Lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2002:611). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden upphävdes 2005-08-05 genom SFS 2005:253


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Som svensk lag skall gälla, med iakttagande av vad som föreskrivs i det följande, originaltexterna av bestämmelserna i artiklarna 1-13 av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, med de ändringar som har gjorts genom
   - det i London den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen,
   - den genom artikel 26 i ändringsprotokollet införda artikeln 36 ter till 1971 års konvention och
   - den i Internationella sjöfartsorganisationen den 18 oktober 2000 antagna resolutionen om ändringar av ansvarsbeloppen i ändringsprotokollet.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

Den engelska och franska originaltexten av konventionen i angivna delar samt de engelska originaltexterna av ändringsprotokollet och resolutionen finns tillsammans med svenska översättningar intagna som bilaga 1-3 till denna lag.
Originaltexterna skall ha samma giltighet. Lag (2002:611)

2 §

  Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har betalat i ersättning enligt artikel 4 får fonden kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e-g sjölagen (1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i nämnda lagrum. I övrigt får fonden återkräva ett sålunda utbetalat belopp av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om försäkringsavtal. Lag (1995:1082)

3 §

  Talan om ersättning för en skada genom förorening, som enligt artikel 7 första eller tredje stycket får tas upp i Sverige, väcks vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § tredje stycket sjölagen är behörig att ta upp en talan mot fartygets ägare i anledning av samma olycka. Lag (1995:1082)

4 §

  I fråga om underrättelser som avses i artikel 7 sjätte stycket skall bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om kungörande av rättegång tillämpas. Lag (1995:1082)

5 §

  I fråga om verkställighet enligt artikel 8 av dom i mål om ersättning för skada genom förorening tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.
Lag (1995:1082)

6 §

  I artiklarna 4 och 12 avses med beräkningsenheter de av Inter-nationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna (SDR). Lag (1995:1082)