Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer

21 av 31 paragrafer (68 %) har ändrats i förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1353). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:665


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Revisor samt sådant svenskt handelsbolag och svenskt aktiebolag som driver revisionsverksamhet (revisionsbolag) kan auktoriseras eller godkännas enligt bestämmelserna i denna förordning.

Fråga om auktorisation eller godkännande prövas av kommerskollegium.
Förordning (1976:825)

2 §

  För att erhålla auktorisation skall revisor
   1. såsom yrke utöva revisionsverksamhet,
   2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
   3. inte vara i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och inte heller vara förbjuden enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m. m.
att utöva rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon annan motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat,
   4. ha avlagt ekonomexamen eller någon annan likvärdig examen vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola eller ha avlagt motsvarande examen i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med vad Kommerskollegium närmare föreskriver,
   5. ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på ett tillfredsställande sätt under minst fem år, varav minst tre år i Sverige,
   6. vara känd för redbarhet och även i övrigt anses lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från fordringarna i första stycket 4 och 5 på examen och minst fem års praktik.

Den som har blivit auktoriserad som revisor i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med där gällande föreskrifter skall anses ha uppfyllt kraven enligt första stycket 4 och 6.

De krav som uppställs i första stycket 4 och 5 skall anses uppfyllda för den som
   1. avlagt en statligt organiserad eller godkänd yrkesexamen i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om examen är jämförbar med slutexamen från ett universitet och i den staten uppfyller uppställda krav för godkännande att utföra lagstadgad revision, och
   2. hos auktoriserad revisor i Sverige genomgått en prövotid av högst tre år som givit de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision. Förordning (1992:1222)

8 §

  Auktoriserad revisor får ej använda uppgift, som inhämtats i hans yrkesutövning, till fördel för sig eller till skada eller gagn för annan och ej heller eljest obehörigen yppa vad som sålunda kommit till hans kännedom. Han skall vidare se till att biträde iakttager dessa föreskrifter i tillämpliga delar.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Förordning (1980:876)

10 §

  Auktoriserad revisor får ej driva eller delta i ledningen av affärsverksamhet. Han får ej heller vara anställd hos annan än auktoriserad eller godkänd revisor, auktoriserat eller godkänt revisionsbolag, bolag som avses i 9 § eller juridisk person som kommerskollegium särskilt har godtagit.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från förbudet i första stycket. Förordning (1985:521)

14 §

  Auktoriserad revisor skall, då han utövar revisionsverksamhet i Sverige, driva verksamhet eller vara anställd i svenskt revisionsföretag som uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Kommerskollegium får, om särskilda skäl föreligger, meddela i Sverige auktoriserad revisor tillstånd att med bibehållen auktorisation vara bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under viss tid.

Auktoriserad revisor som inte är bosatt i Sverige, skall utföra revision i svenska företag i den omfattning som Kommerskollegium föreskriver för auktoriserade revisorer.

Kommerskollegium får för viss tid medge undantag från kravet i tredje stycket. Förordning (1992:1222)

15 §

  För att erhålla godkännande skall revisor
   1. såsom yrke utöva revisionsverksamhet,
   2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
   3. inte vara i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och ej heller vara förbjuden enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m. att utöva rådgivningsverksamhet eller vara underkastad någon annan motsvarande rådighetsinskränkning i annan stat,
   4. på grundval av genomgången examen eller kurs ha förvärvat goda kunskaper i redovisning och god kännedom om gällande rätt på närings- och beskattningsområdena,
   5. ha utövat praktisk verksamhet i revisorsyrket på tillfredsställande sätt under minst fem år,
   6. vara känd för redbarhet och även i övrigt finnas lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från fordringarna i första stycket 4 och 5 på examen, kurs och minst fem års praktik. Förordning (1992:1222)

16 §

  har upphävts genom förordning (1985:521)

17 §

  Bestämmelserna i 3--14 §§ skall tillämpas även i fråga om godkänd revisor. Förordning (1985:521)

18 §

  För att handelsbolag skall kunna auktoriseras som revisionsbolag fordras, att enligt bolagsavtalet
   1. bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
   2. bolagsmännen skall vara auktoriserade revisorer.

För att aktiebolag skall kunna auktoriseras som revisionsbolag fordras,
   1. att enligt bolagsordningen, bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
   2. att enligt bolagsordningen, samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ej är utsedda enligt lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt verkställande direktör skall vara auktoriserade revisorer,
   3. att samtliga aktier äges av auktoriserade revisorer.

Om särskilda skäl föreligger, kan Kommerskollegium medge undantag från första stycket 2 och andra stycket 2 och 3. Förordning (1985:521)

19 §

  För att handelsbolag skall kunna godkännas som revisionsbolag fordras, att enligt bolagsavtalet
   1. bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
   2. bolagsmännen skall vara godkända eller auktoriserade revisorer.

För att aktiebolag skall kunna godkännas som revisionsbolag fordras,
   1. att enligt bolagsordningen, bolagets verksamhet ej får omfatta annat än yrkesmässig revision och därmed sammanhängande verksamhet,
   2. att enligt bolagsordningen, samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som ej är utsedda enligt lagen (1976:351) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, samt verkställande direktör skall vara godkända eller auktoriserade revisorer,
   3. att samtliga aktier äges av godkända eller auktoriserade revisorer.

Om särskilda skäl föreligger, kan kommerskollegium medge undantag från första stycket 2 och andra stycket 2 och 3. Förordning (1976:825)

20 §

  Auktoriserat eller godkänt revisionsbolag skall för varje revisionsuppdrag, som bolaget mottager, utse en av de i bolaget verksamma revisorerna att vara huvudansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall vara i auktoriserat revisionsbolag auktoriserd revisor och i godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor.
Bolaget skall utan dröjsmål anmäla till uppdragsgivaren vem som är huvudansvarig för revisionen.

Revisionsberättelse skall undertecknas av den som är huvudansvarig för revisionen. Undertecknas berättelsen av flera, skall anges vem som är huvudansvarig. Förordning (1976:825)

21 §

  Bestämmelserna i 3 - 7 och 11 - 13 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om revisionsbolag. Förordning (1976:825)

22 §

  Tillsyn över auktoriserade och godkända revisorers och revisionsbolags verksamhet utövas av kommerskollegium.

Uppmärksammar skattemyndighet i samband med sin ämbetsutövning anmärkningsvärd omständighet i fråga om revisors eller revisionsbolags verksamhet skall kollegiet underrättas.

Revisor och revisionsbolag skall lämna kommerskollegium de uppgifter, som behövs för tillsynen. Förordning (1990:1261)

24 §

  Inträder beträffande auktoriserad revisor eller godkänd revisor sådant förhållande att han enligt bestämmelserna i denna förordning ej kan auktoriseras eller godkännas, skall auktorisationen eller godkännandet upphävas. Revisor är skyldig att genast anmäla förhållandet till Kommerskollegium.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Förordning (1976:825)

25 §

  Vid ansökan om auktorisation eller godkännande enligt denna förordning tas avgift ut med 4 200 kronor. Förordning (1992:468)

25 a §

   /Träder i kraft I:941215/ Ansökan om auktorisation eller godkännande skall handläggas skyndsamt och Kommerskollegiums beslut skall i vart fall fattas senast inom fyra månader från det att alla handlingar i ärendet framlagts.

Om beslut inte fattats inom den i första stycket angivna tiden får sökanden begära förklaring av kammarrätten om att ärendet onödigt uppehålls. Förordning (1994:1353)

26 §

  Hos Kommerskollegium föres förteckning över samtliga auktoriserade och godkända revisorer och revisionsbolag. Förordning (1976:825)

27 §

  Ytterligare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna förordning meddelas av Kommerskollegium. Förordning (1976:825)

28 §

  Vid behandling av ärenden enligt denna förordning erhåller Kommerskollegium erforderliga råd och upplysningar av en till kollegiet knuten rådgivande nämnd för revisorsfrågor. Förordning (1976:825)

29 §

  Mot beslut, som Kommerskollegium i särskilt fall meddelat enligt denna förordning eller med stöd därav utfärdade föreskrifter och som ej gäller sådant godtagande som avses i 10 § första stycket andra punkten, 18 § tredje och fjärde styckena samt 19 § tredje stycket, föres talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av Kommerskollegium enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1976:825)

30 §

  Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor, dömes till böter. Förordning (1976:825)