Studiestödslag (1973:349)

155 av 170 paragrafer (91 %) har ändrats i studiestödslag (1973:349) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1372). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Studiestödslag (1973:349) upphävdes 2001-07-01 genom SFS 1999:1395


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 kap. 1 §

  Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudie- stöd. Lag (1993:220)

1 kap. 2 §

  Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Lag (1995:480)

1 kap. 3 §

  Studiemedel består av studiebidrag och studielån.
Lag (1995:480)

1 kap. 4 §

  har upphävts genom lag (1987:303)

1 kap. 5 §

  Särskilt vuxenstudiestöd består av vuxenstudiebidrag och studielån. Lag (1995:480)

1 kap. 6 §

  Studiestödet handhas av Centrala studiestödsnämnden.

Läroanstalt är skyldig att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1992:400)

1 kap. 6 a §

  har upphävts genom lag (1992:400)

1 kap. 7 §

  I denna lag förstås med basbelopp basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1993:220)

1 kap. 8 §

  Utländska medborgare som på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter från EG-rätten eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i fråga om sociala förmåner skall när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag jämställas med svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller make, sambo och barn till sådana utländska medborgare. Lag (1997:573)

3 kap. 1 §

  Studiehjälp lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser, om inte något annat följer av bestämmelserna nedan i detta kapitel.

Studiehjälp lämnas dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år. Lag (1996:1045)

3 kap. 3 §

  Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den studerande fyllt 16 år, om inte annat följer av andra stycket.

Inackorderingstillägg och extra tillägg utgår även till studerande som inte har uppnått sådan ålder som anges i första stycket. Lag (1984:564)

3 kap. 4 §

  Om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriver något annat, utgår studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg endast vid heltidsstudier. Lag (1992:400)

3 kap. 5 §

  Studiehjälp lämnas för de delar av ett läsår under vilka den studerande bedriver studier.

Studiehjälp lämnas även för den tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 15 och 16 §§, om inte något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1995:480)

3 kap. 6 §

  Studiebidrag lämnas med 950 kronor i månaden.
Lag (2000:1372)

3 kap. 7 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 8 §

  har upphävts genom lag (1983:598)

3 kap. 9 §

  har upphävts genom lag (1991:924)

3 kap. 10 §

  har upphävts genom lag (1984:564)

3 kap. 11 §

  Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.
Lag (1994:357)

3 kap. 12 §

  Inackorderingstillägg utgår till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer särskilt, om den studerande behöver inackordering. Lag (1993:220)

3 kap. 13 §

  Inackorderingstillägg lämnas med lägst 1 190 och högst 2 350 kronor i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
Lag (1995:480)

3 kap. 14 §

  har upphävts genom lag (1995:480)

3 kap. 15 §

  I 16 § ges bestämmelser om studiehjälp för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

I paragrafen förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,
studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han skulle ha bedrivit studier om han ej blivit sju. Lag (1992:400)

3 kap. 16 §

  Studiehjälp utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiehjälp. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva att studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas genom läkarintyg.

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiehjälp i form av extra tillägg och inackorderingstillägg endast om den studerande ingett ansökan om denna studiehjälp dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan en studerande beviljas studiehjälp även för sådan sjukperiod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till studiehjälp utgår studiehjälp endast för sådan sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna. Lag (1992:400)

3 kap. 16 a §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 17 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 18 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 19 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 22 §

  Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare för studier utom riket, om studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid svensk läroanstalt.

Även i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för studier utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 15 §.

Närmare föreskrifter om studiehjälp för studier utom riket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220)

3 kap. 23 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 24 §

  Vid beräkning av studiehjälp, skall för period om 15 dagar beräknas hälften av månadsbeloppet.

Belopp som enligt första stycket beräknas för period om 15 dagar avrundas till helt krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.
Lag (1983:272)

3 kap. 25 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 26 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 27 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 28 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 30 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

3 kap. 31 §

  Studerande har rätt att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1988:1469)

4 kap. 1 §

  Studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1996:1045)

4 kap. 2 §

  Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och utbild- ningar som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studiemedel vid sådan läroanstalt eller utbildningslinje utgår dock tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.
Lag (1993:220)

4 kap. 3 §

  Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt 3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

Om en studerande beviljas studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande inte ta emot studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får inte heller beviljas eller tas emot för den tid då den studerande får
   - aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
   - utbildningsbidrag för doktorander, eller
   - särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
Lag (2000:1372)

4 kap. 5 §

  Studerande har rätt till studiemedel såväl vid heltidsstudier som deltids- studier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om han bedrivar studierna på minst halvtid.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till studiemedel meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1987:303)

4 kap. 6 §

  Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit inskriven vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om det med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år, skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i andra stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte kommer att slutföra studierna inom normal tid.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra och tredje styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220)

4 kap. 7 §

  Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit inskriven vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 § eller 3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

Inom ramen för sådan utbildning vid gymnasieskolan som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan prövning som avses i första stycket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha inverkat på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år, skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i tredje stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte bedriver sina studier i normal takt.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av tredje och fjärde styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220)

4 kap. 7 a §

  har upphävts genom lag (1984:122)

4 kap. 8 §

  Har en studerande för sådana studier som avses i 1 § fått studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under sammanlagt minst sex år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det finns särskilda skäl och det inte är fråga om forskarutbildning. Om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller om den studerande har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander, får studiemedel inte lämnas för forskarutbildning.

Har en studerande för sådana studier som avses i 2 § fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller särskilt utbildningsbidrag under sammanlagt minst tre år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det finns särskilda skäl. Lag (1997:1215)

4 kap. 11 §

  Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den inkommit för sent. Lag (1991:924)

4 kap. 12 §

  har upphävts genom lag (1975:359)

4 kap. 13 §

  Studiemedel utgår med 9,75 procent av basbeloppet för varje hel, samman- hängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel.
Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidsstuderande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om inte något annat följer av 16, 19, 22 eller 25 §. Lag (1993:220)

4 kap. 14 §

  När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier på mer än halvtid men mindre än heltid får studiemedlens storlek bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1995:994)

4 kap. 15 §

  har upphävts genom lag (1975:359)

4 kap. 16 §

  För en heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med en artondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande   Del av basbeloppet
tidsperioder om 15 dagar för  januari--juni      juli--december
vilka studiemedel skall utgå under kalenderhalvåret

högst  2            155 procent       155 procent
    3            145 procent       145 procent
    4            125 procent       125 procent
    5            110 procent       110 procent
    6            100 procent       100 procent
    7            85 procent       95 procent
    8            75 procent       85 procent
    9            65 procent       85 procent
lägst 10            55 procent       70 procent
Lag (1990:704)

4 kap. 17 §

  har upphävts genom lag (1988:877)

4 kap. 18 §

  har upphävts genom lag (1975:359)

4 kap. 19 §

  För en deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalender- halvår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan, för skilda perioder angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidsperioder om 30 dagar för vilka studiemedel skall utgå
under kalenderhalvåret     Del av basbeloppet
    1            180 procent
    2            170 procent
    3            160 procent
    4            150 procent
lägst 5            140 procent
Lag (1990:704)

4 kap. 20 §

  har upphävts genom lag (1975:359)

4 kap. 21 §

  Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och 19 §§ räknas vad som på det halvåret kan beräknas belöpa av det belopp som kan förutses bli den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får för utomlands bosatta och sjömän föreskriva andra regler för inkomstberäkningen. Lag (1990:1356)

4 kap. 22 §

  Regeringen kan förordna att den studerandes inkomst skall beaktas i annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§.

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten eller kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

Utgår till studerande förmåner i form av fria skolmåltider eller fria läromedel kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer. Lag (1982:266)

4 kap. 23 §

  Vid beräkning enligt 13, 16 och 19 §§ av studiemedel tillämpas det bas- belopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken studiemedlen är avsedda. Lag (1988:877)

4 kap. 24 §

  Studiebidraget utgör 2,71 procent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om 30 dagar för deltidsstuderande. Är den studerande för denna tidsperiod enligt 10, 13, 16, 19 och 21-23 §§ inte berättigad till fullt studiemedel skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget som detta bidrag utgör av fullt studiemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden utgör studielån. Lag (1993:220)

4 kap. 25 §

  En studerande, som till följd av bestämmelserna i 16, 19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 § inte är berättigad till studiemedel, kan dock få extra studiemedel i form av studielån, om det finns särskilda skäl.

Om det finns särskilda skäl, får extra studiemedel i form av studielån utgå utöver de studiemedelsbelopp som följer av 10, 13, 16, 19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 §.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av första och andra styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1988:877)

4 kap. 26 §

  har upphävts genom lag (1980:282)

4 kap. 27 §

  har upphävts genom lag (1995:480)

4 kap. 29 §

  Studiemedel utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.
Lag (1984:313)

4 kap. 30 §

  har upphävts genom lag (1984:313)

4 kap. 32 §

  Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del därav som godkänts av den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende studerande.
Lag (1999:808)

4 kap. 34 §

  Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan godkänna sjukperioden, om ej annat följer av andra--fjärde styckena.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller efter det anmälan skett enligt 33 §. Om hinder mött mot anmälan eller annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid före sådan anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande
   1. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,
   2. under sjukperiod reser till utlandet utan medgivande av kassan,
   3. ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga kraft,
   4. vägrar att genomgå undersökning av läkare eller underlåter att följa läkares föreskrift,
   5. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om studiemedel för sjukperiod.

Den allmänna försäkringskassan får även, om omständigheterna motiverar det, vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande
   1. vägrar att ta emot besök av en person, som fått i uppdrag av försäkrings- kassan att utreda studieförmågan eller behovet av rehabiliteringsåtgärd,
   2. underlåter att meddela försäkringskassan sin vistelseadress när han under sjukperiod vistas annat än tillfälligt på annan adress än den som angetts till kassan. Lag (1991:1055)

4 kap. 36 §

  Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas för studier utom riket under de förutsättningar och med de belopp som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Studiemedel kan även lämnas för en sjukperiod som avses i 28 § enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.
Lag (1995:480)

4 kap. 37 §

  Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden uppgift om sådan sjukperiod enligt 28 § som godkänts av kassan.
Lag (1992:400)

4 kap. 38 §

  har upphävts genom lag (1980:282)

4 kap. 39 §

  har upphävts genom lag (1980:282)

4 kap. 40 §

  har upphävts genom lag (1988:877)

4 kap. 41 §

  Studiemedel enligt detta kapitel avrundas till närmast lägre hela krontal. Lag (1988:877)

4 kap. 42 §

  För den som under ett kalenderhalvår inte är berättigad till mer än fem procent av basbeloppet i studiebidrag och studielån bortfaller rätten till sådant studiestöd. Lag (1988:877)

4 kap. 43 §

  Den studerandes rätt till studiemedel är förverkad om han inte begärt att få medlen utbetalade före utgången av det kalenderhalvår för vilket de har beviljats eller om den studerande avlider innan medlen har betalats ut.

Om en begäran om utbetalning av studiemedel kommer in efter utgången av det kalenderhalvår för vilket medlen har beviljats, får medlen dock betalas ut om det finns särskilda skäl. Lag (1984:122)

4 kap. 44 §

  Studerande har rätt att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1988:1469)

5 kap. 1 §

  Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1987:303)

5 kap. 2 §

  Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som är arbetstagare, dock längst till och med det år han fyller 64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat lämnas inte korttidsstudiestöd till en studerande som har en längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.
Lag (1992:400)

5 kap. 3 §

  Korttidsstudiestöd lämnas för varje timme
   1. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av att studeranden deltar i utbildning,
   2. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

Till samma studerande får korttidsstudiestöd lämnas för högst 240 timmar från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni påföljande år. Lag (1996:337)

5 kap. 4 §

  Korttidsstudiestöd beviljas efter ansökan.

Ansökan kan göras av en arbetstagare eller av en facklig organisation eller en handikapporganisation för fördelning mellan arbetstagare.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent. Lag (1995:480)

5 kap. 5 §

  Korttidsstudiestöd utgör 75 kronor för varje timme.
Lag (1995:480)

5 kap. 6 §

  Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § lämnas inte till studerande som har studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, aktivitetsstöd eller särskilt utbildningsbidrag för den tidsperiod som utbildningen pågår. Lag (2000:1372)

5 kap. 7 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

5 kap. 8 §

  Vid beviljande av korttidsstudiestöd skall hänsyn tas till den studerandes behov av utbildning och stöd. Lag (1987:303)

6 kap. 1 §

  Internatbidrag kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser.
Lag (1989:201)

6 kap. 2 §

  Internatbidrag utgår längst till och med det år den studerande fyller 64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat lämnas inte internatbidrag till en studerande som har en längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.
Lag (1992:400)

6 kap. 3 §

  Internatbidrag lämnas för varje dygn
   1. ilket den studerande deltar i kurs och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi i samband med kursen som är av betydelse,
   2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kursen äger rum och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi som är av betydelse.

Till samma studerande får från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni påföljande år lämnas internatbidrag för högst tio dygn enligt första stycket 1 och för högst två dygn enligt första stycket 2.

Närmare föreskrifter om ersättning för kostnader som avses i första stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1996:337)

6 kap. 4 §

  Internatbidrag beviljas efter ansökan.

Ansökan kan göras av en studerande, av en facklig organisation för fördelning mellan arbetstagare eller av en handikapporganisation för fördelning mellan medlemmar.

Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent. Lag (1995:480)

6 kap. 5 §

  Internatbidrag utgör 327 kronor för varje dygn. Lag (1994:357)

6 kap. 6 §

  Centrala studiestödsnämnden får bestämma att viss del av det belopp som står till förfogande för korttidsstudiestöd och internatbidrag skall utgå i form av internatbidrag och förbehållas studerande som inte är arbetstagare. Lag (1992:400)

6 kap. 7 §

  Vid beviljande av internatbidrag skall hänsyn tas till den studerandes behov av utbildning och stöd. Lag (1987:303)

6 kap. 8 §

  Om en facklig organisation eller en handikapporganisation har ansökt om internatbidrag gäller andra och tredje styckena.

Bidraget får betalas ut till organisationen i stället för till den studerande.

Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och logi för den studerande. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till ett högre belopp än som motsvarar 327 kronor i genomsnitt för varje dygn och varje studerande som har rätt till bidraget. Lag (1995:480)

6 kap. 9 §

  har upphävts genom lag (1987:303)

6 kap. 10 §

  har upphävts genom lag (1987:303)

6 kap. 11 §

  har upphävts genom lag (1987:303)

7 kap. 1 §

  Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får göras undantag från bestämmelserna i 3-5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får vidare meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5, 7, 8 och 14 §§ samt, såvitt avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I föreskrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån enligt 4 kap. i andra fall än som anges i 8 kap. 9-12 §§.

I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har fått studiemedel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller tas emot för den tid då den studerande får
   - aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
   - utbildningsbidrag för doktorander, eller
   - särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (2000:1372)

7 kap. 3 §

  Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till en studerande som har förvärvsarbe- tat under minst fyra kalenderår före det kalenderår för vilket vuxenstudie- stödet skall utgå. Med förvärvsarbete får jämställas vissa andra verksamheter.
Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbetet skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1985:388)

7 kap. 4 §

  Särskilt vuxenstudiestöd lämnas inte till en studerande som uppenbart inte är i ekonomiskt behov av stödet. Lag (1995:480)

7 kap. 5 §

  Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst 15 dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst 30 dagar under ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxenstudiestöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid. Vid bedömande av om den studerande har rätt till särskilt vuxenstudiestöd för heltidsstudier får, förutom till studier som avses i 1 §, även hänsyn tas till studier inom svensk- undervisning för invandrare.

Särskilt vuxenstudiestöd får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under det år då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får även utgå för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap. 6--8 §§ på motsvarande sätt.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till särskilt vuxenstudiestöd meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1992:400)

7 kap. 6 a §

  När vuxenstudiestöd beräknas med ledning av aktivitetsstödet enligt bestämmelserna om dagpenning, används alltid det aktivitetsstöd som den studerande skulle ha fått för heltidsarbete. Lag (2000:1372)

7 kap. 7 §

  Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning från en arbetslöshetskassa eller som under den längsta tid som ersättning kan betalas ut har fått ersättning från någon arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.

Till en annan studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt bestämmelserna i 8, 8 a och 8 b §§. Vid beräkningen av stödet används det lägsta aktivitetsstöd enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet eller har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas ut. Av 6 a § framgår att beräkningen alltid skall ske med ledning av aktivitetsstödet för heltidsarbete.

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av det vuxenstudiestöd som annars skulle lämnas enligt föreskrifterna i första och andra stycket, bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2000:1372)

7 kap. 7 a §

  För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som avses i 7 § första stycket
   1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en lika lång sammanhängande tidsperiod, om han kunnat få sådant bidrag,
   2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
      a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
      b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372)

7 kap. 7 b §

  För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som avses i 7 § första stycket
   1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar om han kunnat få sådant bidrag,
   2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
      a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
      b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372)

7 kap. 7 c §

  har upphävts genom lag (1995:480)

7 kap. 8 §

  För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket
   1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,
   2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
      a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
      b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372)

7 kap. 8 a §

  För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket
   1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,
   2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
      a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
      b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372)

7 kap. 8 b §

  För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande utgår för varje kalenderdag vuxenstudiebidrag och studielån till heltidsstuderande med en femtondel och till deltidsstuderande med en trettiondel av de i 7 a, 7 b, 8 och 8 a §§ angivna beloppen. Lag (1988:877)

7 kap. 8 c §

  har upphävts genom lag (1995:480)

7 kap. 9 §

  har upphävts genom lag (1997:518)

7 kap. 10 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

7 kap. 11 §

  Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en sökande som har kort tidigare utbildning och en sökande som under lång tid bedrivit verksamhet av det slag som avses i 3 §. Särskild hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller någon annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

Mer än tio års verksamhet som avses i 3 § får inte beaktas.
Verksamhet på deltid jämställs med verksamhet på heltid.

En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss utbildning på grundskolenivå och som fullföljer denna utbildning, har alltid företräde till fortsatt stöd om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 7 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slutföra utbildningen i normal takt. Lag (1995:480)

7 kap. 12 §

  I fråga om särskilt vuxenstudiestöd för studier på gymnasieskolenivå äger 11 § motsvarande tillämpning. Lag (1992:400)

7 kap. 13 §

  har upphävts genom lag (1982:266)

7 kap. 14 §

  Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på högskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en sökande som avser att komplettera sin tidigare utbildning, om han därigenom kan få kunskaper och färdigheter som är av betydelse för den verksamhet som han bedriver eller avser att bedriva. Särskild hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss utbildning på högskolenivå har alltid företräde till fortsatt stöd, om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 6 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slutföra utbildningen i normal takt. Lag (1995:480)

7 kap. 15 §

  Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämpning av 11--14 §§ skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller högskolenivå meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1992:400)

7 kap. 16 §

  har upphävts genom lag (1995:480)

7 kap. 17 §

  För tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och studielån för sjukperiod som infaller under den del av det eller de kalenderhalvår för vilka den stu- derande har beviljats vuxenstudiestöd. Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 31--35 §§ skall tillämpas.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitel utgår vuxen- studiebidrag och studielån endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

Utgår sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken den studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget minskas med det belopp som har utgått i sjukpenning eller sådan ersättning för samma tid. Sådan minskning skall dock inte göras för sjukpenning som har utgått enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1988:877)

7 kap. 17 a §

  Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och studielån vid
   1. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt 4 kap. 10--12 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenning,
   2. ledighet för fullgörande av uppdrag i elevorganisation under sammanlagt högst tio dagar under ett kalenderår,
   3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och
   4. ledighet för närståendevård i samma omfattning som enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård gäller för rätt till förmånerna.
Lag (1988:1469)

7 kap. 18 §

  Bestämmelserna i 4 kap. 37, 41 och 43 §§ skall tillämpas på särskilt vuxenstudiestöd. Lag (1988:270)

7 kap. 20 §

  Om en studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan har fått studiemedel enligt 4 kap. gäller bestämmelserna i andra-fjärde styckena.

Det belopp som den studerande fått i studiemedel avräknas från de belopp som den studerande beviljas för nämnda tid.
Avräkningen sker från de belopp som beviljats i vuxenstudiebidrag och studielån i nu nämnd ordning.

Det avräknade beloppet skall jämställas med vuxenstudiebidrag och studielån i den omfattning som avräkningen avser motsvarande studiestödsform.

Ett belopp som inte kan avräknas skall återkrävas. Därvid tillämpas 9 kap. 2 § sjätte stycket. Lag (1997:1215)

7 kap. 21 §

  För studerande som enligt kollektivavtal eller annat skriftligt avtal uppbär lön under utbildningstiden kan vuxenstudiebidraget minskas. Detsamma gäller i fråga om andra motsvarande ersättningar. Närmare föreskrifter om minskning av vuxenstudiebidraget meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1987:303)

8 kap. 1 §

  Den som uppburit studielån skall återbetala lånet. På lånet skall också betalas en årlig ränta.

I samband med återbetalningen får också tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Betalningen av lånet och räntan sker med ett visst belopp varje kalenderår (årsbelopp). Det inbetalade beloppet skall avräknas i första hand på den upplupna räntan och därefter på kapitalskulden. Ränta som inte betalas under det år den har upplupit läggs vid årets slut till kapitalskulden.
Lag (1988:877)

8 kap. 1 a §

  Regeringen får föreskriva att ränta inte skall utgå på studielån under den tid då låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Lag (1994:2082)

8 kap. 2 §

  Före varje kalenderårs början fastställer regeringen den ränta som under året skall utgå på studielån. Lag (1988:877)

8 kap. 3 §

  Om det vid ingången av ett kalenderår har gått minst sex månader efter den senaste tidsperiod för vilken den återbetalningsskyldige har fått studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. skall återbetalningen av studielånen börja med det kalenderåret. Lag (1988:877)

8 kap. 4 §

  Årsbeloppet för ett kalenderår skall vara fyra procent av den återbetal- ningsskyldiges sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.

När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får regeringen föreskriva att återbetalningen i stället skall ske med ett belopp som svarar mot en tjugondedel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Till det årsbelopp som den återbetalningsskyldige skall betala får läggas sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket.
Lag (1990:1356)

8 kap. 5 §

  Har den återbetalningsskyldige uppburit nya studielån sedan skyldighet att återbetala tidigare lån har inträtt, skall de nya lånen läggas samman med de tidigare. Lag (1988:877)

8 kap. 6 §

  Årsbeloppet får sättas ned
   1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer,
   2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats,
   3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den taxeringen, eller
   4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än ett år, får nedsättning ske tills vidare.
Lag (1995:480)

8 kap. 7 §

  Beslut om nedsättning av årsbeloppet får ändras
   1. om de inkomstförhållanden som legat till grund för beslutet har ändrats väsentligt, eller
   2. om det i något annat hänseende har inträffat en förändring som väsentligt påverkar rätten till nedsättning. Lag (1988:877)

8 kap. 8 §

  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om nedsättning enligt 6 eller 7 §. Lag (1988:877)

8 kap. 9 §

  Studielån som kvarstår obetalda det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år skall avskrivas. Utan hinder härav kvarstår betalningsskyldigheten för påförda men inte betalda årsbelopp avseende de tre senaste kalenderåren.
Om det finns synnerliga skäl, får dock också sådana årsbelopp skrivas av efter ingången av det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år.
Lag (1988:877)

8 kap. 10 §

  Om den återbetalningsskyldige avlider, skall återstående kapitalskuld och upplupen ränta avskrivas. Lag (1988:877)

8 kap. 11 §

  Den som tidigare uppburit studielån för studier enligt 4 kap. 2 § kan befrias från att återbetala viss del av dessa lån om han under minst tre terminer erhållit studielån för studier enligt 4 kap. 1 §. Sådan befrielse får avse högst sex terminer och för varje termin uppgå till hälften av studielånet under terminen. Lag (1990:704)

8 kap. 12 §

  Utöver vad som följer av 9--11 §§ får studielån avskrivas i fall då det föreligger synnerliga skäl till det. Lag (1988:877)

8 kap. 13 §

  I syfte att stimulera en snabb återbetalning av studielån får regeringen meddela föreskrifter om premier för sådana återbetalningsskyldiga som åter- betalar sina studielån med större belopp än de årsbelopp de är skyldiga att betala. Lag (1988:877)

8 kap. 14 §

  För varje kalenderår då återbetalning skall göras fastställs årsbeloppet för den återbetalningsskyldige. Uppkommer brutet krontal skall årsbeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Regeringen får föreskriva att årsbeloppet skall fastställas till noll kronor, om årsbeloppet, beräknat enligt 4 § första stycket, skulle understiga fem procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Om årsbeloppet ändras genom beslut om nedsättning gäller det nedsatta beloppet som fastställt årsbelopp.

Den återbetalningsskyldige skall underrättas skriftligen om det årsbelopp som har fastställts för honom. Lag (1988:877)

8 kap. 15 §

  Det fastställda årsbeloppet och sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket skall betalas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
Lag (1988:877)

8 kap. 16 §

  Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag.

Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder. Lag (1997:518)

8 kap. 17 §

  Om någon har uppburit studielån för en sjukperiod enligt bestämmelserna i 4 kap. 28--35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där gäller i fråga om återbetalningen bestämmelserna i 18--19 §§. Lag (1992:400)

8 kap. 18 §

  Studielån som avser den del av en sjukperiod som följer efter en karenstid om 30 dagar skall inte återbetalas annat än i de fall som anges i 19 §. Studielån enligt 7 kap. eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser nämnda tid skall dock, om 19 § inte är tillämplig, återbetalas såvitt avser 40 procent av beloppet.

I karenstiden får inräknas bara tid under sådan studietid som avses i 4 kap. 28 § eller 7 kap. 17 §.

Vid beräkning av karenstiden skall två eller flera sjukperioder räknas som en sammanhängande sjukperiod, om den senare perioden börjar inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade.
Lag (1995:480)

8 kap. 19 §

  Uppbär den studerande sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall han för varje sjukdag som infaller efter karenstiden enligt 18 § återbetala den del av studielånet som motsvarar sjukpenning över 25 kronor. Detsamma gäller också om den studerande med anledning av sin sjukdom får ersättning enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande eller enligt utländsk lagstiftning om arbetsskadeförsäkring. Sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall inte beaktas vid tillämpning av denna paragraf.
Lag (1988:877)

8 kap. 20 §

  Studielån som avser tid då den studerande har uppburit aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte återbetalas i den mån avdrag har skett från aktivitetsstödet.
Lag (2000:1372)

8 kap. 21 §

  har upphävts genom lag (1992:400)

8 kap. 22 §

  Den återbetalningsskyldige skall lämna centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

Bestämmelser om hur centrala studiestödsnämnden skall inhämta de uppgifter från den senaste taxeringen som nämnden behöver för tillämpning av detta kapitel meddelas av regeringen.

Den som har fått årsbeloppet nedsatt är skyldig att utan anmaning omedelbart underrätta centrala studiestödsnämnden om någon omständighet som föranlett nedsättningen inte längre föreligger. Lag (1988:877)

8 kap. 23 §

  Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 19 §. Allmän försäkringskassa skall i övrigt lämna Centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel enligt de bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1992:400)

8 kap. 24 §

  Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på begäran lämna domstol, riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa och centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel. Lag (1991:220)

8 kap. 25 §

  Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning av studielån får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat. Lag (1994:438)

9 kap. 1 §

  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt äger tillämpning på studiestöd om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Dock äger lagen icke tillämpning på studiestöd åt handikappad som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av handikappet. Lag (1986:230)

9 kap. 2 §

  Om någon har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiestöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta.

Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

Avbryter någon sina studier skall andra och tredje styckena tillämpas beträffande studiestöd som har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande fått enligt 3 kap. 15 och 16 §§, 4 kap. 28-35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där inte krävas tillbaka. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav studiehjälp enligt 3 kap. till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag när medlen tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som krävs tillbaka enligt denna paragraf tas ränta ut enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1997:1215)

9 kap. 2 a §

  En fordran, som har uppkommit på grund av att studiestöd har återkrävts och som inte har betalats, bevakas fram till det år gäldenären fyller sextiofem år. Därefter avskrivs fordringen.

Om gäldenären avlider, avskrivs fordringen.

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle vålla mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är påkallad från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas. Lag (1988:877)

9 kap. 2 b §

  Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om
   1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår som det nya studiestödet avser, har betalats, och
   2. återkrav med stöd av 2 § av studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. har regle- rats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett kalenderhalvår, kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av vad som anges i första stycket. Lag (1993:220)

9 kap. 2 c §

  I samband med beviljande av studielån enligt denna lag får Centrala studiestödsnämnden ta ut avgifter för sina administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1993:220)

9 kap. 3 §

  En fordran på studiestöd kan inte överlåtas.

En fordran på studiehjälp eller studiemedel får inte tas i anspråk genom utmätning. Andra fordringar på studiestöd kan tas i anspråk genom utmätning av lön enligt 7 kap. utsökningsbalken.
Lag (1995:303)

9 kap. 5 §

  Har någon uppburit studiestöd men meddelar att han ej önskar utnyttja detta, får det genast återbetalas utan tillämpning av 8 kap. och 9 kap. 2 §. Närmare föreskrifter om sådan återbetalning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1986:230)

9 kap. 6 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om studiestöd enligt denna lag.
I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelser i lagen.
Försöksverksamheten får dock inte innebära försämringar i fråga om förut- sättningarna för studiestöd som har beviljats en studerande enligt lagens bestämmelser.

Försöksverksamhet får avse även korttidsstudiestöd och internatbidrag på andra villkor än som föreskrivs i 5 resp. 6 kap. Lag (1989:201)

9 kap. 7 §

  Vad som föreskrivs i denna lag om studiestöd för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall även gälla för tid under vilken denne är att anse som smittbärare enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och på grund av beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:511) eller före- skrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina studier. Lag (1989:229)

Whoops, looks like something went wrong.