Förordning (1973:272) om kastrering av vissa husdjur

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (1973:272) om kastrering av vissa husdjur sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:1129). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1973:272) om kastrering av vissa husdjur upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:539


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Den som inte är veterinär får kastrera handjur av nötkreatur och får, om djuret inte uppnått en ålder av två månader, handjur av svin, om djuret inte uppnått en ålder av sex veckor, och handjur av ren oavsett djurets ålder.

Den som inte är veterinär får även kastrera katter, möss, råttor och andra smågnagare som används eller är avsedda att användas för sådana ändamål som avses i 12§ första stycket lagen (1944:219) om djurskydd.
Förordning (1980:1129)

2 §

  Kastrering som avses i 1§ första stycket får ske endast under förutsättning att åtgärden är ett nödvändigt led i husdjursskötseln.
Förordning (1980:1129)