Förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m.

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:897). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:233) om skyldighet för myndighet att underrätta kommerskollegium om vissa föreskrifter m. m. upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:569


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  En myndighet som inleder arbete med att ändra eller utarbeta nya föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller beskaffenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara, som är eller kan bli föremål för internationell handel, skall underrätta motsvarande myndigheter eller andra ansvariga organ i de övriga nordiska länderna, om det inte är uppenbart onödigt. Förordning (1987:897)

2 §

  En myndighet som avser att meddela föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller beskaffenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara, som är föremål för internationell handel, skall underrätta kommerskollegium om ärendet i god tid innan myndigheten fattar beslut i frågan. I brådskande fall får underrättelsen lämnas senast när beslutet fattas. Förordning (1987:897)

3 §

  Om det finns anledning anta att sådana föreskrifter eller allmänna råd som avses i 2 § kan ha väsentlig inverkan på handeln mellan Sverige och andra länder, skall myndigheten, om det inte föreligger synnerliga skäl, samråda med kommerskollegium innan myndigheten fattar beslut.
Förordning (1987:897)

4 §

  Kommerskollegium skall
   1. notificera länder som är medlemmar i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) eller Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) om sådana föreskrifter och allmänna råd som avses i 2 §,
   2. ta emot ländernas kommentarer över föreskrifterna och allmänna råden och bereda regeringens svar på kommentarerna,
   3. ombesörja publicering av notiser och fullgöra uppgifter i fråga om upplysningsverksamhet.

Kollegiet skall härvid tillämpa de notifikationsprocedurer som finns intagna i artikel 2 i överenskommelsen om tekniska handelshinder inom GATT, i dess lydelse enligt Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1980:56) och beslutet den 15 mars 1984 av Europeiska frihandelssammanslutningens råd, kungjort i Kommerskollegiets författningssamling (KFS 1987:17). Förordning (1987:897)

5 §

  Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:897)