Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler

11 av 42 paragrafer (26 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:714). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:315


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-03


4 §

  Lån för anordande av lokaler samt upprustningsbidrag och bidrag till energibesparande åtgärder lämnas till kommuner, aktiebolag, föreningar eller stiftelser. Anordningsbidrag lämnas till sådana aktiebolag, föreningar eller stiftelser som är fristående i förhållande till kommunen och kommunala företag.

Om aktiebolaget, föreningen eller stiftelsen arbetar med enskilt vinstsyfte, krävs för bidrag eller lån att lokalen upplåts med nyttjanderätt under en tid av minst 30 år till ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse som arbetar utan enskilt vinstsyfte och som är fristående i förhållande till kommunen och kommunala företag.
Dessutom krävs att upplåtelsen sker på sådana villkor att förmånen av det statliga stödet kommer nyttjanderättshavaren till godo.
Upprustningsbidrag eller bidrag till energibesparande åtgärder lämnas dock även om lokalen upplåts med nyttjanderätt till kommunen eller ett kommunalt företag. Om det finns särskilda skäl, lämnas bidrag eller lån även om nyttjanderätten till lokalen gäller kortare tid än 30 år.

Särskild eftergift får beviljas andra låntagare än kommuner.
Förordning (1983:326)

8 §

  Storleken av bidrag och lån bestäms på grundval av ett låneunderlag som bostadsstyrelsen fastställer.

Vid beräkning av låneunderlaget får hänsyn tas endast till lokal som avses i 2 §, till i samma byggnad anordnat utrymme för ungdomsverksamhet och till utrymme som behövs för samlingslokalens skötsel. I övrigt bestäms låneunderlaget med tillämpning av de grunder som gäller för beräkning av låneunderlag för lokaler enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. För konstnärlig utsmyckning eller gestaltning får dock beräknas ett belopp om högst 15 kronor per kvadratmeter våningsyta.
Förordning (1986:714)

10 §

  Om anordningsbidrag beviljas, lämnas lån högst med belopp som tillsammans med bidraget motsvarar 50 procent av låneunderlaget.

I övriga fall lämnas lån med högst 30 procent av låneunderlaget.
Förordning (1983:326)

12 §

  Inventariebidrag lämnas högst med 10 procent av låneunderlaget till den del detta inte överstiger 500 000 kronor och med 5 procent av den återstående delen av låneunderlaget. Bidraget får dock inte överstiga 400 000 kronor. Förordning (1980:336)

13 §

  Bostadsstyrelsen fastställer pantvärde för fastigheten. Är den byggnad i vilken samlingslokalen är inrymd belägen på mark, som är upplåten med tomträtt eller annan nyttjanderätt, fastställs pantvärde endast för byggnaden.

Pantvärdet bestäms med tillämpning av de grunder som gäller för beräkning av pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån. Förordning (1986:714)

18 §

  Lån skall amoteras från halvårsskiftet närmast efter det att ett år har förflutit från utbetalningsdagen. Amortering sker med lika stora årliga belopp.

Amorteringtiden är, om lånet avser
   1. nybyggnad, 30 år,
   2. ombyggnad eller köp, det antal år som bostadsstyrelsen bestämmer med hänsyn till husets återstående användningstid och övriga omständigheter, dock högst 30 år.

För lånedel som löper med ränta enligt 17 § andra stycket bestämmeer bostadsstyrelsen amorteringstiden med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Styrelsen kan förkorta amorteringstiden, när lånedel som löper med ränta enligt 17 § första stycket har slutbetalats. Förordning (1983:326)

24 §

  Ansökan om bidrag eller lån skall ges in till bostadsstyrelsen och vara åtföljd av den utredning bostadsstyrelsen föreskriver.

Innan en ansökan om bidrag eller lån ges in skall sökanden hos bostadsstyrelsen redovisa behovet av allmän samlingslokal i orten och lämna en översiktlig redogörelse för det planerade byggnadsföretaget.
Styrelsen meddelar beslut i frågan om det finns behov av lokalen och om redogörelsen kan läggas till grund för fortsatt projektering.

I fråga om mindre ombyggnader får bostadsstyrelsen föreskriva att andra stycket inte skall tillämpas. Förordning (1980:336)

36 §

  Upprustningsbidrag utgår för utgift för åtgärd som avser allmän samlingslokal och som innefattar
   1. nödvändig, standardhöjande reparation av lokalen, anpassning av lokalen till handikappades särskilda behov eller utbyte eller komplettering av inventarier i lokalen,
   2. betalning av skulder, om det behövs för att avhjälpa svårigheter som beror på befolkningsminskning i orten eller liknande omständighet.

Bidrag utgår endast under förutsättning att det finns fortsatt behov av samlingslokalen.

Bidrag för reparation av en lokal som tidigare har reparerats med stöd av upprustningsbidrag lämnas endast om behovet av ytterligare upprustning beror på att den tidigare reparationen avsåg endast begränsade upprustningsåtgärder i lokalen eller åtgärder som endast berörde delar av lokalen.

I fråga om samlingslokal som har färdigställts efter den 30 juni 1973 utgår bidrag endast för sådan lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappades särskilda behov. Bidrag utgår dock ej för åtgärd, för vilken krävs byggnadslov enligt byggnadsstadgan (1959:612), om sådant lov för ny- eller ombyggnad av lokalen har beviljats efter den 30 juni 1977. Förordning (1986:290)

37 §

  Upprustningsbidrag utgår, om ej annat följer av andra och tredje styckena, högst med belopp som motsvarar 50 procent av utgift som avses i 36 §. Bidrag utgår under villkor att kommunen lämnar bidrag eller därmed jämförligt stöd som motsvarar minst 30 procent av upprustningsbidraget.

Föreligger särskilda skäl kan upprustningsbidrag, efter medgivande av regeringen, utgå utan villkor om kommunalt stöd och med belopp som motsvarar högst 65 procent av utgift som avses i 36 §.

För lokalanpassning och inventarieanskaffning som avser handikappades särskilda behov utgår upprustningsbidrag med belopp som motsvarar utgiften för åtgärden. Bidraget får dock ej utan medgivande av regeringen överstiga 100 000 kronor. För den del av utgiften, som ej täckes av sådant bidrag, utgår bidrag enligt första eller andra stycket. Förordning (1977:337)

38 §

  Särskild eftergift meddelas beträffande statligt lån som före ikraftträdandet av denna kungörelse beviljats enligt kungörelsen (1957:367) om statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m.m.
eller motsvarande äldre bestämmelser, om det finns anledning antaga att förlust för staten uppkommer med anledning av lånet och det föreligger skäl att lämna stöd till fortsatt drift av lokalen.

Särskild eftergift får dessutom beviljas i stället för upprustningsbidrag för ändamål som avses i 36 § första stycket 2.
Därvid äger 37 § första och andra styckena motsvarande tillämpning.
Beviljas i sådant fall stöd i form av såväl särskild eftergift som upprustningsbidrag enligt 37 § första eller andra stycket, skall vad där föreskrives om storleken av upprustningsbidrag gälla det sammanlagda stödet. Förordning (1977:337)

39 §

  Bestämmelserna i 24 och 25 §§ gäller i tillämpliga delar ärende om upprustningsbidrag, särskild eftergift och bidrag för energibesparande åtgärd.

I beslut i ärende enligt första stycket skall bidragets eller eftergiftens storlek anges.

Sökanden skall senast den dag bostadsstyrelsen bestämmer göra framställning hos styrelsen om utbetalning av beviljat bidrag.
Styrelsen beslutar om utbetalning av bidraget. Förordning (1978:185)