Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

4 av 6 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2000:1238). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag upphävdes 2001-01-01 genom SFS 2000:1219


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  I den mån det påkallas av överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om ömsesidigt bistånd för att förhindra, utreda och beivra brott mot tullag, får regeringen föreskriva att genom svensk tullmyndighet bistånd skall lämnas behörig myndighet i den främmande staten med utredning rörande brott mot tullag i den staten. Vid sådan utredning och vid bistånd enligt förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen skall 2-4 §§ gälla.

Med tullag förstås i denna lag sådana bestämmelser i lag eller annan författning om införsel, utförsel eller transitering, som avser tullar eller andra allmänna avgifter eller rör förbud, inskränkningar eller kontrollåtgärder beträffande varu- eller valutatrafiken. Lag (1998:207)

2 §

  Bestämmelserna i 1, 4-9, 13 och 16 §§ lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden, bestämmelserna om förundersökning och tvångsmedel i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, bestämmelserna i 23, 27 och 28 kap.
rättegångsbalken samt bestämmelserna i 5 kap. 1 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål äger motsvarande tillämpning. Bestämmelse, vars tillämpning förutsätter att misstanke föreligger mot någon, får dock ej tillämpas. Tvångsmedel får ej användas i syfte att möjliggöra förverkande av egendom. Vad som i ovan nämnda bestämmelser i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden sägs om Riksskatteverket skall härvid i stället avse Tullverket.
Lag (2000:1238)

5 §

  Om det påkallas av överenskommelse som avses i 1 § får regeringen föreskriva, att med brott mot tullag skall jämställas sådan överträdelse av tullag för vilken påföljd kan ådömas av administrativ myndighet, om dennas beslut kan underkastas prövning av domstol. Lag (1994:1555)

6 §

  Bestämmelserna i 1--5 §§ gäller också vid överenskommelse med mellanfolklig organisation. Lag (1992:1364)

Whoops, looks like something went wrong.