Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse (1973:270)

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse (1973:270) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:178). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Djurstallkungörelse (1973:270) upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:539


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-26


1 §

  Med djurstall avses i denna kungörelse byggnad eller del av byggnad för hållande av häst, nötkreatur, ren, svin, får, get eller fjäderfä.

Kungörelsen är ej tillämplig på djurstall som användes av försvarsmakten. Förordning (1977:1167)

3 §

  Fråga om godkännande av djurstall från djurskyddssynpunkt prövas av lantbruksnämnden. Godkännande skall ej avse sådant byggnadstekniskt förhållande som prövas i ärende om bygglov. Förordning (1987:178)

4 §

  I ärenden om godkännande av djurstallar skall finnas yttrande från en veterinär med särskild sakkunskap i fråga om sambandet mellan stallmiljö och djurskydd. Förordning (1982:1028)

6 §

  har upphört att gälla genom förordning (1982:1028)