskungörelse (1973:1165) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana föreskrifter som har utfärdats av regeringen eller någon annan myndighet och som gäller för lantmäterimyndigheterna eller förrättningslantmätare ska gälla för särskilda förrättningsmän.
Förordning (2008:682)

2 §

  Har upphävts genom förordning (2014:210)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2014:210)

5 §

  Om det vid inlösen enligt anläggningslagen (1973:1149) har bestämts att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § tredje stycket samma lag, skall lantmäterimyndigheten genast lämna inskrivningsmyndigheten underrättelse om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister. Förordning (2000:317)

7 §

  Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att anläggningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden. Förordning (2014:210)

8 §

  Bestämmelser om rätt för Trafikverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på vägar och anordningar som hör till vägar finns i 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338). Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse. Detsamma gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, i den mån lantmäterimyndigheterna ska tillämpa dessa lagar.
Förordning (2011:357)