Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier sedan utfärdandet (t.om. SFS 1982:51). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:1210) om försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier upphävdes 1990-02-01 genom SFS 1989:1060


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


1 §

  Vid försäljning av övertalig eller kasserad materiel och inventarier för statsverkets räkning skall affärsmässighet tillämpas.

Sådan försäljning skall ske genom FFV Allmateriel Aktiebolag. En myndighet får dock, efter samråd med detta bolag, besluta om avyttring i annan ordning när det gäller materiel eller inventarier av ringa värde eller när det annars bedöms ändamålsenligt och ekonomiskt fördelaktigt för statsverket. Förordning (1979:1071)

2 §

  har upphävts genom förordning (1979:1071)

3 §

  har upphävts genom förordning (1979:1071)

4 §

  De medel som flyter in vid försäljning av materiel och inventarier skall myndigheten redovisa enligt följande.
   1. Om försäljningen avser omsättningstillgångar skall medlen, om ej annat har föreskrivits, redovisas som inkomst under vederbörligt anslag.

Affärsverk och myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet, redovisad över ett 1000 kronorsanslag, får dock själva förfoga över influtna medel. I övriga fall skall frågan om dispositionen av de medel som erhållits vid försäljningen i särskild ordning underställas regeringens prövning. Detta behöver dock inte ske om försäljningsbeloppet understiger 20000 kr.
   2. Om försäljningen avser anläggningstillgångar skall medlen redovisas enligt förordningen (1982:49) om statliga myndigheters medelsredovisning m.m. vid försäljning av anläggningstillgångar. Förordning (1982:51)