Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter

6 av 6 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:155). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter upphävdes 1990-01-01 genom SFS 1989:1052


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Denna lag gäller i ort som regeringen bestämmer. Regeringen kan även bestämma att lagen i ort där den gäller skall äga tillämpning endast i fråga om visst eller vissa slag av lägenheter.

Förordnande enligt första stycket får också avse viss bestämmelse i lagen.

Med bostadslägenhet avses i denna lag lägenhet som är avsedd att helt eller till icke oväsentlig del nyttjas till bostad. Lag (1974:823)

2 §

  har upphävts genom lag (1978:308)

3 §

  Bostadslägenhet eller lägenhet, som är avsedd att helt eller till ej oväsentlig del nyttjas för hotell- eller pensionatrörelse, får ej utan hyresnämndens tillstånd uthyras eller tagas i bruk av ägaren för väsentligen annat ändamål än det avsedda.

Första stycket gäller ej lägenhet som tas i anspråk
   1. för ändamål som anges i 17 kap. 20 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10) eller
   2. för utbyggnad av förskole- och fritidshemsverksamheten enligt socialtjänstlagen (1980:620). Lag (1987:155)

4 §

  Ärende om tillstånd enligt 3 § prövas av hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken.

I fråga om förfarandet inför hyresnämnd äger 4 § andra stycket, 14, 17-21 och 24-30 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder motsvarande tillämpning. Lag (1978:308)

5 §

  Hyresnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos bostadsdomstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen ges in till hyresnämnden. I övrigt tillämpas 23 § tredje och femte styckena och 23 b § första stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen, i den mån annat ej följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag (1986:1166)

6 §

  Den som uppsåtligen bryter mot 3 § dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1978:308)

Whoops, looks like something went wrong.