Lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän

7 av 18 paragrafer (39 %) har ändrats i lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:225). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1986:644


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


2 §

  Disciplinstraff åläggs, utom för brott mot bestämmelse vari sådant straff är utsatt, i stället för böter, när fråga är om brott av krigsman enligt 20-22 kap. brottsbalken eller om annat av krigsman förövat brott av sådan beskaffenhet att straff för brottet kan åläggas i disciplinmål. Böter får dock ådömas i stället för disciplinstraff, om böter är en lämpligare påföljd än disciplinstraff med hänsyn till den brottsliges tjänstgöringsförhållanden och brottets art. I fråga om brott som avses i 21 kap. 16 § brottsbalken ådöms böterna omedelbart i pengar, högst ettusen kronor. Lag (1980:1136)

5 §

  Löneavdrag vid disciplinbot göres med visst belopp för dag som regeringen bestämmer. Kan löneavdrag ej ske, skall den brottslige åläggas att för varje dag betala ett belopp i pengar, som är skäligt med hänsyn till löneavdraget för löntagare i motsvarande ställning.

Verkställighet av löneavdrag får fördelas på flera avlöningstillfällen.

Kan disciplinbot som ålagt i form av löneavdrag ej verkställas, skall i stället motsvarande belopp betalas. Sådant belopp och disciplinbot som ålagts i pengar tillfaller kronan. Oguldet belopp får ej förvandlas till fängelse. I övrigt gäller om verkställigheten vad som är föreskrivet om bötesstraff. Lag (1976:517)

6 §

  Om det är påkallat för den brottsliges tillrättaförande eller av hänsyn till disciplinen och ordningen inom försvarsmakten, får disciplinbot åläggas vid sidan av fritidsstraff. Lag (1976:517)

10 §

  Förekommer på en gång till verkställighet dom eller beslut om fritidsstraff och dom om fängelse på kortare tid än två år skall i stället för verkställighet av fritidsstraffet löneavdrag ske eller den straffskyldige åläggas att betala visst belopp i pengar. Därvid skall 4 § tredje stycket äga tillämpning. Lag (1981:225)

13 §

  Om den som ålagts fritidsstraff blir i målet i stället slutligen dömd till disciplinbot eller böter, får domstolen förordna att det senast ådömda straffet helt eller till viss del skall anses verkställt genom vad den dömde undergått av fritidsstraffet. Lag (1976:517)

14 §

  Blir den som ålagts fritidsstraff i målet i stället slutligen dömd till disciplinbot eller böter och har enligt 4 § tredje stycket eller 10 § löneavdrag verkställts eller den straffskyldige betalt visst belopp i pengar, skall vad som innehållits eller betalts avräknas från vad den dömde enligt det senast meddelade straffbeslutet skall utge eller, i den mån det ej kan ske, återbetalas.

Blir den som ålagts fritidsstraff i målet i stället slutligen dömd till annan påföljd än som avses i 12 §, 13 § eller första stycket av denna paragraf eller befriad från påföljd eller frikänd från ansvar, skall belopp som innehållits eller erlagts enligt 4 § tredje stycket eller 10 § återbetalas. Vad nu sagts skall, när den som ålagts fritidsstraff i målet slutligen dömes till fritidsstraff på kortare tid, äga motsvarande tillämpning såvitt avser tid varmed straffet förkortats.

Ändras dom eller beslut om disciplinbot efter det att straffet helt eller delvis verkställts, skall belopp som innehållits eller erlagts enligt 5 § återbetalas i den mån det ej kan avräknas från disciplinbot eller böter som skall utges enligt det senast meddelade straffbeslutet. Lag (1979:691)

18 §

  Närmare föreskrifter rörande verkställighet av disciplinstraff och tillrättavisning meddelas av regeringen. Lag (1976:517)