Studiestödsförordning (1973:418)

61 av 183 paragrafer (33 %) har ändrats i studiestödsförordning (1973:418) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:831). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Studiestödsförordning (1973:418) upphävdes 2001-07-01 genom SFS 2000:655


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-22


1 §

  Den som får studielån enligt studiestödslagen (1973:349) skall betala en avgift för de administrativa kostnaderna (uppläggningsavgift).
Uppläggningsavgiften är 150 kronor för varje kalenderhalvår som studielånet avser. Avgiften skall betalas på tid och sätt som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (1993:870)

2 §

  Ett beslut om studiestöd i ett ärende enligt studiestödslagen (1973:349) eller denna förordning som meddelats av Centrala studiestödsnämnden och som inte kan överklagas skall omprövas av nämnden, om den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt omprövningen.

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som beslutet angår fick del av det. Förordning (1992:810)


3 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

1 a §

  Vid återkrav av studiestöd skall en avgift för administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift).
Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår. Avgiften skall betalas på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.

Vid återkrav av studiemedel enligt 9 kap. 2 § första stycket studiestödslagen (1973:349) skall belopp under 300 kronor inte krävas tillbaka. Förordning (1998:656)


4 §

  En ansökan om internatbidrag av en sökande som själv ansöker om sådant stöd skall undertecknas av sökanden. Är sökanden omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för sökanden, skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha lämnat sitt samtycke på ansökningen.

Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete.
Förordning (1995:932)


5 §

  Högskoleverkets beslut enligt 4 kap. 16 a § får inte överklagas. Förordning (1995:932)

6 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

6 a §

  Inackorderingstillägg kan lämnas för studier vid andra läroanstalter än sådana som enligt skollagen (1985:1100) ingår i det offentliga skolväsendet. Till en utlandssvensk studerande kan inackorderingstillägg lämnas även för studier vid en läroanstalt som ingår i det offentliga skolväsendet.

Utan hinder av bilagan, avdelning A, till denna förordning kan inackorderingstillägg lämnas till en studerande som deltar i grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7-9
   1. vid en riksinternatskola, eller
   2. om studeranden är utlandssvensk, inom det offentliga skolväsendet eller vid en fristående grundskola som är godkänd för fullgörande av skolplikt.

Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1996:553)


7 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

8 §

  Närmare föreskrifter om återbetalning av studiestöd enligt 9 kap. 5 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Bilaga

Förteckning över läroanstalter och utbildningar vid vilka studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas

I denna förteckning anges i avdelning A de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas i form av
   - studiehjälp till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år, eller
   - studiemedel från och med andra kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.

I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för avdelning A.

Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas för studier vid de läroanstalter eller utbildningar som anges i förteckningen.

Avdelning A

Danshögskolan, preparandkurs

Engelskspråkig gymnasial utbildning i Stockholms kommuns regi

Folkhögskola med undantag av fritidsledarutbildning

Förberedande dansutbildning i grundskolan

Gammelkroppa skogsskola, arbetsledarfortbildning

Grännaskolan, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan

Gymnasieskola, fristående, i fråga om utbildningar för vilka skolan förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) eller blivit ställd under statlig tillsyn

Gymnasieskola, kommunal

Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)

Kommunal och statlig vuxenutbildning

Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A

Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå samt utbildning för vuxna på grundskolenivå

Lundsbergs skola, gymnasial utbildning vid riksinternatskola

Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå

Mullsjö kommun, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet

Samernas Utbildningscentrum

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan och internationell gymnasial utbildning

Statens räddningsverk, utbildning till utryckningsledare deltid samt tekniker och ingenjörer

Sveriges lantbruksuniversitet, hovslagarskola och seminörutbildning

Torsås kommun, distansundervisning på gymnasial nivå enligt förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå

Öster-Malma jaktvårdsskola

Avdelning B

Arbetslivsinstitutet, företagshälsovårdsutbildning och utbildning i ergonomi för tekniska planerare m.fl.

Betelseminariet, pastors- och missionärsutbildning

Bromma Flygskola AB, trafikflygarutbildning samt D-teori

Collinder Airtraining AB, D-teori

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal högskola, sjuksköterskeexamen, kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, högskoleexamen, teologisk utbildning, 80 poäng, och kyrkomusikalisk utbildning, socionomexamen, kyrkokameral utbildning, teologisk baskurs 40 poäng samt påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete

Eurytmiskolan i Göteborg

Flygteoriskolan i Barkarby AB, D-teori

Folkhögskola, fritidsledarutbildning

Gammelkroppa skogsskola med undantag av arbetsledarfortbildning

Handelshögskolan i Stockholm

Johannelunds teologiska högskola, högskoleexamen, teologisk utbildning samt pastors- och missionärsutbildning

Johnson & Wales University, utbildning under ett år i Sverige som leder fram till Bachelor of Science

Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning

Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B

Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal

Luftfartsverket, flygledarutbildning

Marionetteatern, dockspelarutbildning

Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning

Missionsskolan Kortebo, pastors- och missionärsutbildning

Nordiska högskolan för hushållsvetenskap

Nordiska institutet för samhällsplanering

Nybygget - Kristen Samverkan, högskoleexamen, teologisk utbildning samt pastors- och missionärsutbildning

Polishögskolan, polisprogrammet

Röda Korsets Högskola

Socialstyrelsen, tilläggsutbildning för sjuksköterskor och logopeder med utländsk utbildning

Sophiahemmets sjuksköterskeskola, sjuksköterskeexamen

Statens räddningsverk, praktisk utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer

Statliga universitet och högskolor; studiestöd kan dock inte lämnas för någon annan uppdragsutbildning än uppdragsutbildning avseende polisprogrammet vid Umeå universitet

Statlig trafikflygarutbildning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska högskola AB)

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Kristna Själavårdsinstitutet i Göteborg (KRIS)

Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng

Svenska kyrkans diakoniutbildning

Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet med undantag av hovslagarskola och seminörutbildning

Svenska missionsförbundets teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS), högskoleexamen, teologisk utbildning, teologie kandidatexamen, 140 poäng samt utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor i form av kurser, 5-40 poäng

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning


Övergångsbestämmelser

1973:418
   1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973 men skall äga tillämpning redan dessförinnan i fråga om åtgärder som behövs för tillämpningen av studiestödslagen (1973:349).
   2. Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen (1964:503) med tillämpningsbestämmelser till förordningen den 4 juni 1964 (nr 400) om förlängt barnbidrag, studiehjälpskungörelsen (1964:502">1964:502), studiemedelskungörelsen (1964:592), kungörelsen (1967:883) om studiemedelsavgifter, kungörelsen (1972:310) om läroanstalter och utbildningslinjer vid vilka studiehjälp utgår och kungörelsen (1972:311) om läroanstalter och utbildningslinjer vid vilka studiemedel utgår. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
   6. För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet (1964:402) gäller bestämmelserna i 24 § tredje stycket, 25 §, 25 a--25 c §§ och 26 § studiehjälpskungörelsen (1964:502">1964:502), dock att i 24 § tredje stycket, 25 §, 25 c § och 26 § orden "postverket" och "Centrala studiehjälpsnämden" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Centrala studiestödsnämnden" i motsvarande form.

Vid tillämpning av 25 b § studiehjälpskungörelsen gäller dock följande. Befrielse får beviljas låntagare även om han ej är eller varit underhållsskyldig gentemot annan. För rätt till befrielse krävs minst fyra års yrkesverksamhet på heltid.

Expeditionsavgiften enligt punkt 6 andra stycket övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) är 72 kronor per kalenderår och erläggs på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.

Påminnelseavgiften enligt punkt 6 tredje stycket övergångsbestäm- melserna till studiestödslagen är 120 kronor för varje påminnelse och erläggs på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
Förordning (1993:870)


9 §

  Om en organisation finner att den inte kan fördela internatbidrag som avses i beslut enligt 7 §, skall organisationen snarast underrätta Centrala studiestödsnämnden om det.
Förordning (1995:932)

10 §

  Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid som nämnden bestämmer.

Om prövning av ansökan som kommit in för sent finns bestämmelser i 7 kap. 6 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1992:810)


13 §

  har upphävts genom förordning (1982:663)

14 §

  har upphävts genom förordning (1986:534)

14 a §

  har upphävts genom förordning (1989:497)

16 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

17 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

18 §

  Särskilt vuxenstudiestöd betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1992:810)

19 §

  Särskilt vuxenstudiestöd betalas ut för högst ett kalenderhalvår i sänder. Närmare bestämmelser om utbetalning av särskilt vuxenstudiestöd meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810)

20 §

  Särskilt vuxenstudiestöd får betalas ut endast om den studerande styrker att han bedriver de studier för vilka medlen har beviljats enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Läroanstalter skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar, lämna de uppgifter som behövs om studerande som har intagits i en utbildning och som har beviljats särskilt vuxenstudiestöd. Förordning (1995:932)


21 §

  Den studerandes rätt till särskilt vuxenstudiestöd skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det. I fråga om tid, för vilken den studerande har uppburit särskilt vuxenstudiestöd, får ändring dock ske endast till hans förmån. Om ändring till den studerandes nackdel för sådan tid finns bestämmelser i 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349).
Förordning (1992:810)

21 a §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

21 b §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

21 c §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

21 d §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

22 §

  Om den utbildning för vilken den studerande har beviljats rätt till särskilt vuxenstudiestöd inte anordnas, skall den studerande anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Detsamma gäller om förhållandena på något annat sätt ändras så att särskilt vuxenstudiestöd inte längre skall lämnas eller skall lämnas för kortare tid eller med lägre belopp.

Om den studerande har en förvaltare enligt föräldrabalken, skall anmälan göras av förvaltaren, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget.
Förordning (1992:810)


23 §

  Studiehjälp får utan hinder av föreskriften i 3 kap. 22 § första stycket studiestödslagen (1973:349) beviljas för sådana studier vid en läroanstalt eller utbildning under statlig tillsyn i Danmark, Finland, Island eller Norge som omfattar minst tre månaders heltidsundervisning.

För utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge som inte är ställd under statlig tillsyn utgår inte studiehjälp.

Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om utbildningen är kortare än tre månader. Förordning (1993:870)


23 a §

  Studiehjälp får beviljas för studier i ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge, om studierna omfattar minst tre månaders heltidsundervisning och om den studerande har varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren.

Studiehjälp får utan hinder av villkoren i första stycket beviljas elever vid de svenska utlandsskolorna i Bryssel, Fuengirola, London, Madrid, Nairobi och Paris, om eleverna på heltid deltar i undervisning som motsvarar ett nationellt program i den svenska gymnasieskolan.

Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda. Förordning (1999:796)


24 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

25 §

  Närmare föreskrifter om minskning av vuxenstudiebidraget enligt 7 kap. 21 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.


7 a kap. har upphävts genom förordning (1993:870)


28 §

  Den studerandes rätt till studiemedel skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det.

I fråga om tid för vilken den studerande har uppburit studiemedel finns vissa bestämmelser om ändring till den studerandes nackdel i 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349). I övrigt får i sådant fall ändring till den studerandes nackdel endast ske om följande två villkor är uppfyllda.
   1. Om beslutet om ändring meddelas under det kalenderhalvår till vilket de uppburna studiemedlen hänför sig.
   2. Om ändringen kan verkställas genom avdrag på studiemedel som betalas ut senare under samma kalenderhalvår. Förordning (1992:810)


31 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

32 §

  har upphävts genom förordning (1986:534)

33 §

  har upphävts genom förordning (1995:932)

34 §

  har upphävts genom förordning (1979:444)

35 §

  Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut i anledning av ansökan om studiehjälp skall uppgift lämnas om innehållet i 46 och 47 §§. Förordning (1992:810)

37 §

  Studiehjälp betalas ut månadsvis i efterskott.

Om det finns särskilda skäl får utbetalning på annat sätt medges för viss studerande eller studerande vid viss utbildning. Utbetalning får dock ske för högst ett kalenderhalvår i sänder. Närmare bestämmelser om utbetalning av studiehjälp meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1993:870)


39 a §

  har upphävts genom förordning (1984:824)

40 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

41 §

  Studiehjälp får betalas ut endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka studiehjälpen beviljats enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Läroanstalt skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar, lämna erforderliga uppgifter om studerande som intagits i utbildning. Förordning (1992:810)


42 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

43 §

  Studiehjälp lämnas inte för den tid då den studerande
   1. får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd för deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller
   2. tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Om en studerandes uppehälle i annat fall helt eller till väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller ett landsting, lämnas studiehjälp endast i form av studiebidrag och extra tillägg.

Om en studerande i fall som avses i andra stycket också får folkpension i form av helt sjukbidrag eller hel förtidspension, lämnas ingen studiehjälp. Till en studerande som får bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan lämnas dock studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg.

Till studerande som är föremål för kriminalvård inom eller utom anstalt, lämnas studiehjälp enligt bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (2000:636)


44 §

  har upphävts genom förordning (1995:932)

45 §

  har upphävts genom förordning (1992:810)

46 §

  Om det sker en sådan ändring av förhållandena, att studiehjälpen skall upphöra eller lämnas med lägre belopp, skall den till vilken studiehjälpen betalas ut enligt 38 eller 39 § genast anmäla det till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810)

47 §

  Om en studerande som har beviljats studiehjälp övergår till en annan läroanstalt eller avbryter sina studier, skall den till vilken studiehjälpen betalas ut enligt 38 eller 39 § genast anmäla detta till den läroanstalt där han närmast dessförinnan var inskriven eller, i fråga om studiehjälp för studier utomlands till Centrala studiestödsnämnden.

Läroanstalt skall lämna sådan uppgift till Centrala studiestödsnämnden.
Förordning (1992:810)


48 §

  Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas genom läkarintyg.
Förordning (1992:810)

10 a §

  Till en studerande som avses i 4 kap. 14 § studiestödslagen (1973:349) lämnas studiemedel i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1995:1172)


15 §

  Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut om särskilt vuxenstudiestöd skall uppgift lämnas om innehållet i 21--23 §§.
Förordning (1992:810)

16 a §

  Studiemedel får beviljas svenska medborgare för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå i ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge, om
   1. studierna omfattar minst tre månaders heltidsundervisning,
   2. den studerande har varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren,
   3. i fråga om gymnasial utbildning, studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid en svensk läroanstalt och Centrala studiestödsnämnden har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard, och
   4. i fråga om eftergymnasial utbildning, Högskoleverket har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard.

Om det finns särskilda skäl, får studiemedel beviljas även om villkoren i första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda.

Studiemedel får beviljas utländska medborgare, om
   1. förutsättningarna i första stycket och, i tillämpliga fall, andra stycket är uppfyllda,
   2. den studerande har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk läroanstalt,
   3. studierna kan tillgodoräknas helt som en del av den svenska utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram vid läroanstalten, och
   4. studierna varar högst ett år. Förordning (1995:932)


29 §

  Om förhållandena ändras på sådant sätt att studiemedel inte skall lämnas eller skall lämnas med avsevärt lägre belopp än som beslutats, skall den studerande genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Är den studerande omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för henne eller honom, skall anmälan göras av förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, av förvaltaren.

Har en studerande, som har beviljats studiemedel enligt 4 kap.
studiestödslagen (1973:349), för tid som studiemedlen avser beviljats aktivitetsstöd skall detta anmälas i den ordning som anges i första stycket. Förordning (2000:831)


30 §

  Om en studerande som har beviljats studiemedel övergår till en annan läroanstalt eller avbryter sina studier, skall han genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810)

1 b §

  Internatbidrag får lämnas till en studerande som är bosatt inom landet. Förordning (1994:1104)

1 c §

  Med handikapporganisation i 5 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) avses en organisation som får statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Förordning (2000:522)

12 §

  En rekvisition av internatbidrag från en enskild studerande skall undertecknas av studeranden. Uppgifterna i rekvisitionen skall avges på heder och samvete. Förordning (1995:932)

2 a §

  På högskolenivå lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast för studier
   1. om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen avseende byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang,
   2. på utbildning till specialpedagogexamen samt på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen, och
   3. enligt förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

För studier som avses i första stycket 1 lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast om läroanstalten anordnade programmet under år 1994. För studier som avses i första stycket 2 och 3 lämnas särskilt vuxenstudiestöd utan den prövning om rätt till företräde som föreskrivs i 7 kap. 14 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1998:656)


11 §

  Vid handläggning av ärende om särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag och studielån avgöres först frågan huruvida viss studerande för viss tid skall beviljas rätt till sådant stöd för vissa studier vid viss läroanstalt.

Därefter avgöres hur stort belopp som skall utgå till studerande som beviljats sådan rätt som avses i första stycket. Förordning (1992:810)


2 b §

  Särskilt vuxenstudiestöd för sådana studier som avses i 2 a § första stycket 2 lämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 a och b §§ studiestödslagen (1973:349) vare sig den studerande uppfyller villkoren i 7 kap. 7 § första stycket samma lag eller inte.

I fråga om stöd som avses i första stycket gäller inte följande bestämmelser i studiestödslagen, nämligen bestämmelsen i 7 kap. 3 § om krav på förvärvsarbete, bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket om åldersbegränsning samt bestämmelsen i 7 kap. 5 § tredje stycket i fråga om maximal tid för studiestöd enligt 4 kap. 8 §.
Förordning (1995:932)


5 a §

  Till en studerande som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket studiestödslagen (1973:349) lämnas särskilt vuxenstudiestöd i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1995:1172)