Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten

8 av 11 paragrafer (73 %) har ändrats i kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten sedan utfärdandet (t.om. SFS 1996:885). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1973:206) om motorreparationstjänsten upphävdes 2000-12-01 genom SFS 2000:754


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Motorreparationstjänsten är en organisation som träder i verksamhet vid krig eller, om regeringen bestämmer det, annars vid höjd beredskap.

Motorreparationstjänsten har till uppgift att utföra monterings-, reparations- och underhållsarbeten på sådana motorer, motordrivna fordon, släpfordon samt motor- och tryckluftsdrivna arbetsmaskiner som utnyttjas för totalförsvarsverksamhet. Förordning (1996:885)

2 §

  I fred åligger det Försvarsmakten att i samarbete med berörda myndigheter organisera motorreparationstjänsten samt planlägga och förbereda dess verksamhet. Förordning (1994:706)

3 §

  Försvarsmakten utövar den centrala ledningen av motorreparationstjänsten. Vid Försvarsmakten finns en riksreparationsledare. Förordning (1994:706)

6 §

  Arbeten enligt 1 § andra stycket utförs efter överenskommelse mellan Försvarsmakten, å ena sidan, och statlig eller kommunal myndighet eller enskilt företag, å andra sidan, vid reparationsverkstad hos myndigheten eller företaget. Sådana arbeten utförs även vid Försvarsmaktens reparationsorgan.
Förordning (1994:706)

7 §

  Försvarsmakten får efter hörande av berörda myndigheter bestämma att förtur skall ges visst arbete eller vissa arbeten som skall utföras av motorreparationstjänsten. Förordning (1996:885)

8 §

  Det åligger Överstyrelsen för civil beredskap att tillse att utrustning och lokaler som behövs för motorreparationstjänsten ej planlägges för annat ändamål. Arbetsmarknadsstyrelsen eller, efter dess bestämmande, länsarbetsnämnd svarar för att motorreparationstjänsten förses med erforderlig arbetskraft.
Förordning (1996:885)

9 §

  Försvarsmakten skall övervaka att reparationsverkstäderna har sådan beredskap, att de med kort varsel kan utföra planlagda arbetsuppgifter. Försvarsmakten skall därvid särskilt tillse att verktygs- och maskinutrustning samt arbetsredskap och servicefordon i tillräcklig utsträckning finns i reparationsverkstäderna samt att erforderlig verktygs- och maskinutrustning, som inte kan ställas till förfogande av vederbörande verkstad, anskaffas och förvaras. Förordning (1994:706)

11 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Försvarsmakten efter hörande av berörda myndigheter.

Arvoden till den som är krigsplacerad som reparationsledare inom motorreparationstjänsten får bestämmas av Försvarsmakten.
Förordning (1996:885)

Whoops, looks like something went wrong.