Kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighets föreningsregister

7 av 14 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighets föreningsregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1269). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:1166) om förande av samfällighets föreningsregister upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1456


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-30


1 §

  Ett samfällighetsföreningsregister skall vara inrättat enligt lösblads-system om inte Statens lantmäteriverk för ett visst län beslutat att registret i stället skall föras genom automatisk databehandling. Därvid skall bestämmelserna i förordningen (1993:1270) om användning av automatisk databehandling vid förande av samfällighetsföreningsregister m.m. tillämpas i stället för bestämmelserna i denna kungörelse. Förordning (1993:1269)

6 §

  har upphävts genom förordning (1991:350)

9 §

  Om samfällighetsförening beslutar att styrelsens säte skall flyttas till annat län, skall föreningen, sedan beslutet registrerats, avföras ur samfällighetsföreningsregistret för det län där föreningen dittills varit registrerad. Den statliga fastighetsregistermyndigheten överlämnar föreningens upplägg och akt till den länsstyrelse hos vilken föreningen därefter skall registreras. Förordning (1991:350)

10 §

  Avgift tas ut när
   1. ansökan görs om en samfällighetsförenings registrering, eller
   2. anmälan görs om ändring i stadgarna för en samfällighetsförening.

För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 10--14 §§ avgifts-förordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas för ärenden enligt första stycket 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt första stycket 2.

Avgift tas inte ut för registrering som görs efter anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 17 § firmalagen (1974:156).

Avgift skall tas ut enligt första stycket 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden.
Förordning (1993:1269)

10 a §

  Avgift tas ut för utdrag ur samfällighetsföreningsregister, om inte utdraget expedieras i ett registeringsärende som handläggs samtidigt. För avgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 20--24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.
Förordning (1992:225)

11 §

  Den statliga fastighetsregistermyndigheten skall tillse att samfällighetsföreningsregistret hålles aktuellt samt genom lämpliga åtgärder verka för att föreskrivna anmälningar till registret göres.
Förordning (1991:350)

12 §

  Till blad i samfällighetsföreningsregister användes blanketter enligt formulär som fastställs av statens lantmäteriverk.

Lantmäteriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1991:350)